(12.40 hodin)
(pokračuje Válková)

Justice se obává, že bude zavedení systému provázet řada chyb, takže se tady dává dostatečně dlouhé období, a konkrétně v tom mém pozměňovacím návrhu až do 31. 12. 2021, čili několik let. Kdykoliv příští politická reprezentace bude mít, respektive poslanci, kteří po nás přijdou, budou mít možnost v případě, že by ten systém zahavaroval, pochopitelně změnit zákon tak, aby u ostatních agend, nebo dokonce i u agendy insolvenční se automatický generátor už nadále nepoužíval. Já nicméně doufám, že se používat bude, že jsem příliš skeptická a pesimistická, že realista je pan ministr a že nakonec budeme rádi, když zjistíme, že ta moje obava nebyla zdůvodněná.

Proto navrhuji, abychom zavedli automatická generátor u insolvenční agendy, v insolvenčních věcech a v ostatních věcech počkali, jestli se osvědčí, a to až do 31. 12. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec David Kádner.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se formálně přihlásil k pozměňovacímu návrhu 6183. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádný jiný další návrh nepadl, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

51.
Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka,
Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území
Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
/sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, návrh novely zákona byl poslán do Poslanecké sněmovny 17. února 2015. První čtení proběhlo v dubnu 2016, výbory projednaly tento sněmovní tisk v červnu 2016, takže se teď dostáváme ke druhému čtení. Musím říci, že ve vztahu i k usnesení ústavněprávního výboru se budou muset nějak novelizovat i ty lhůty, protože už v mezidobí uplynulo poměrně hodně vody.

Protože se k tomu dostáváme po roce od prvního čtení, tak jenom mi dovolte stručně osvětlit důvody, proč jsme podali tento návrh. On ten původní zákon je z roku 2009, byl schválen jako poslanecký návrh, podáván byl napříč politických spektrem. Hodně se o schválení toho zákona zasloužily dvě bývalé poslankyně, Eva Dundáčková a Hana Orgoníková. A vzhledem k tomu, že nebylo úplně správně zvoleno období, kterého se týkaly ony všechny majetkové křivdy, tak pak bylo přikročeno v roce 2012 k novele zákona předkládaného Senátem.

Poslanecký návrh, který jsme teď podali, podáváme především z toho důvodu, že oprávněných osob přirozenou cestou ubývá. Oprávněné osoby v tom zákoně z roku 2009 jsou totiž redukovány pouze na původní vlastníky, manžele původních vlastníků a pak děti původních vlastníků. A již v době schvalování toho zákona v roce 2009 fakticky původní vlastníci nežili a nežili ani manželé původních vlastníků, takže efektivně se mohly o odškodnění přihlásit pouze děti původních vlastníků. Těm je ale také už dnes přes 80 let. A jsou identifikovány jednak případy, kdy sice oprávněná osoba, dítě toho původního vlastníka, podá žádost o odškodnění, ale nedožije se výplaty. Dokonce jsou i případy, kdy v té věci bylo rozhodnuto kladně Ministerstvem vnitra, ale protože nebyl příslušný obnos poslán na účet oprávněné osoby v době, kdy ta oprávněná osoba žije, tak pak už ten nárok zaniká. Těch případů je asi 25. To je jeden z důvodů, proč jsme to podali.

Pak ten důvod druhý je otázka, jestli redukovat oprávněné vlastníky pouze na děti, protože samozřejmě i mnoho těch dětí se vůbec nedožilo možnosti podat v zákonné lhůtě, která vypršela k 31. 12. 2013, vůbec žádost, a zda není namístě v těchto případech to rozšířit i o vnuky, případně další oprávněné osoby. Já bych chtěl pouze uvést, že samozřejmě je třeba si uvědomit, že ti původní vlastníci přišli po roce 1945, někdy v 39. roce, o celý majetek. V mnoha případech se jim žilo velmi složitě, jsou to docela velmi dramatické příběhy těch lidí, odškodnění se fakticky po celou tu dobu nedočkali, navíc tedy mnozí z nich na Podkarpatskou Rus přišli i na podnět nové Československé republiky a skutečně s vizí tuto část tehdy společného státu pozvednout. Mnozí tady museli opustit nejen své obydlí, ale živnosti, to, co je vlastně 20 let živilo.

My jsme si určitě všichni, kdo podepsali ten návrh zákona, vědomi, že tady nelze už nastavit nějakou absolutní spravedlnost. Prostě po více než 70 letech to nelze. Ale pokoušíme se nastavit alespoň jakousi relativní spravedlnost vzhledem k tomu, že dopady té ztráty majetku byly v mnoha případech velmi kruté. Myslíme si, že demokratický stát by to měl přiznat a v těchto intencích by se měl také snažit tyto případy přiměřeným způsobem odškodnit.

Jinak bych chtěl ještě poděkovat skutečně oběma výborům, také i parlamentní legislativě, protože v podrobné debatě nebo rozpravě pak budou načteny i některé návrhy upravující to původní znění toho návrhu zákona, tak jak jsme to podali před dvěma lety. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 403/2 až 5 a 403/7. Rozpočtový výbor přijal zprávu o projednání, která byla doručena jako sněmovní tisk 403/6. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec René Číp, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec René Číp je omluven a já požádám tedy někoho jiného, člena rozpočtového výboru, aby přednesl zprávu rozpočtového výboru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Rozpočtový výbor se tímto návrhem zákona zabýval na své 43. schůzi 9. 6. 2016, tak jsme těsně stihli do limitu jeden rok. Mám to v živé paměti, tu bohatou diskusi. A nepřijali jsme k tomu usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Jeronýma Tejce, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP