Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

93.
Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku
Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
/sněmovní tisk 736/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní senátorka Eliška Wagnerová. Vítám vás, paní senátorko. A zpravodaj garančního výboru, ústavněprávního výboru, pan poslanec Jeroným Tejc. (Ze sálu: Je omluven.) Je omluven. A jako zpravodaj ústavněprávního výboru, který ho nahradí, je pan poslanec Marek Benda.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 736/4, který byl doručen 6. června tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 736/5.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Eliška Wagnerová: Dobrý den, pane předsedající. Děkuji za slovo. Paní poslankyně, páni poslanci, já jenom opravdu velmi, velmi krátce. Nebudu rekapitulovat obsah stykového zákona. To už tady bylo několikrát recitováno v minulých čteních.

Ústavněprávní výbor doporučil určité pozměňovací návrhy k tomu útlému zákonu o 17 paragrafech, a to takové, že asi tři by měly být vypuštěny. Vyjádřil se k tomu předseda Senátu pan Štěch, kterému to bylo avizováno ze strany předsedy ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to tak, že tedy vlastně vyslovil jakýsi, abych tak to definovala, zdrženlivý souhlas s tímto postupem. Já se ho přidržím a vyslovím společně s naším panem předsedou jakousi naději, že ten zákon dnes už konečně bude tedy podpořen, a že tedy bude přijat s tím velikým odstupem, který už opravdu dál protahovat by nemělo význam. Takže děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní senátorce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní senátorko, vážené dámy, vážení pánové, já jenom stručně zrekapituluji dění na ústavněprávním výboru, poněvadž tady není pan zpravodaj.

Ano, je pravda, že jsme navrhli některé části původního senátního návrhu vypustit. Ale jsou to jenom ty, řekněme, technické části, které nijak nemění průběh procesu mezi námi, spíš jenom míru složitosti předávané legislativě, resp. toho, co všechno musíme promítnout nebo nemusíme promítnout, nakolik ze strany Sněmovny ulehčujeme činnost senátní legislativě nebo neulehčujeme. Myslím, že to jsou věci, které jsou také na dohodě. Jsou případně i na tom, jak do budoucna začne fungovat elektronická Sbírka zákonů a elektronické podávání. Takže není potřeba, aby byly obsaženy v zákoně o styku obou komor, zejména proto, že se také jedná o ten takzvaně organický zákon podle čl. 40 Ústavy, to znamená zákon, který vyžaduje schválení obou komor. Ústavněprávní výbor navíc v těch návrzích navrhl jistá doplnění změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny... (Není přítomen žádný člen vlády.) Aha, nemáme žádného člena vlády...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale není přítomen žádný ministr vlády a alespoň člen vlády, když už ne ministr... Proto přeruším jednání Poslanecké sněmovny na pět minut. Budeme pokračovat v 10.51... Pardon, už je tady jeden. Vracím zpět své přerušení. Pan ministr je přítomen. (Do sálu vchází ministr Jurečka.) Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Marek Benda: Ústavněprávní výbor kromě změn, které směřují k vypouštění části návrhu, navrhl ještě jisté úpravy jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Má to samozřejmě to riziko, že je navrhujeme jako doprovodné právě k zákonu, který vyžaduje nezbytný souhlas Senátu a který (?) nemůže být schválen. Dostáváme se tím do trochu, řekněme, komplikovanější situace, protože normálně bychom změny ze svého jednacího řádu mohli přehlasovat. Samozřejmě pokud ho připojíme k tomuto organickému zákonu, tak je přehlasovat nemůžeme. Ale vyšli jsme z toho, že už není čas jednací řád Poslanecké sněmovny předělávat nějakým jiným způsobem a že ty věci, které bezprostředně opravdu vyplývají z přijetí stykového zákona, to jest zejména ono promítnutí člunku v případě ústavních zákonů a dalších zákonů, které vyžadují souhlas obou komor, že provedeme přímo do jednacího řádu.

Tolik snad jenom ve stručnosti k zdůvodnění toho, co budeme posléze hlasovat. Ale pokládal bych za korektní, pokud rozhodujeme o tak zásadním zákonu, který opravdu trvalo 25 let od přijetí Ústavy, než se dostal, a to už jsem ho tady mnohokrát, mnohokrát zažil předložený a nikdy se nenašla vůle v Poslanecké sněmovně jej schválit, než se dostal na projednávání a závěrečné schvalování. Tak bych chtěl, aby tato Sněmovna byla korektně informována, co je jeho obsahem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji. Další přihlášenou, nevím, jestli s faktickou poznámkou, nebo řádně - s faktickou postačí - je paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, nejsem tady tak dlouho, jako můj předřečník, vaším prostřednictvím pan poslanec Benda. Nicméně i já vnímám tu potřebu a vítám senátní návrh, který zase vrátil do hry ambici zlepšit fungování legislativních procesů mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. A za nás, protože v podstatě tady teď chybí představitel koalice, který měl ty argumenty tedy nějak shrnout tak jenom bych ráda za hnutí ANO a dovolím si říci i za sociální demokracii zdůraznila, že bychom uvítali, pokud by i v tomto okleštěném znění - a ono je opravdu okleštěné, tady se shoduji s paní senátorkou Wagnerovou - byl zákon přijat.

Tím není řečeno, že by nemohl být lepší a podrobnější za prvé. A za druhé, ty změny, o kterých tady hovořil vaším prostřednictvím pan poslanec Benda, by byly velmi žádoucí. Myslím jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nicméně se přimlouvám za to, abychom zvedli ruku právě proto, abychom udělali ten krok, který už měly udělat všechny ty desítky vlád před námi. Takže alespoň ten první nesmělý krůček. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já v reakci na paní profesorku Válkovou jenom dodávám, že tento zákon skutečně není o koalici a opozici. O tomto zákoně se skutečně tady hovoří 25 let a rozhodně si myslím, že v ústavněprávním výboru tento zákon získal jednomyslnou podporu, a jsem přesvědčen, že tomu tak bude i dnes.

Myslím si, že pokud jde o ten takzvaný člunek, tak to bude něco nového, na což si budeme muset skutečně zvykat z hlediska vzájemného přeposílání si verzí jednotlivých návrhů ať už ústavních, či jiných zákonů, ke kterým je potřeba souhlasu obou komor, takže to bude samozřejmě vyžadovat určitou praxi komunikace a určitou pružnost.

To, že se nemá měnit jednací řád, si myslím, také vyplývá ze situace, kdy tady byly snahy zasahovat do jednacího řádu a nebyla na tom všeobecná shoda. Já jsem rád - a tady chci zase naopak poděkovat, že vládní koalice upustila od snah měnit jednací řád a například utlumovat parlamentní diskusi, protože některé návrhy tady leží, ale jak se zdá, není vůle a není chuť je nějakým způsobem prosazovat na jednání Poslanecké sněmovny.

Za klub TOP 09 také říkám, že my podpoříme tento zákon. Nehledal bych v něm žádnou politiku a jsem přesvědčen, že získá drtivou většinu, možná všechny hlasy přítomných poslanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, dámy a pánové, procedura je nesmírně jednoduchá, jak ji ve svém usnesení číslo 319, které jste dostali pod sněmovním tiskem 736/5, navrhl ústavněprávní výbor. Žádné legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny, čili máme před sebou pouze dvě hlasování. Jedno je hlasování o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním, to jsou ony návrhy, které již byly schváleny ústavněprávním výborem a které jsem se vám tady v rámci rozpravy pokusil představit, a dále návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je velmi jednoduchá procedura. Pokud nemá nikdo jiný návrh procedury, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, jak ji navrhl ústavněprávní výbor. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 126, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Takže první hlasování bude o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním. Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní navrhovatelka prosím? (Senátorka Wagnerová: Souhlasím.) Paní navrhovatelka souhlasí.

Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 127, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s pozměňovacími návrhy a zbývá hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon), podle sněmovního tisku 736, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 128, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní senátorce i panu zpravodaji za spolupráci. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Eliška Wagnerová: Já chci poděkovat vám všem za to, že jste vyslovili souhlas. Je to historický okamžik. Po tolika letech konečně stykový zákon. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme taktéž, paní senátorko, za spolupráci.

Přečtu omluvenky. Pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se omlouvá dnes od 10.30 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá dnes z důvodu pracovní cesty a pan poslanec Michal Kučera se omlouvá dnes z osobních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP