(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, mám tady od vás sice písemně alternativy, ale asi by bylo vhodné je přečíst na mikrofon. Já je přečtu. Pan poslanec navrhuje čtyři alternativy, a to 17. 5. za bod číslo 31 a 17. 5. za bod 78, 19. 5. první bod po třetích čteních a 24. 5. za bod 67. Děkuji.

Prosím pana poslance Koníčka a připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tentokrát jsou to body 137, sněmovní tisk 738, a bod 213, sněmovní tisk 842. Můj návrh není pro vás žádným překvapením, obdobně jsem se snažil na předcházejících schůzích. Dnes bych vás chtěl požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na pátek 19. května jako první a druhý bod po třetích čteních, případně po již pevně zařazených bodech. V návrhu programu od organizačního výboru jsou tam prozatím dva pevně zařazené body, teď byly ještě další návrhy, tak případně po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče, připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych rovněž požádal o pevné zařazení dvou bodů z programu, a to bodu 143, jde o návrh poslanců na vydání zákona o Pražském hradu. Je to už opakovaný pokus zařadit pevně návrh tohoto zákona k projednání, protože jsme jedna z mála zemí, Česká republika, kde není upraveno zákonem sídlo hlavy státu. A potom zároveň o pevné zařazení bodu 166. Jedná se rovněž o poslanecký návrh zákona, sněmovního tisku 908, o vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Ty důvody tady byly už několikráte řečeny - protože se domníváme, že by o takto závažném členství, zvlášť v současné situaci, měl rozhodnout lid, tedy občané České republiky.

Navrhuji zařazení obou bodů na pátek, původně jsem myslel po pevně zařazených dvou bodech, ale takto po již pevně zařazených bodech na pátek 19. května. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Na pátek po pevně zařazených bodech. Prosím pana poslance Plíška, připraví se paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit nový bod této schůze Poslanecké sněmovny, který by zněl Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou."

Uvedu teď stručné odůvodnění. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se 27. dubna obrátil na pana premiéra, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci řešil nadměrné využívání a zneužívání zajišťovacího příkazu Finanční správou, které mnohdy směřuje k likvidaci nevinných podnikatelů a občanů. Pan premiér panu předsedovi TOP 09 odpověděl dopisem 5. května, že si v této věci vyžádal stanovisko 1. místopředsedy vlády a ministra financí a že je připraven na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny podat poslancům a poslankyním příslušnou zprávu.

Zaznamenali jsme dnes v mailové poště, že před zahájením schůze pan premiér poslal své vyjádření, nicméně samozřejmě obsahuje spíše obecné údaje v tom smyslu, že by tedy zajišťovací příkazy neměly být zneužívány, protože platí zásada v demokratickém světě, že zajišťovací příkazy jsou skutečně výjimečným nástrojem daňové a finanční správy, tzn. zajišťovací příkazy, při kterých je zabavován majetek podnikatelům, tak slouží jako výjimečný nástroj.

Z chování a jednání Finanční správy v poslední době vyplývá, že zajišťovací příkazy jsou používány plošně a že mají pro řadu podnikatelů likvidační charakter. Mimochodem, celou řadu těchto zajišťovacích příkazů ruší svými rozhodnutími Nejvyšší správní soud. Je podle mého názoru skandální, že poté co Nejvyšší správní soud ruší tato opatření Finanční správy, tak přesto jsou tyto zajišťovací příkazy znovu v nezměněné podobě vydávány. Myslím si, že jsou zde tedy také pošlapávány principy právního státu, a pakliže Finanční správa vyžaduje toto chování od podnikatelů, aby dodržovali zákon, měla by ho sama ctít, tzn. měla by respektovat usnesení a rozsudky Nejvyššího správního soudu.

Myslím si, že nestačí z mého pohledu jenom písemná informace, ta věc se vyvíjí. Pan premiér v závěru toho dopisu sám říká, že si vyžádá ještě informace ministra financí. Je samozřejmě věcí pana premiéra, zda k tomu bodu, pokud ho zařadíte na program schůze, přizve i ministra financí, aby se k tomu vyjádřil, protože dochází tedy k zneužívání toho nástroje Finanční správou.

Proto navrhuji, aby tento bod, který pak ještě v závěru zopakuji, byl alternativně zařazen buďto na středu 17. 5. jako první bod po třetích čteních, nebo v pátek 19. 5. jako první bod po třetích čteních, nebo v úterý 23. 5. jako třetí bod našeho jednání, nebo ve středu 24. 5. jako první bod po třetích čteních. Myslím si, že jsem navrhl dostatečné množství termínů, tak aby se pan předseda vlády, případně pan ministr financí mohli tohoto bodu zúčastnit. Protože tento tristní stav, který tady trvá už docela dlouhou dobu, tak je potřeba, aby moc zákonodárná, která vykonává kontrolní funkci vůči výkonné moci, kam spadá i Finanční správa, tak abychom tuto informaci měli a případně na to mohli zareagovat. Takže já tento bod Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou navrhuji na jeden z těchto čtyř termínů, které jsem vám navrhl, a prosím vás o podporu tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A poprosím ty alternativy písemně, protože jsem si je nestihl zaznamenat.

Paní poslankyně Černochová a po ní pan poslanec Zemek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dovolím si navrhnout některé úpravy programu schůze.

Dovoluji si navrhnout jako pevně zařazený bod číslo 1 na pátek 19. 5. bod, který je návrhem poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je to sněmovní tisk 1041. Jsme před prvním čtením podle § 90 odst. 2.

Důvody, které mne k tomu vedou, a vy víte, že jsou opakovaně tady zmiňovány, je skutečnost, že i po těch schůzkách s americkým ministrem obrany Mattisem jsme několikrát slyšeli z úst pana ministra obrany, že Česká republika bude plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci, a tento náš návrh, návrh poslanců, občanských demokratů, tak přesně víceméně kopíruje to, jaký příslib dal pan ministr obrany panu Mattisovi.

Dále si dovoluji navrhnout zařadit na pátek 19. 5. jako druhý bod, tedy po tom bodě, který jsem navrhla v předchozím příspěvku, bod návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., je to Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk je 956, jsme také před prvním čtením. Jedná se o změnu Ústavy, která by umožňovala vysílat vojáky Armády České republiky do zahraničních operací v některých případech v té zkrácené lhůtě se souhlasem vlády České republiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP