(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, to souhlasí. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí, podle sněmovního tisku 1001, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 289, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu a tím je

 

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

I v tomto případě prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Ivan Pilný a zpravodaj garančního výboru poslanec Vladimír Koníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1002/5, který byl doručen dne 7. června 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1002/6.

Vidím, že pan navrhovatel je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom krátce, poněvadž z expozé pana ministra to úplně jasně nevyplynulo, takže bych jenom krátce si dovolil vystoupit na podporu pozměňovacích návrhů, které vyplynuly z usnesení rozpočtového výboru. Ano, nejsou to úplně návrhy, které by byly přímo spojeny s dikcí zákona o kontrole a řízení veřejných financí, koneckonců to ještě více platí i o pozměňovacím návrhu pana poslance Koníčka. Ale já bych chtěl, protože jsme o tom vedli ve druhém čtení debatu - vlastně ty návrhy se týkají odstranění některých problémů a v jednom případě i zjevných chyb spojených s poslední novelou zákonů kolem rozpočtové zodpovědnosti, kde také byl změněn i zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Já to teď nechci rozebírat, byť samozřejmě pokud by pan ministr neměl nějaké, řekněme, alespoň neutrální stanovisko k těm návrhům, tak bych potom i zvážil to, že by se o těch návrzích mohlo hlasovat odděleně, protože o tom také hlasoval rozpočtový výbor. Ze čtyř bodů, které navrhl rozpočtový výbor, tak bod 4 a 6 je vlastně ve spojení, protože se odstraňuje jednak určitá povinnost, a v bodě 6 se odstraňuje sankce za tu povinnost. To je 4 a 6. Ten bod je ve spojení. A pak je bod 5. To je odstranění zjevné chyby, protože při poslední novele zákona byla odstraněna povinnost, ale nebyla odstraněna sankce. A bod 7 také se týká příspěvkových organizací, resp. vyškrtnutí jednoho paragrafu, protože obdobná povinnost je již přímo v zákoně o rozpočtové zodpovědnosti, a bod 7 lze také hlasovat odděleně.

Takže jestli mohu, požádal bych pana ministra, jestli by se přece jen nevyslovil k těm návrhům rozpočtového výboru, a i podle toho pak bych případně zvážil nějaký návrh k proceduře hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Odpověď panu poslanci Vilímcovi vaším prostřednictvím. Oba návrhy, které tady byly zmíněny, samozřejmě vybočují z rámce zákona, který je projednáván. V prvním případě stanovisko bylo změněno na neutrální, přestože do zákona to opravdu nepatří. Pozměňovací návrhy E1, E2 tedy opravdu tam skutečně nemají, co dělat, takže tam to stanovisko zůstává nesouhlasné a nezměněné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já bych chtěl požádat o podporu právě pozměňovacích návrhů E1, E2, o kterých se vyjádřil pan ministr, že tam nepatří. Asi má pravdu, ale viděli jsme v kontrolním výboru jako jedinou šanci, aby státní zámek Štiřín zůstal v podstatě v rukou státu, tak proto jsme navrhli převod na Poslaneckou sněmovnu. Možná je to nesystémové, ale je to určité řešení, jak zabránit privatizaci tohoto zámku. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě... Ještě pan poslanec Kořenek - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Bude to velmi rychlé. Já jenom chci potvrdit, že i stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se napříč politickým spektrem shodla na převodu zámku Štiřín. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu v tom případě končím a táži se, zda pan navrhovatel chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Pan poslanec Klán? Také ne závěrečné slovo.

Přikročíme k hlasování k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, pane předsedající. Kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích takto: nejdříve návrh C, pak návrhy D1 až D3 jako celek jedním hlasování a třetí hlasování - návrhy E1, E2 jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda má někdo návrh na změnu procedury. Návrh nevidím. Nejprve vás tedy odhlásím, protože eviduji žádost o vaše odhlášení. Přihlaste se prosím opět svými kartami.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o navržené proceduře hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s procedurou hlasování tak, jak byla navržena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 290, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 104, proti nikdo. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Požádám vás, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Takže první budeme hlasovat návrh C rozpočtového výboru, který se týká zveřejňování rozpočtových opatření. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 291, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 1. Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP