Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 862/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů stále drží pan ministr Marian Jurečka a zpravodaj je také stejný, pan poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 862/3, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 862/4.

Já se ptám navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A my můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k ním sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Usnesení zemědělského výboru ze 43. schůze z 31 . května 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 862.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 862/3 v následujícím pořadí.

Vzhledem k tomu, že zde opět nebyly předneseny legislativně technické úpravy, tak první hlasování by byly pozměňovací návrhy zemědělského výboru vedené pod písmenem A en bloc jedním hlasováním. Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. A za třetí hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tuto proceduru si odhlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 116, přihlášeno 140, pro 110, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Kott: Takže bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru uvedeném pod písmenem A, kde se jedná o evidenci zvířat v oblasti včel u Ministerstva zemědělství, o evidenci ovocných sadů, o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a o propouštění přípravků a produktů do volného oběhu ČR, což se týká Celní správy. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Před hlasováním jsem zaregistroval žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami... Zdá se, že se nám počet hlasujících ustálil.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 117, přihlášeno 123 poslanců, pro 119, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Kott: Druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely uvedené pod písmenem B a zde se jedná o zvýšení horní hranice sankcí za nedodržení předpisů. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 118, přihlášeno 124 poslanců, pro 103, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Kott: Vzhledem k tomu, že i zde jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, o všem návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu tedy usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 862, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 119, přihlášeno 126 poslanců, pro 110, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a tento bod končím a současně předávám řízení schůze kolegovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP