(11.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků, dále uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Dotační programy předkládané podle § 1, podle § 2 a § 2d zákona o zemědělství neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami ministerstva v souladu s § 2d odst. 2 zákona o zemědělství.

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2017 je státním rozpočtem stanoven ve výši 2 808 831 tis. korun. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2017 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Rozdělením finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 1 914 131 tis. korun, do odvětví rostlinné výroby 267 mil., do odvětví potravinářství 415 mil. a na ostatní aktivity 212 mil. korun.

Návrh dotačních programů zemědělství pro rok 2017 byl dne 23. listopadu 2016 schválen vládou České republiky. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 15. prosince téhož roku na své 37. schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 139 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit. Současně svým doprovodným usnesením číslo 140 k usnesení zemědělského výboru číslo 139 doporučil ministru zemědělství v průběhu roku 2017 přednostně navýšit prostředky programu 8. Nákazový fond, 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti a 20. Zlepšení životních podmínek chovu hospodářských zvířat, aby byly v maximální výši pokryty požadavky žadatelů o dotaci v těchto programech.

Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, žádám vás o schválení materiálu, který jsem nyní představoval, ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Usnesení zemědělského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 978/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Ladislav Velebný, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, zemědělský výbor se sešel a projednal dne 15. prosince 2016 na své 37. schůzi sněmovní tisk 978 a přijal usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2017, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby dotační programy zemědělství pro rok 2017 schválila. Přesto jen připomenu, že zemědělský výbor přijal taktéž doprovodné usnesení, které tady zmínil přede mnou pan ministr, ve kterém doporučujeme ministru zemědělství v průběhu roku 2017 přednostně navýšit finanční prostředky do nákazového fondu a na dotační program 19 a na dotační program 20. Podrobně to sdělil pan ministr.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji a pak přednesu návrh na usnesení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, krátce přečtu omluvu. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se omlouvá z dnešního jednání v odpoledních hodinách ze zdravotních důvodů.

Já tedy nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil zatím pan poslanec Pavera a pan poslanec Bendl. Slovo má pan poslanec Herbert Pavera, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Hezké a příjemné ještě dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám řekl několik slov právě k dotačním programům zemědělství pro rok 2017.

Osobně si myslím, že zemědělství, jak to říkám mnohokrát při svých vystoupeních, potřebuje dotace, aby bylo konkurenceschopné s evropskými zemědělci i s potravinářskými firmami a dalšími výrobci zemědělských produktů. Myslím si, že i programy, které jsou tady navrženy, je jich celkem 17, v drtivé většině jsou v pořádku. Jen zdůrazním, že oceňuji, že je tam třeba i podpora včelařství, podpora kapkové závlahy, restrukturalizace ovocných sadů, ale je tam také, což už je v novodobé historii nové, i podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, což si myslím, že je výborné, stejně jako podpora rybníkářství. Určitě je fajn, že podporujeme i potravinářskou konkurenceschopnost a samozřejmě i zlepšení životních podmínek chovu hospodářských zvířat. V minulosti v České republice byly docela problémy s těmito podmínkami a myslím si, že zvířata, která už nejsou obyčejnou věcí, ale jsou živými tvory, si zaslouží dobré podmínky pro svůj život.

V čem ale nesouhlasím ani já, ani mí kolegové a kolegyně, je forma podpory některých velkých, ať už zemědělských, nebo potravinářských firem. Evropská unie přednostně dává dotace pro malé a střední zemědělce a pro malé a střední výrobce v potravinářském průmyslu. Česká republika je bohužel jednou z velkých výjimek. Musím říct, že jsme opravdu jedni z mála, kteří krátíme minimálně dotace pro velké zemědělce i pro velké potravinářské firmy. U nás, jenom pro zopakování, nad 150 tis. eur se krátí dotace o 5 %, což je minimum, které vyžaduje Evropská unie. V jiných zemích se třeba nad 150 tis. nedává už žádná dotace zemědělským firmám a někde to je i částka o hodně nižší. Můžeme zajít jenom kousek tady do Rakouska, do Polska, Maďarska či Německa.

Jen pro vaši informaci, když jsem si vyžádal ze SZIF, jaká je podpora z dotačního programu č. 13, což je Program podpory a zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu, tak jenom firmy skupiny Agrofert pobírají dotace ve výši 26 %, což je více jak jedna čtvrtina všech dotačních titulů. Dotační tituly třeba zrovna v tom programu 13 se zvýšily od roku 2012 ze 131 mil. na téměř 400 mil. korun a samozřejmě ta největší částka jde opravdu do skupiny těch obrovských firem, které už nepatří mezi střední firmy, protože střední firma má maximálně 250 zaměstnanců, ale ty firmy mají 500 i více jak 1 000 zaměstnanců. Myslím si, že takové velké firmy ani u nás, ani nikde jinde na světě nepotřebují žádnou veřejnou podporu, že mají dostatečný zisk na to, aby byly konkurenceschopné samostatně. V tom si myslím, že by se měl změnit pohled Ministerstva zemědělství na tyto dotační tituly.

Vím, že pan ministr zemědělství chce vrátit život na náš venkov, do našich vesnic. Já jsem z Moravskoslezského kraje, vím, že Podbeskydí, Jesenicko, Bruntálsko jsou oblasti, které kdysi byly známé svým zemědělstvím. Byly tam i státní statky, které bohužel byly nakonec zlikvidovány, a dneska je v těch oblastech silná nezaměstnanost. Pokud by se tam podpořila drobná výroba potravinářská, jako je zpracování dejme tomu mléka na sýry apod. nebo i výroba nějakých dalších výrobků, zpracování ovoce a zeleniny atd.... Tam si myslím, že by měly směřovat tyto dotace. Určitě by udělaly mnohem větší prospěch pro podporu života na našem venkově. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP