Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

198.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 1000 ve výborech Poslanecké sněmovny

Já bych tento bod otevřel a požádám pana předkladatele, aby tento bod uvedl. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Tak jak jsem avizoval při návrhu na zařazení tohoto bodu, abychom mohli projednat komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou, sněmovní tisk 1000, na poslední schůzi v září, tak by bylo potřeba zkrátit lhůtu. A pokud jsem mylně uvedl, že zahraniční výbor by měl tento tisk projednat, tak se omlouvám, já jsem tuto informaci dostal. Nicméně si myslím, že je nepodstatné, jestli je na programu tento bod dnes, nebo bude někdy v následujících dnech či týdnech. Proto jak se otevře obecná rozprava, tak navrhnu zkrácení této lhůty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Obecnou rozpravu otevírám. Pan poslanec Luzar, který se tím ujímá i role zpravodaje.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za tuto vděčnou roli. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, včera jsme tady byli svědky debaty k sněmovnímu tisku 1000. Samozřejmě ty všechny výhrady, které jsem tady přednášel, bych taky rád přednesl na zahraničním výboru, který je garanční tohoto tisku. A jak jistě uznáte, za hodinu dnešního jednání zahraničního výboru, které dneska probíhá, to samozřejmě stihnout nelze. Pokud zkrátíte lhůtu, nevím, jak dalece se podaří naplnit zahraničnímu výboru ambici navrhovatele tuto lhůtu zkrátit.

Předpokládám, že Sněmovna bude zasedat po prázdninách, a tudíž nevidím důvod zkracovat lhůtu o 30 dnů, jak navrhoval předkladatel. Nechat ji v řádném termínu k řádnému jednání zahraničního výboru, aby byl dostatek času, aby ty výhrady, které tam byly uvedeny, a považuji je za velice vážné výhrady, byly včas, řekněme důstojně a rozumně projednány. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do obecné rozpravy? Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni navrhovatelé, vážení členové vlády, dámy a pánové, po krátké konzultaci s panem navrhovatelem navrhuji, aby lhůta byla zkrácena o 10 dnů, to znamená, byla na 50 dnů. Myslím, že se tím vytváří dostatečný časový prostor na to, abychom v tom prvním zářijovém týdnu mohli dohodu projednat a současně aby zahraniční výbor nebyl pod tlakem, že se musí scházet, řekněme, v první polovině srpna, a mohl se sejít v klidu až těsně předtím, než bude zasedat Sněmovna. Pokládal bych to za férové řešení vůči všem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do obecné rozpravy dále nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě bych poprosil návrh usnesení, jestli pan poslanec Benda bude tak laskav a zformuluje jej, tak abychom o něm mohli hlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 1000, dohody s Kanadou, o 10 dní, tedy na 50 dní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tak ji končím. Je zájem o závěrečná slova? Zájem není, budeme tedy hlasovat.

 

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu na projednání tohoto tisku o 10 dní, tedy na 50 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, kdo je proti?

Je to hlasování číslo 169. Přihlášeno je 149, pro 115, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 198, který tímto končím.

Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Holík mezi 9. až 12. hodinou z pracovního důvodů, paní poslankyně Adamová mezi 9. a 10. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.

 

Budeme pokračovat bodem 102, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP