(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání jednotlivých bodů, tak jak je schválený program. Než otevřu první bod, který jsme první zařadili na 14.30, přečtu omluvy. První je, že ve dnech 22. 2. až 24. 2. z důvodu pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Michal Kučera. Dále z dnešního zasedání od 17 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Dále 22. 2. od 14.30 až do 23. 2. do 13 hodin z resortních důvodů se omlouvá pan ministr Daniel Herman.

 

Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je předkládán na základě závazku obsaženého v programovém prohlášení vlády České republiky a zároveň též v koaliční smlouvě, a je tedy jednou z vládních priorit. Schválení návrhu by mělo přispět k vyšší atraktivitě služby v bezpečnostních sborech, a tím i posílit jejich personální stabilitu. Řádné a efektivní fungování bezpečnostních sborů je jedním z pilířů demokratického státu.

Cílem návrhu je především provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. V současnosti je služební příjem příslušníka stanoven již s přihlédnutím ke službě přesčas, a to v rozsahu 150 hodin. Předkládaná novela navrhuje toto odstranit a odstranit povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či služební příjem za služební přesčas s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Tedy jednoznačně definuje, za jakých okolností lze na příslušníkovi bezpečnostních sborů vyžadovat službu přesčas. Touto změnou se vyhneme kolizím, které tady v minulosti byly, vyhneme se i případným soudním sporům, které proběhly.

Tato změna zákona také umožňuje například zrychlený služební postup u příslušníků, kteří se osvědčili a mají středoškolské vzdělání. Dále zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost u služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu, a to především u exponovaných profesí, například v oblasti informačních technologií, práva a dalších. Zavádí příplatek za službu ve svátek a dále provádí drobné změny v oblasti řízení ve věcech služebního poměru.

Chci zdůraznit na závěr svého úvodního slova jednu zásadní věc, že tento zákon nemá v žádném případě ambici se jakýmkoliv způsobem prolomit do výsluh. To znamená, tento zákon nemá ambici výsluhy měnit, danit, cokoliv dalšího. Výsluhy jsou pro nás základním pilířem služebního poměru a tak to musí zůstat. Než jsme došli sem do Poslanecké sněmovny, jednali jsme velmi intenzivně v rámci koaličních expertů. Návrh, který sem přinášíme, je vyvážený, je koaličně schválený a chci tu garantovat, že bych ho sem nenesl bez toho, aby na oblasti výsluh neexistovala shoda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Navážu na slova ministra. My jsme na podvýboru pro Policii České republiky měli zástupce obou odborových organizací v Policii České republiky. Ten návrh s nimi byl projednán a opravdu proti němu nemají vůbec žádné připomínky. Dokonce je to absolutně v souladu a ve shodě.

Pokusím se krátce představit ten zákon jako celek, abyste všichni pochopili o co go. Upravuje nově zkušební dobu nově přijatého příslušníka. Potom upravuje nově pravidla zrušení služebního poměru ve zkušební době. Řekl bych, že to spíš upřesňuje.

Samozřejmě řeší ten základní kámen a to je služba přesčas. Já bych rád upozornil na to, že Ústavní soud v několika rozsudcích neplacenou nebo nezaplacenou práci přesčas policistů a hasičů zrušil a judikoval, že to je v rozporu s Ústavou. Upravuje odměnu za službu ve dnech pracovního klidu a ve svátek. Upravuje nově krácení dovolené. Řeší náhradní volno a příplatek za službu ve svátek. V podstatě to dává do souladu se zákoníkem práce, kdy nejdříve zaměstnavatel musí navrhnout, aby policista nebo hasič dostal náhradní volno, a teprve když nevyčerpá náhradní volno, nebo právě proto, že není možné kvůli malému počtu policistů mu to náhradní volno dát, tak se teprve ve druhé vlně jakoby ze zákona platí příplatek.

Upravuje nově náborový příplatek. Tam je to opravdu na diskusi. Je to od 30 tisíc do 150 tisíc korun s tím, že výši stanoví ředitel bezpečnostního sboru. Příslušník je potom povinen setrvat ve služebním poměru po dobu čtyř let, a pokud by skončil dříve, tak vrací alikvotní část. Je to poměrně transparentně upravené.

A v posledních bodech od bodu 27 až do konce návrhu zákona nějakým způsobem upravuje řízení ve věcech kázeňských a věcech služebního poměru.

Účinnost se navrhuje od 1. ledna 2018.

Ještě jednou, jsem rád, že můžu potvrdit, že nemá zákon, nebo novela ambici měnit výsluhové příspěvky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem rád za slova, která zazněla na úvod jak od pana ministra, tak od pana zpravodaje, že tento zákon nemá žádné ambice zasahovat do výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů, a byl bych rád, pokud by tato informace zazněla právě i k uším příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů, protože po té panice, která teď mezi příslušníky koluje, je potřeba asi i tuto informaci mezi příslušníky dostat.

Zákon jako takový - pan kolega zmínil, že jsme o něm již hovořili na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, kde jsme měli jak zástupce předkladatelů, tak také zástupce Policejního prezidia a zástupce odborových organizací. Kolega zmínil dvoje, ale je potřeba zmínit, že tam byl i zástupce odborové organizace při nezávislém odborovém svazu Vězeňské služby. Takže zástupci dvou policejních organizací i plus dvou bezpečnostních sborů.

Teď bych přešel k zákonu jako takovému. Já jsem ho studoval, řekněme, hodně důkladně a jsou tam některé věci, které nedostatečně chápu, a budu určitě při nějakých jednáních vyžadovat vysvětlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP