(15.40 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Návrh má tři části. V první části se navrhuje změna občanského soudního řádu tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu přednostně, v pořadí za pohledávkami nákladů státu. V druhé části se předkládá změna zákona o veřejných dražbách tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány přednostně s pohledávkami první třídy. A třetí část návrhu se týká insolvenčního zákona a taktéž zařazuje pohledávky za správu domu do skupiny uspokojované přednostně. Ve všech uvedených případech se přednostní uspokojení navrhuje do výše 10 % výtěžku.

Senát projednal tento návrh v několika čteních a provedl proti původnímu návrhu řadu doplnění. Návrh byl projednán jak s Ministerstvem spravedlnosti, tak s Ministerstvem pro místní rozvoj, která jsou gestory těchto právních předpisů, a podle jejich dispozic byl upraven. Podporu tento senátní návrh získal většinou senátorů, opět napříč politickým spektrem.

Z hlediska naléhavosti řešení tohoto problému, kdy dluhy stále narůstají a lidé nejsou chráněni, Senát tedy prosí o schválení návrhu ve vašem rychlejším rozhodnutí, tak jak už bylo řečeno předsedajícím vašeho pléna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní senátorce za její uvedení tohoto bodu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, vysvětlení obsahu tohoto návrhu zákona tady zaznělo, snad jen doplním, že je to senátní návrh, aby to bylo zcela jasné. Předložen byl 21. listopadu 2016 a do Sněmovny dorazil 3. května 2017. Vláda se k němu vyjádřila tak, že vydala souhlasné stanovisko bez jakýchkoli připomínek, a zákon je navržen tak, aby byl schválen ve zrychleném řízení podle § 90 odst. 2.

Podstata tohoto návrhu zde byla paní senátorkou vysvětlena a myslím si, že vcelku obsažně. To, co bych chtěl doplnit, co může být kontroverzní, co může být diskutabilní, je zařazení v té první skupině přednostních pohledávek v tom, že první, pokud toto schválíme, tak napříště budou uspokojovány pohledávky státu, druhé budou už pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, čímž o jeden stupeň se snižují hypoteční zástavy, zajištěné zástavy, ale třeba i nedoplatky výživného. To, co tuto jinak určitě razantní úpravu zjemňuje, je to, že se rozděluje právě jenom 10 % nebo desetina z výtěžku prodeje jednotky, což toto jinak silné ustanovení tím pádem oslabuje na to, že si myslím, že díky tomu vláda k tomu vyslovila souhlasné stanovisko a stejně tak po těch dlouhých debatách i v Senátu tento návrh prošel.

V ostatním se můžu odkázat na vyjádření paní zástupkyně předkladatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat senátorům za jejich iniciativu a předložení tohoto návrhu, který podporuji, a vyzývám i ostatní kolegy a poslanecké kluby, abychom podpořili tuto určitě rozumnou věc. Já sám jsem pořádal dva semináře v Poslanecké sněmovně, které se zabývaly problematikou společenství vlastníků jednotek, byť to vzniklo z jiného popudu a z jiného titulu, z vymáhání pohledávek po neplatičích. Nicméně zástupci jak družstev, tak i těch bytových jednotek byl právě často zmiňován tento problém. Uvědomme si, prosím vás, to, že společenství vlastníků nebo správci domů ručí za ty závazky a hradí je, které jim vznikají, aniž je chtěli. To jsou v podstatě eventuálně dluhy po neplatičích. Je to něco jiného, než je komerční báze, než jsou např. půjčky na byty zajištěné zástavou, které doposud měly přednost, kde se jednalo o komerční bázi, o obchodní zájem obou stran uzavřít tento vztah, kdežto v tomto případě to, co řeší senátní návrh, je věc, která vzniká správci domu nuceně, a nuceně musí řešit dluhy, které vznikly vlastně proti jeho vůli, protože díky jiným okolnostem - to bychom tady mohli dlouho diskutovat, jestli spolupodílníci na domě mají mít, nebo nemají mít právo se vyjadřovat k tomu, kdo se stane jejich spolupodílníkem, nebo ne. Já si myslím, že po diskusích i se zástupcem ombudsmanky by tohle téma stálo opravdu za otevření.

Ještě jednou děkuji senátorům za jejich iniciativu. Já ten návrh určitě podporuji a věřím a doufám, že tak učiní i Poslanecká sněmovna, protože to je věc, která opravdu pomůže společenstvím vlastníků, která častokrát bojují za zachování domů ve stavu obyvatelném pro normální občany, tak, aby to pomohlo řešit jejich tíživou situaci. Zdůrazňuji, řešíme věc, která těm správcům domů vzniká, aniž by to sami chtěli, aniž by se o to sami přičinili, ale musí to řešit. A toto je velmi rozumný návrh, který pomůže situaci řešit. Já sám osobně bych možná šel nad rámec toho senátního návrhu 10 %, ale to samozřejmě v devadesátce není možné a spustilo by to asi velkou diskusi. Já jsem rád, že - jak jsem slyšel - panuje konsenzus, že i vláda podpořila tento návrh. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Adamec. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně senátorko, dámy a pánové, já chápu samozřejmě ty důvody, protože když to beru třeba jenom podle insolvencí, tak vím, jak ty insolvence vždycky dopadly. Prostě ti věřitelé, kteří byli upřednostňováni, a prioritně stát si vždycky vybral skoro všechno a na zbytek už nebylo, ale tady chápu, že vlastníci nebo většina těch vlastníků nebo to společenství je v tom trochu nevinně, když prostě někdo začne neplnit své závazky. A myslím si, že těch 10 %, i když to rozšiřuje, řekl bych, tu skupinu upřednostňovaných pohledávek, že to principiálně nevnímám dobře, nicméně prakticky a pragmaticky s tím asi žádný velký problém nemám. Vadí mi jenom, že rozšiřujeme okruh zase těch upřednostňovaných věřitelů, nicméně si myslím, že z toho titulu, který už tady padl, že ta společenství se do toho nedostávají úplně vlastní vinou, že to nemohou ovlivnit, tak bych nakonec s tímto návrhem souhlasil a podporoval bych to, abychom v devadesátce tento návrh zákona schválili v předloženém znění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní senátorky, případně pana zpravodaje. Není zájem a nebyla ani podána námitka. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Odhlásím vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1108 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 201, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pardon - 105. Pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP