Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh je předkládán na základě závazku obsaženého v programovém prohlášení vlády České republiky a zároveň též v koaliční smlouvě, a je tedy jednou z vládních priorit. Schválení návrhu by mělo přispět k vyšší atraktivitě služby v bezpečnostních sborech, a tím i posílit jejich personální stabilitu. Řádné a efektivní fungování bezpečnostních sborů je jedním z pilířů demokratického státu.

Cílem návrhu je především provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. V současnosti je služební příjem příslušníka stanoven již s přihlédnutím ke službě přesčas, a to v rozsahu 150 hodin. Předkládaná novela navrhuje toto odstranit a odstranit povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či služební příjem za služební přesčas s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Tedy jednoznačně definuje, za jakých okolností lze na příslušníkovi bezpečnostních sborů vyžadovat službu přesčas. Touto změnou se vyhneme kolizím, které tady v minulosti byly, vyhneme se i případným soudním sporům, které proběhly.

Tato změna zákona také umožňuje například zrychlený služební postup u příslušníků, kteří se osvědčili a mají středoškolské vzdělání. Dále zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost u služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu, a to především u exponovaných profesí, například v oblasti informačních technologií, práva a dalších. Zavádí příplatek za službu ve svátek a dále provádí drobné změny v oblasti řízení ve věcech služebního poměru.

Chci zdůraznit na závěr svého úvodního slova jednu zásadní věc, že tento zákon nemá v žádném případě ambici se jakýmkoliv způsobem prolomit do výsluh. To znamená, tento zákon nemá ambici výsluhy měnit, danit, cokoliv dalšího. Výsluhy jsou pro nás základním pilířem služebního poměru a tak to musí zůstat. Než jsme došli sem do Poslanecké sněmovny, jednali jsme velmi intenzivně v rámci koaličních expertů. Návrh, který sem přinášíme, je vyvážený, je koaličně schválený a chci tu garantovat, že bych ho sem nenesl bez toho, aby na oblasti výsluh neexistovala shoda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Stanislav Huml. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Navážu na slova ministra. My jsme na podvýboru pro Policii České republiky měli zástupce obou odborových organizací v Policii České republiky. Ten návrh s nimi byl projednán a opravdu proti němu nemají vůbec žádné připomínky. Dokonce je to absolutně v souladu a ve shodě.

Pokusím se krátce představit ten zákon jako celek, abyste všichni pochopili o co go. Upravuje nově zkušební dobu nově přijatého příslušníka. Potom upravuje nově pravidla zrušení služebního poměru ve zkušební době. Řekl bych, že to spíš upřesňuje.

Samozřejmě řeší ten základní kámen a to je služba přesčas. Já bych rád upozornil na to, že Ústavní soud v několika rozsudcích neplacenou nebo nezaplacenou práci přesčas policistů a hasičů zrušil a judikoval, že to je v rozporu s Ústavou. Upravuje odměnu za službu ve dnech pracovního klidu a ve svátek. Upravuje nově krácení dovolené. Řeší náhradní volno a příplatek za službu ve svátek. V podstatě to dává do souladu se zákoníkem práce, kdy nejdříve zaměstnavatel musí navrhnout, aby policista nebo hasič dostal náhradní volno, a teprve když nevyčerpá náhradní volno, nebo právě proto, že není možné kvůli malému počtu policistů mu to náhradní volno dát, tak se teprve ve druhé vlně jakoby ze zákona platí příplatek.

Upravuje nově náborový příplatek. Tam je to opravdu na diskusi. Je to od 30 tisíc do 150 tisíc korun s tím, že výši stanoví ředitel bezpečnostního sboru. Příslušník je potom povinen setrvat ve služebním poměru po dobu čtyř let, a pokud by skončil dříve, tak vrací alikvotní část. Je to poměrně transparentně upravené.

A v posledních bodech od bodu 27 až do konce návrhu zákona nějakým způsobem upravuje řízení ve věcech kázeňských a věcech služebního poměru.

Účinnost se navrhuje od 1. ledna 2018.

Ještě jednou, jsem rád, že můžu potvrdit, že nemá zákon, nebo novela ambici měnit výsluhové příspěvky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem rád za slova, která zazněla na úvod jak od pana ministra, tak od pana zpravodaje, že tento zákon nemá žádné ambice zasahovat do výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů, a byl bych rád, pokud by tato informace zazněla právě i k uším příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů, protože po té panice, která teď mezi příslušníky koluje, je potřeba asi i tuto informaci mezi příslušníky dostat.

Zákon jako takový - pan kolega zmínil, že jsme o něm již hovořili na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, kde jsme měli jak zástupce předkladatelů, tak také zástupce Policejního prezidia a zástupce odborových organizací. Kolega zmínil dvoje, ale je potřeba zmínit, že tam byl i zástupce odborové organizace při nezávislém odborovém svazu Vězeňské služby. Takže zástupci dvou policejních organizací i plus dvou bezpečnostních sborů.

Teď bych přešel k zákonu jako takovému. Já jsem ho studoval, řekněme, hodně důkladně a jsou tam některé věci, které nedostatečně chápu, a budu určitě při nějakých jednáních vyžadovat vysvětlení.

Také bych chtěl zmínit neblahou, řekněme současně ustálenou praxi. Když se podíváme na body - těžko mluvit k panu ministrovi, když mě pak asi neposlouchá. Ale byl bych rád, kdybychom mohli mluvit o bodech 9 až 11, které se vztahují k § 22, výběrovému řízení na služební místo. Já s postupem, který je navrhován, souhlasím, ale zároveň upozorňuji na problém, který je, a to že policista se může do výběrového řízení přihlásit, pokud splňuje hodnocení alespoň velmi dobrých výsledků v rámci služby. Bohužel poměrně často teď dochází k tomu, že ředitelé jednotlivých bezpečnostních sborů své příslušníky hodnotí stupněm hodnocení pouze dobrý, a tím jim znemožňují, aby se mohli přihlásit do výběrového řízení na vyšší post, protože příslušníci nejsou a každý vedoucí si musí ochránit počet lidí, kteří vůbec ve službě jsou, takže dochází k tomuto nedobrému hodnocení. Zástupci odborových organizací, se kterými jsme na podvýboru diskutovali, chtěli, aby zákon byl změněn i v tom, aby mohl do výběrového řízení jít i policista, který dosahuje pouze dobrého hodnocení. Ale to není cesta správným směrem. Byl bych rád, kdyby pan ministr cestou Policejního prezídia mohl apelovat na to, aby policisté byli hodnoceni objektivně, nikoli jenom pro potřebu udržet je na daném konkrétním místě.

Bod 18 je již zmiňovaný § 54, který ruší povinnost odsloužit 150 hodin ročně zdarma. Je to samozřejmě v pořádku, s tím, že se také uvádí, že celkový rozsah služby přesčas nesmí během jednoho týdne činit více než 10,5 hodiny a může se to opakovat v rámci 52 týdnů po sobě jdoucích, to znamená v průběhu celého jednoho roku. Ta číslovka 150 odpadla, ale nevím, proč zůstala v jiných částech zákona. Zmíním hned, když se podíváte, pane ministře, do bodu 25, což je § 112 odst. 2, tak ve druhém odstavci je uvedeno, že příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané v době krizového stavu, přičemž se doplňuje pouze "konané v době krizového stavu". Nevím, proč tam zůstala ta číslovka 150, když žádná taková číslovka už by v zákoně být neměla, protože pokud vypočítáme i dobu služby, kterou může vykonat příslušník podle § 54 odst. 2, to znamená těch zmiňovaných 10,5 hodiny týdně krát 52, tak se nedostaneme na žádných 150 hodin, takže mi není zřejmé, proč v § 112 odst. 2 je ta číslovka 150 hodin ročně uvedena.

Následuje bod 31, který poskytuje náhradní volno a příplatek za službu ve svátek. Otázka zní, jestli by to muselo být až po třech následujících měsících zaplaceno, popřípadě jestli bezpečnostní sbor se musí snažit služební volno poskytovat tři měsíce, nebo zda by měl stačit následující kalendářní měsíc, protože i dovolená je vypočítávána, popřípadě příplatky za nemocenskou, ze čtvrtletí. Aby nedocházelo k tomu, že v exponovaných měsících třeba tam, kde je turistická sezóna, policisté odslouží desítky hodin přesčas, a pak když bude okurková sezóna, tak to dostanou k vybrání.

V § 125, což je bod 32, je znovu zmíněno, že příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas. To neplatí pro službu přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konanou v době krizového stavu. Zase tam zůstává ta číslovka 150. Není mi zřejmé proč. Pokud bude krizový stav, tak přece může vykonat i více hodin, protože to pak záleží na tom, jaká bude potřeba služby. Pokud by nastal krizový stav, tak si nemohu představit, že by policista měl odsloužit pouze 150 hodin. To nám pak už nikdo nebude zabezpečovat naši bezpečnost? Tak se platí (reakce na otázku připomínku z pléna.), ale máme tady zase ten § 54 odst. 2, kde se mluví o těch deseti hodinách. Určitě budu rád, když o tom budeme moci diskutovat.

Do toho, jak je vypočítáván příplatek za službu přesčas - chápu, že pro výpočet je ideální, když je tam základní tarif a potom příplatek osobní, popřípadě příplatek takzvaný rizikový. Zde je dodán ještě příplatek za vedení, což mně trochu zavání tím, že tento příplatek si tam dodal někdo, kdo tento zákon zpracovával a zřejmě příplatek za vedení vede a očekává, že bude vykonávat službu přesčas právě ve svátcích, a chce si tak zvýšit svůj průměr. Starý, nebo řekněme zákon předtím platil, pokud byly přesčasové hodiny, pouze z příplatku osobního a z příplatku rizikového, plus základní tarif. Příplatek za vedení tam prostě nebyl, a dokonce máme napsáno, že ředitelé a zástupci bezpečnostních sborů v podstatě ani službu přesčas nekonají.

A teď bod samotný, bod 34, § 135a, tolik diskutovaný náborový příspěvek. Rozsah 30 až 150 tisíc. Je to samozřejmě dobrý počin, akorát hovoříme o tom, že bude poskytován selektivně podle toho, který ředitel bezpečnostního sboru na to které místo se rozhodne jaký náborový příspěvek vypsat, popřípadě následně poskytnout. Je tam popsána i struktura, jak bude vyplácen, s čímž nemám jediný problém, s tím, že pokud policista nesplní nebo odejde z bezpečnostního sboru, tento příplatek musí vrátit. Doba, po kterou má policista setrvat u bezpečnostního sboru, je stanovena na čtyři roky.

Já bych vám, vážené kolegyně a kolegové, chtěl připomenout, nebo říci, že v roce 2016 policie znáborovala, nebo resp. přijala do svých řad 1 621 policistů, ale zároveň jich 1 309 ze služebního poměru odešlo, což představuje posílení bezpečnostního sboru pouze o 312 policistů. Pokud se však podíváte na dobu služby, kdy policisté odcházejí, tak jsem zmínil, že v roce 2016 odešlo 35 %, to znamená, jedna třetina policistů odešla ještě dříve, než jim vznikl nárok na výsluhový příspěvek, to znamená do 15 let služby. A pokud se podíváte v souvislosti s náborovým příspěvkem, tak do čtyř let služby, to znamená, aniž by třeba čekali na to uplynutí, odchází v loňském roce, v roce 2016, 17 % policistů, to znamená skoro jedna pětina lidí, které policie nabrala, odejde do čtyř let služby. Po čtyřech letech služby, mezi pátým a devátým rokem, odchází 13 % policistů. To je stav za rok 2016. Pokud se podívám na nová statistická data, která jsou pro rok 2017, tak do čtyř let služby za měsíc leden tohoto roku odešlo ze služby 24 % policistů.

Kolegyně a kolegové, to je jedna čtvrtina těch, kteří přišli a zároveň následně odcházejí. Do čtyř let služby každý čtvrtý policista náborovaný se sbalí a jde pracovat někam jinam. Proč, o tom bychom zde mohli hovořit dlouho, nebo dlouze. A pan ministr ví, že to je i pro podhodnocení ocenění jejich práce, mzdového ocenění jejich práce. Mám takovou obavu, aby náborový příspěvek nebyl pro ty policisty, kteří nastupují, vyplácen a ti policisté nám stejně po čtyřech letech neodešli a jen by si za ty čtyři roky, pokud by byl náborový příspěvek řekněme 100 000, což je cca 25 000 ročně, zase rozděleno dvanácti, tak je to nějakých dobrých 2 000 a nějaké drobné měsíčně. Takže si k tomu žalostnému platu, který mají, připočítají těch 2 200, poberou ten náborový příspěvek a po čtyřech letech stejně od policie odejdou, protože jak jsem zmínil, v roce 2016 nám odešlo 35 % policistů do patnáctého roku věku (?). A teď, když se podívám na data z letošního roku, tak je to 29, 30, 36 % - 36 %, takže ještě o procento víc než za celý loňský rok. Jak se nám nábor daří na začátku tohoto roku, je stejné - 115 policistů přišlo, ale 97 policistů, pardon, příslušníků - ne, v tomto případě policistů odešlo. Nábor za rok 2017, první měsíc, plus 18 policistů. A když se podíváme třeba na Prahu, která má dlouhodobě podstav, tak tam víc policistů odešlo, než se jich podařilo náborovat.

Takže já náborový příspěvek vnímám jako určitý krok, ovšem tak trochu se obávám, že to nebude stačit, že musí přijít něco jiného, zásadního, a to je plošné zvýšení platů všech příslušníků bezpečnostních sborů, tak jak jste to sice sliboval, vážený pane ministře, popř. i pan premiér, od 1. 7. 2017, ale dnes víme, že vám to váš koaliční partner zasekl. A velmi mě mrzí, že jste mě včera jako Česká strana sociálně demokratická v tomto nepodpořili. Mohli jsme o tomto tématu dnes diskutovat. Z toho usuzuji, že to pro vás není zas tak palčivý problém, protože to v podstatě řešit nechcete.

Chtěl bych také zmínit, že náborový příspěvek nebude poskytovat pouze policie, popř. bezpečnostní sbory, protože náborový příspěvek daleko dříve před vámi již poskytuje třeba Městská policie v Praze, která má náborový příspěvek pro svého jednoho strážníka 100 000 korun, a dostává to v podstatě každý, který se rozhodne pracovat u Městské policie v Praze, a je mu to vyplaceno v období prvních dvou let. O dalších benefitech, které je schopen nabídnout soukromý sektor, nebo v tomto případě město Praha, hlavní město Praha, raději ani hovořit nebudu, protože ve všech ukazatelích policie je jak popelka.

A na závěr řeknu, že budu velmi rád, a dovolím si říci, že celý poslanecký klub KSČM podpoří tento návrh v prvním čtení, a budu rád, pokud o něm budeme moci diskutovat v rámci druhého čtení na výboru, popř. na výborech, a některé z těch otázek, které jsem zde řekl, budou zodpovězeny nebo mi budou lépe vysvětleny.

Sám za sebe říkám, že také předložím pozměňovací návrh, jeden pozměňovací návrh, který se bude týkat § 164 zákona, což je úmrtné a příspěvek pro pohřeb příslušníka. V současné době bezpečnostní sbor vyplácí za úmrtí příslušníka trojnásobek služebního příjmu, což nepovažuji za dobré, nebo za dobrý impulz, a proto budu navrhovat, aby v případě smrti související s přímým plněním služebních úkolů činila výše úmrtného řekněme jeden roční plat, to znamená dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu příslušníka. A vzpomeňme zde na kolegu policistu, který zemřel na sklonku minulého roku poté, kdy nebyl dostatečně balisticky chráněn, a možná, pokud by balistickou ochranu měl, nemusel zemřít. A vzpomeňme také na hasiče, který zemřel v minulém týdnu při plnění svého slibu, který dal tomuto státu.

Takže pane ministře, za sebe říkám ano, zákon je potřeba. Jsem rád, že konečně, konečně doputoval. Bohužel, dali jste nám hrozně krátkou lhůtu na to, abychom měli šanci ho dobře projednat a měli jistotu, že zákon bude přijat v takové podobě, aby policisté a příslušníci bezpečnostních sborů z něj cítili zlepšení. Budu rád, když o něm budeme moci diskutovat, a na takovou diskusi jsem připraven.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 17 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Šánová, dnes od 17.15 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová a ode dneška až do 24. 2. z důvodu pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Michal Kučera.

A nyní prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak už tady zaznělo, vláda předložila do Parlamentu České republiky návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh byl několikrát proklamován jako odstranění nespravedlností, ke kterým docházelo zejména v důsledku toho, že příslušníci bezpečnostních sborů, zejména Policie České republiky, jsou nuceni ke službě 150 hodin přesčas zadarmo v průběhu kalendářního roku. Návrh současně obsahuje i zřízení náborového příspěvku, příplatku za službu ve svátek, zavedení zkušební doby při nástupu do služebního poměru a řadu dalších technikálií, které se v průběhu let nashromáždily, a Ministerstvo vnitra jako gestor příslušného zákona je uznalo za vhodné nyní řešit.

Příslušníci bezpečnostních sborů - a já říkám, bohužel - po přijetí této novely více peněz v žádném případě nedostanou, destabilizovaná policie se pro uchazeče rozhodně atraktivnější nestane, sociální jistoty příslušníků budou opět o něco více ohrožené. A přesto, že to nikomu nic nepřinese, se bude daleko více papírovat v kancelářích namísto dohlížení nad bezpečnostní situací v ulicích. To vše musí být každému zasvěcenému jasné hned po prvním přečtení této předkládané vládní normy.

Bohužel pan zpravodaj Huml nemá pravdu, prostřednictvím pana místopředsedy. Ústavní soud v listopadu 2001 zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení ustanovení 112 odst. 2 věty první a § 112 odst. 4 zákona 361 o služebním poměru příslušníků a uvedl, že argument navrhovatelů o nerovnosti mezi jednotlivými příslušníky bezpečnostních sborů podle množství odsloužených přesčasových hodin neobstojí, a rozhodl, že před zákonem mají v zásadě všichni příslušníci bezpečnostních složek rovné postavení a k nerovnosti by mohlo dojít až v konkrétních případech, kdyby např. tentýž velitel přiděloval dvěma příslušníkům přesčasové služby diametrálně odlišně co do počtu odsloužených hodin. Tak prosím, ať se tady neblamujeme nějakým sdělením, že Ústavní soud něco potvrdil. Nepotvrdil! Ústavní soud neshledal protiústavním ani druhé napadané ustanovení zákona, neboť ani v tomto případě zákonodárce podle Ústavního soudu nepostupoval iracionálně a Ústavní soud neshledal zákonodárcovu libovůli.

Pokud jde o právní úpravu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů - stále cituji z toho nálezu Ústavního soudu v obecné rovině - připomíná Ústavní soud, že je především na zákonodárci a orgánech moci výkonné, aby navrhli a přijali podle dané situace a možností takovou právní úpravu, která by umožňovala zajištění řádného chodu těchto složek, jakož i jejich materiálního zabezpečení. Což se bohužel neděje a žádným návrhem zákona, změnou zákona, to, pane ministře, nespravíte.

Víte, ten vládní návrh kromě těch chyb, které tady zmiňoval kolega Ondráček, vůbec nerespektuje nastavená legislativní pravidla, a to ve vztahu k nedostatečně zpracované důvodové zprávě. Respektive tato není pravdivá a je zavádějící co do dopadů na státní rozpočet.

Návrh novely zákona zavádí povinnost proplácet přesčasy příslušníkům bezpečnostních sborů v rozsahu do 150 hodin ročně, neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas nebo v jinak dohodnuté době. Podle důvodové zprávy - dovolte mi citovat: "Předmětné opatření předpokládá podle údajů, které byly poskytnuty bezpečnostními sbory, navýšení výdajů státního rozpočtu ve výši cirka 210 mil. korun ročně." To ale při znalosti současného stavu v bezpečnostních sborech není přece vůbec reálný odhad. Pokud ano, kde je analýza, která by uvedená čísla potvrzovala?

O navýšení tarifu a o tom, jak se k tomu postavil pan ministr Babiš, už tady také mluvil můj předřečník. Není přeci možné tvrdit, pane ministře, že v případě Policie České republiky bude dopad na státní rozpočet ve výši 88 mil. 400 tis. korun, což je odhad proplácení služby přesčas v rozsahu do 150 hodin ročně. Reálnější číslo by byla možná tak částka pohybující se okolo 1 mld. korun. 150 hodin je shodou okolností jako jeden pracovní měsíc policisty. A tak se lze dobře dopočítat reálnějšího dopadu na státní rozpočet. Navržený průměrný měsíční plat na rok 2017, jak jsem se dočetla v rozpočtu, u příslušníků policie je podle schváleného rozpočtu 35 393 korun. No ano, určitě většina těch, kteří nás možná sledují, si říkají zlatý voči. Pokud k tomu připočteme odvody, a tedy vynásobíme průměrný měsíční plat 1,35, vyjde nám částka 47 781 korun na jednoho policistu. V současnosti se pohybuje počet příslušníků policie okolo 40 tis. Samozřejmě neslouží všichni najednou. A tak slouží v danou chvíli například polovina, zhruba 20 tis. To znamená, že se pohybujeme již okolo částky 1 mld. korun. To jsou naprosto jednoduché kupecké počty. Tak nevím, proč vaše důvodová zpráva lže.

Argument, že primárně si budou policisté vybírat náhradní volno, neobstojí. Protože tak to lze udělat pouze v případě, že existuje někdo, kdo za ně může sloužit. Ale co když je podstav? A my víme, že ten podstav je. Opět kolega mluvil o mém rodném městě, o hlavním městě Praze. Může si někdo, pane ministře, vybírat náhradní volno za přesčas, když není nikdo, kdo by za takového policistu sloužil? No jistě že ne. A nastane nárok na proplacení přesčasu, který bude v praxi hodně využívaný. Ale ten rozpočet v té důvodové zprávě ty finanční prostředky vůbec nepokrývá.

A to se zatím bavíme jenom o proplácení přesčasů. Ale co navrhované příplatky za svátky a dny klidu? Nezdá se vám potom zcela liché tvrzení uvedené dále v důvodové zprávě, že - opět cituji - "další navrhovaná opatření jsou rozpočtově neutrální, a to včetně zavedení možnosti využití náborového příspěvku a zavedení příplatku za službu ve svátek, jelikož náklady s nimi související budou bezpečnostní sbory hradit z vlastního rozpočtu"?

Víte, napadá mě jedna věc. Všichni si polepší, nikdo nebude otročit zadarmo jako dosud, a přesto to nebude stát ani korunu? Zázrak, nebo nesmysl? Dobře, pokud si policie a další sbory budou další náklady hradit ze svých rozpočtů, nabízí se otázka, jak ty rozpočty byly koncipovány. Zdali s tím skutečně počítaly a jednotlivé bezpečnostní sbory mají i dostatek finančních prostředků pro své příslušníky. Není to jenom zákon, který by se vztahoval pouze na příslušníky Policie České republiky. Týká se to hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jen pro připomenutí, pokud mě paměť neklame, v minulosti byly příplatky za soboty a neděle a všechny státní svátky a všechny ostatní příplatky zrušeny a v návaznosti na to tedy došlo k navýšení platů skokově, to bylo asi o 30 %.

A teď další, pro mě velmi podstatná věc. Nejvyšší správní soud, pane ministře, na ten váš návrh zareagoval kritikou - a dovolte mi citovat: Předložený návrh zákona takto deklarovaným cílům vůbec neodpovídá. Neodstraňuje totiž samotnou povinnost konat službu přesčas v rozsahu 150 hodin, ale toliko časové omezení této povinnosti. Nadále tedy povinnost konat službu přesčas, trvá, a to dokonce bez jakéhokoliv omezení. To, co se mění, je nově přiznaný nárok na odměnu za službu přesčas s výjimkou služby přesčas v rozsahu do 150 hodin za krizových stavů. Nejvyšší správní soud požaduje odstranit uvedený rozpor mezi jednotlivými dokumenty předkládaného návrhu a uvádí to jako zásadní připomínku. Jak jste se s touto připomínkou Nejvyššího správního soudu, pane ministře, vypořádali?

Jak tedy vyplývá z této zásadní připomínky Nejvyššího správního soudu, už nyní lze povinnost 150 hodin přesčas aplikovat správně, a že se tak neděje, je vina funkcionářů bezpečnostních sborů.

Nutno připomenout, že nejen Ústavní soud, ale ani Nejvyšší správní soud neshledal problematickou samotnou právní úpravu povinnosti služby přesčas. Jako problematickou byl opakovaně shledán způsob aplikace této právní úpravy služebními funkcionáři. Opět cituji z toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nevymýšlím si to.

Podle Nejvyššího správního soudu jsou zrušení a současně nezrušení předmětné povinnosti jen politické mimikry. Je tedy zcela věcí předkladatele jakožto ústředního správního orgánu - tedy vás, pane ministře, do jehož kompetence spadá koordinace v oblasti služebního poměru příslušníků veřejných bezpečnostních sborů a její náležitá právní úprava -, zda zabezpečí řádnou aplikaci stávající právní úpravy v souladu s právy příslušníků bezpečnostních sborů, nebo se ji rozhodne změnit. I podle argumentace předestřené v důvodové zprávě ji k navrženému řešení vedly spíše důvody politické než právní. - Tohle napsal doslova Nejvyšší správní soud.

Vládní návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků je absolutně nesystémový a povede k ještě hlubší destabilizaci policie a dalších sborů.

Nesmíme opomíjet ani fakt, že se služební zákon vztahuje, jak jsem řekla, na hasiče, vězeňskou službu, celníky, GIBS. Nejsou uspokojivě vysvětleny ani rozdíly mezi jednotlivými příslušníky různých bezpečnostních sborů. Například hasič, dovolte mi použít slovo mokrý, který jde do zásahu, pracuje 24hodinové směny a má za měsíc odslouženo 240 hodin. Ale policista 37,5 hodiny týdně. Pro srovnání, voják má 40 hodin týdně.

A co vězeňská služba a celníci? Ostatní ministři tady bohužel nejsou. Nechali vás v tom, pane ministře Chovanče, samotného. Mě by skutečně zajímalo, jakým způsobem bude postupovat ministr obrany Stropnický v případě vojáků z povolání. Vždyť tam je to úplně stejné. Tak opět se tady budou odehrávat rozdíly mezi příslušníky bezpečnostních a ozbrojených sborů? Nemůžete prosím, kolegové z ANO, poprosit pana ministra Stropnického, jestli by nám nemohl přijít odpovědět na tyto moje otázky? Jestli plánuje něco podobného pro vojáky z povolání? Aby zase tady někdo neříkal a nepodával námitky k Ústavnímu soudu, že zde dochází k jinému posuzování práce lidí, kteří se starají o naši obranu a o bezpečnost.

Víte, problematický je i samotný náborový příspěvek - opět o tom hovořil můj předřečník - který má dostat nový příslušník po čtyřech odsloužených letech, kdy slouží na dobu určitou. Pozoruhodné je, že vůbec nikdo neřeší otázku, jak stabilizovat a motivovat již vycvičené a sloužící příslušníky policie, kteří potom logicky odcházejí jinam a jsou znechuceni tím, že jim politici pořád jen něco slibují a skutek utek'.

Nebylo by náhodou přínosnější, pane ministře, náborový nebo jiný příspěvek vyplácet někomu, o kom víme, že je vycvičený, proškolený, má služební poměr na dobu neurčitou, u policie si něco odsloužil a bude na něm stát výcvik té další generace? Není toto mrhání finančními prostředky, že populisticky dáváte finanční prostředky pouze do náboru a neumíte ocenit a ohodnotit ty, kteří tady slouží a nasazují v našich ulicích každodenně svůj život?

Víte, já se obávám toho, že hrozí zneužití náborových příspěvků, kdy se nový příslušník vycvičí, dostane náborový příspěvek a po čtyřech letech odejde za lepším do jiného bezpečnostního nebo ozbrojeného sboru. Už dneska se děje to, že se o mladé muže a ženy schopné vykonávat tuto práci jednotlivé složky přetahují.

Opět tady budu opakovat to, co říkám: Považovala bych za přínosné, kdyby se příslušní ministři, pod které spadají ozbrojené a bezpečnostní sbory, dohodli na nějaké jednotné databázi, tak aby prostě někdo, kdo nesplní podmínky pro to být vojákem z povolání, ale může být například celníkem nebo příslušníkem Vězeňské služby, tak aby se o tom člověku vědělo a nemusel se hlásit do deseti výběrových řízení.

Náborový příspěvek prý má vést k větší atraktivitě práce u policie. Tomu se opravdu můžeme maximálně zasmát. Pan ministr se nechal slyšet, že policie potřebuje odborníky na IT, právníky, a k tomu má sloužit právě náborový příspěvek. Kde je větší atraktivita pro policisty, kteří slouží 5, 6, 7, 10 let a více? Jak bude služba atraktivnější pro ostatní příslušníky policie, když bude záležet na rozhodnutí krajského ředitele či ředitele služby policie, zdali příspěvek poskytne z vlastního rozpočtu? To jako seberou ředitelé peníze ostatním příslušníkům z osobního ohodnocení nebo z odměn, tedy těm již sloužícím policistům, na úkor těch nových, neproškolených, nevycvičených, nezkušených? Netvrďte nám tady, pane ministře, že vámi navrhovaná změna nebude mít dopad na státní rozpočet a na již sloužící policisty a celkovou stabilizaci sboru! Až si pořádně ti, kteří dneska slouží, ten návrh zákona přečtou, tak vám z toho sboru odejdou! Vzpamatujte se!

Návrh novely zákona je tedy oproti očekávání a prvního pohledu a mediálních vystoupení proti příslušníkům bezpečnostních sborů a nevede nejen k lepšímu ohodnocení a celkovému stavu v bezpečnostních sborech, ale zároveň i některé bezpečnostní sbory může ještě více destabilizovat, než je současný stav. Nemohu se zbavit ani pocitu, že se v určitých věcech domluvilo vedení policejních sborů s vládou, která slibuje snadné, ale nefunkční řešení, protože tato vláda nabízí cestu "všem přidáme a skoro nic to stát nebude, nikoho se to nedotkne". Ale to je velký omyl a předvolební populismus. Kde jste byl, pane ministře, po celou dobu svého mandátu, tři roky, že čekáte pár měsíců před volbami, abyste rychle protlačil naprosto nekoncepční, nic neřešící novelu?

Já jsem pro stabilizaci policie a zlepšení podmínek výkonu služby. Ale přiznejme si, že to něco rozhodně stojí, a ne málo. Jako lepší cestu vidím stabilizační příspěvek pro ty, kteří budou u policie již na dobu (ne?)určitou, ne jako u náborového příspěvku, kdy se jedná o dobu, kdy je nový policista u sboru na dobu určitou, místy výkonu služby, a tam to bude dávat smysl.

Dávám tedy návrh na vrácení návrhu zákona předkladateli k přepracování a za klub občanských demokratů vám sděluji, že jsme připraveni podpořit novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale novelu, která těmto příslušníkům něco pozitivního přinese. Ne novelu, která naopak zhorší jejich situaci. (Potlesk v řadách poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nevím, jestli to mám teď moc složité, nebo moc jednoduché, odpovídat na to, co jsme zde slyšeli jednak od pana ministra, od pana zpravodaje a od dvou předřečníků. Já si myslím, že nebudu tak dlouho hovořit, spíš podstatně krátce. Myslím, že několik věcí jsem naznačil, kdo o tom něco chtěl vědět, tak si to přečetl, o co šlo, když jsem se vyjadřoval v rámci diskuse o činnosti vyšetřovací komise. Ale to je za námi, k tomu se vracet nebudu.

Já jsem rád, že zde je novelizace zákona, která je potřebná. Já jsem skutečně nakloněn všem poctivým příslušníkům policie, kterých je drtivá většina, 99,9 %, kteří si zaslouží za svou práci být odpovídajícím způsobem zaplaceni, za všechno, co odpracují. Tedy ne 150 hodin dát jen tak za nic a nemít to zaplacené. Samozřejmě není to jenom můj názor, který jsem čerpal ze vzduchu, ale diskutuji s policisty, kteří byli ve výkonu služby a zejména tedy odešli po roce 2008, 2009, nebo byli odejiti.

Samozřejmě počet příslušníků policie - a v tom se, myslím, shodli všichni - má stále klesající tendenci, i když jsou některá opatření, která by mohla přinést navýšení počtu příslušníků. Ale myslím, že jsme to tady slyšeli ze dvou stran, takže k tomu se já nebudu vyjadřovat.

Ale já se vyjádřím k jedné zásadní věci. To je hlava II - Výsluhový příspěvek. Já jsem přesvědčen o tom, že každý příslušník Policie České republiky nebo vůbec ozbrojeného sboru si zaslouží řádný výsluhový příspěvek. Když srovnávám, jak jsou zaplaceni příslušníci, kteří odcházejí z různých důvodů, tak samozřejmě ti, kteří jsou ve výkonu služby a nejsou v řídicích funkcích, tak to není velká částka. Ale jsou známy případy, a já jsem to už také říkal, že zde máme případy, kdy odejde do politických funkcí bývalý vysoce postavený příslušník a má výsluhu 62 tisíc, jiný příslušník má 70 tisíc, které jsou samozřejmě nezdaněné, ale normální řádný příslušník se na tuto částku dostane maximálně tak za dva, za tři měsíce a má to jenom jednorázově. Kdežto ten, který má takovouto výsluhu, tak to má stále.

Já předložím pozměňovací návrh, ve kterém navrhnu, aby výsluhy byly zastropovány, to znamená, abychom nemohli vyplácet vyvoleným takovéto částky, o kterých jsem se zde zmínil. To znamená, že ta částka bude, a to samozřejmě musíme nějakým způsobem dát do relace k minimální mzdě nebo k průměrné mzdě atd., ale podle mého odhadu by tato částka neměla převyšovat 40 tisíc. Takže to je věc, která mě zajímá a kterou bych chtěl diskutovat. A nechci namíchnout pana ministra. Když s tím nebude souhlasit, tak samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Ale skutečně je nemravné, abychom některým vyvoleným dávali takto velké výsluhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestliže je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Pan navrhovatel, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo řečeno mnohé. Já nevím, jestli si budu pamatovat všechny otázky, které tady padly.

V otázce toho stabilizačního příspěvku, nebo náborového příspěvku - já úplně nevím, jestli to paní kolegyně Černochová četla, ale tam v tom zákoně se píše, že se vyplácí po půl roce, a pokud ten policista bude sloužit čtyři roky, tak nemusí nic vracet. Ale vyplácí se po půl roce. Hned, sedmý měsíc se vyplácí náborový příspěvek.

Já moc nevím, jak přitáhnout k policii lidi bez toho, aby dostali nějaký bonus na tom začátku. A když dneska projedete těmi kraji, tak právě extrémně nízké nástupní platy u policie jsou ten důvod, proč k nám lidé nepřicházejí a proč odcházejí. Cesta za nás je ta, že by se tam dal tento stabilizační náborový příspěvek. O tom, jak a kde bude použit, rozhoduje policejní prezident, a může tedy modelovat tu problematiku podle jednotlivých krajů, tam, kde nás tzv. bota tlačí.

V ostatních otázkách, proč to trvalo tak dlouho - ta debata kolem tohoto zákona trvala možná osm měsíců. A já jsem na začátku říkal jednu zásadní věc: Pokud se koalice nedohodne na tom, že se tento zákon nedotkne výsluh, tak já ten zákon prostě nepředložím. My jsme tady byli za situace, a je velká škoda, že paní kolegyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, nesvolávala mimořádné tiskové konference a neměla takto intenzivní komunikaci v době, kdy pravicové koalice daly policii na hraní například panu ministrovi Johnovi. V době, kdy policistů bylo 37 000. V době, kdy jsme měli dva policejní prezidenty. V době, kdy jste sebrali policistům, hasičům a ostatním sborům 10 % ze mzdy a dovedli jste spoustu policistů do existenčních problémů. Tehdy jste měla vystupovat, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, a bít na ta vrata a říkat: Toto není cesta. Tehdy ta policie opravdu byla destabilizovaná.

Dnešní policie se blíží stavem ke 40 000 policistů. Podařilo se nám vrátit těch 10 %, o které jste je připravili, a něco málo navíc. Já neříkám, že jsem s tím stavem spokojen, a také proto jsme navrhli od 1. 7. plošné zvýšení platů u policistů a ostatních bezpečnostních sborů o 10 % a povedeme o to bitvu s panem ministrem Babišem. Dne 28. února máme k tomuto tématu schůzku a já si myslím, že toto opatření by se zrealizovat mělo. Samozřejmě je tu jeden velký problém, že jiné náklady jsou na policistu v Praze, nebo na jeho život, jiné náklady má policista na severní Moravě ve vztahu k bydlení a dalším nákladům s tím spojeným. Budeme muset hledat shodu a budeme muset hledat nějaký nástroj do budoucna, jak to řešit. My jsme ho v rámci debaty v koalici prostě nenašli. Nenašli jsme funkční model, který by zohlednil, jestli policista slouží v Praze, nebo jestli slouží dejme tomu na Ostravsku nebo na Zlínsku.

Co se týká pana kolegy Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího, mě velmi zarazilo, že při té debatě, která se vedla napříč koalicí, vedla se s odbory, vedla se se zástupci bezpečnostních sborů, vedla se s řadou expertů, že tam nepadl návrh na zvýšení právě částky za smrt policisty, případně příslušníka jiného bezpečnostního sboru ve službě. Já si osobně myslím, že tady bychom měli jít cestou... (Odmlka, poslanci se baví v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám rozumím, pane ministře. Požádám vás o ztišení a v případě, že máte potřebu řešit nějaká témata, tak vás požádám, abyste je šli řešit do předsálí.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec ... že tady bychom měli jít cestou stejnou, jako je to u armády. Já osobně budu navrhovat, aby policista, hasič a příslušník bezpečnostního sboru a jeho rodina, pokud tento člověk zahyne ve službě, dostal stejné odškodnění pro rodinu, jako má armáda, což je 20násobek platu. Myslím, že nelze přece rozlišovat mezi smrtí vojáka, policisty, hasiče nebo jiného příslušníka. Ten život, když už o něj ten člověk ve službě státu přijde, by měl mít pro stát a pro jeho rodinu především stejnou hodnotu. To znamená, tento pozměňující návrh já avizuji, s tímto přijdu. V té debatě, která se opravdu vedla dlouho, ten požadavek nezazněl. A musím říct, že mě to i vcelku překvapilo. A děkuji panu kolegovi Ondráčkovi, že to téma tady připomněl.

My jsme samozřejmě, vážené poslankyně, vážení poslanci, připraveni detailně debatovat jednotlivé připomínky v rámci diskuse ve výborech, tak jako vždy.

A ještě jednou k paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ta námitka, tuším, že to byl Nejvyšší správní soud, když jsme si to s nimi vysvětlili, tak ji stáhli. Oni nabyli dojmu z toho zákona, nevím, jak ho četli, že de facto absolutně rušíme, absolutně rušíme přesčasovou práci. Ale to není pravda. My pouze specifikujeme, za jakých podmínek přesně ten policista, hasič a příslušník ostatních sborů je povinen strpět 150 hodin ve prospěch státu zdarma. Je-li to 151. hodina, tak ji dostane zaplacenu.

Co se týká nákladů s tím spojených, tady vycházíme z výpočtů jednotlivých sborů. A musím říci, že jsme jim to několikrát vraceli k přepracování. A tato částka, která je v důvodové zprávě, vychází z jejich odhadu. Já neumím ten odhad dělat jinak, než že ředitelé těchto sborů udělají kvalifikovaný odhad podle počtu, stavu příslušníků, podle znalosti věci. Neumím. Můžeme se o tom bavit, můžeme vám dodat v rámci debaty ve výborech detailnější analýzu, detailnější výpočet. Ale znovu říkám, je to odvozeno od jednotlivých sborů a jejich čísel.

Nevím, jestli jsem tady odpověděl na všechny dotazy, bylo jich velmi mnoho. Znovu říkám, jsme připraveni to debatovat velmi detailně ve výborech. Ale já naprosto odmítám, že by tento zákon nepomáhal příslušníkům, to prostě není pravda! Ten, kdo to chce vidět, tak to vidí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom shrnout, jak proběhla debata. Mluvili tři poslanci, pan Ondráček, paní Černochová a pan kolega Štětina.

Ke kolegovi Ondráčkovi. Já mu také chci poděkovat za to, že připomněl, že novela neřeší a mohla a měla řešit rodiny padlých. Já si osobně myslím, že pokud zemřel příslušník nebo hasič ve službě, tak jeho rodina, zejména když má děti, by měla být bohatě do konce života zajištěna. Zejména děti. Takže jsem uvítal i to, že ministr vnitra teď řekl, že to napraví a legislativní podporu Zdeněk Ondráček dostane.

Ke kolegyni Černochové připomínám předsedajícímu, že padl návrh na vrácení k přepracování, aby se na to nezapomnělo.

A jenom jsem chtěl reagovat na to, že vlastně policistům to nic nepřinese a současně to bude stát miliardu. To je protimluv. Nic víc, nic míň. Policistům to nic nepřinese, ale státní rozpočet to bude stát miliardu. Musíte si vybrat. Buď to bude něco stát a samozřejmě, že to doteče k policistům, anebo to nic nestojí a potom ti policisté z toho nic nebudou mít. Rozumíme si? Myslím si, že ten populismus tady zazněl spíš za vašich úst.

A kolegovi Štětinovi, výsluhový příspěvek. Souhlasím s tím, že výše některých výsluh je opravdu nemravná, 50, 60 i více tisíc. My jsme na podvýboru pro policii o tom mluvili. My osobně do toho zasáhnout nechceme. Podáte-li pozměňovací návrh, tak se k němu nějak vyjádříme.

To je ode mne vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se pro pořádek zeptat, pane zpravodaji, vy jste říkal, že padl návrh na vrácení?

 

Poslanec Stanislav Huml: Ano. Kolegyně Černochová v průběhu rozpravy podala návrh na vrácení k přepracování, takhle jsem si to poznamenal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr si velmi často zakládá na tom, že je připraven komunikovat z očí do očí, že se obtížné debatě nevyhýbá. Dneska to bohužel udělal. A vy jste mé kolegyni odpověděl až v závěrečném slově a nemá šanci reagovat. Pan ministře, chci vás vyzvat, abyste přišel ještě jednou k mikrofonu, otevřel rozpravu a vyslechl si i názor kolegyně, která se tomu návrhu zákona zodpovědně věnuje.

Pro pana zpravodaje. Když má někdo nějaký názor, tak neříkejte, že to je populismus. Protože na rozdíl od vás si nemyslím, že je automaticky jisté, že zvýšení výdajů doputuje až k těm policistům. Já neříkám, že nedoputuje. Jenom ta absolutní víra v to, že to je automaticky jisté, já ji nemám. A netýká se to pouze tohoto resortu, jestli si rozumíme. Ale je to moje obecná poznámka, že automaticky jisté to prostě není.

Tak pane ministře, kdybyste uznal za vhodné, že se toho nebojíte...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým prostřednictvím, jestli můžu poprosit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, pane místopředsedo, pana ministra můžu oslovovat přímo!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pana ministra můžete oslovovat přímo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli tedy chcete, tak pane ministře - prostřednictvím pane místopředsedy, mně to nedělá žádný problém - tak vás o to slušně žádám. Nic jiného udělat v tuto chvíli nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Pan ministr se chystá vystoupit. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak ministr se opravdu oslovuje napřímo, pan poslanec Stanjura nepřímo. Takže prostřednictvím pana předsedajícího, budu velmi rád, když v té debatě budeme pokračovat, protože asi je potřeba ty věci dořešit. Budeme tady zjevně dlouho, ale od toho sněmovna je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji za otevření rozpravy. A nyní vystoupí paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře, za otevření rozpravy. Víte, možná by tady ta diskuse nemusela být tak dlouhá, pokud by váš resort postupoval stejně jako vaši předchůdci na Ministerstvu vnitra, tzn. že by služební zákon, resp. zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů brali jako normu, na které by měla panovat co největší politická shoda. Asi vám nemusím připomínat, jak dlouho se diskutovalo o služebním zákonu, jaká tam byla legisvakance, než vůbec platil v tomto znění. Vy jste si tu práci zjednodušil. Projednal jste to pouze s vašimi vládními poslanci. Zřejmě opozice není hodna toho, abyste se s ní o této normě bavil, což mně přijde škoda. A přijde mi to od vás i úplně ne standardní, protože si myslím, že jinak jste člověk, který umí tyto věci komunikovat. Ale tady jste nás, nevím z jakého důvodu, z těch debat zcela vynechal. Takže bych ty svoje dotazy vznášela na nějakém plénu expertů, kteří by se tímto tématem zabývali.

K tomu, co tady řekl pan kolega Huml prostřednictvím pana místopředsedy. Pane kolego Humle, právě ta vaše důvodová zpráva hovoří o zcela jiné částce než ta miliarda. Vždyť jsem to tady propočítávala a řekla jsem to úplně jasně. Asi jste mě neposlouchal.

Pane ministře, já s vámi i souhlasím, že pan bývalý ministr vnitra John destabilizoval policii České republiky. Bohužel to můžu konstatovat jako fakt. Už s tím nic neudělám. A myslím si, že vy moc dobře víte a vědí to i někteří kolegové, že jsem proti němu velmi často na všech možných úrovních vystupovala a že mi vadily ty věci, které jste tady vy zmiňoval.

Vy jste tady zmiňoval, že jsem nepochopila stabilizační příspěvek, že se bude vyplácet po půl roce, a to na ty čtyři roky. Já jsem to pochopila moc dobře. Pane ministře, vy chcete policejní sbor, kde budou sloužit policisté pouze čtyři roky? Já tedy ne. Já bych chtěla, aby ti lidé tady zůstali a aby byli oceněni právě ti, kteří tady už nějakou dobu slouží a něco umějí. Dejte jim to do základu. Neřešte to stabilizákem. Zvedněte tarify, ať skutečně jsou konkurenceschopní na trhu práce. Zjistěte si, jaká je minimální mzda v České republice, jaká je minimální mzda v jednotlivých krajích. Od toho můžete odvozovat finanční prostředky, které by tito lidé zaslouženě měli dostávat.

S tím srovnáváním příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků a těch pozměňovacích návrhů, jak jste tady zmiňovali. Ráda se na nich budu podílet, protože sama vím o jednom problému, který policisty trápí. Je to problém policistů z URNA, z Útvaru rychlého nasazení, kteří, jak víte, jsou nasazování do zahraničí, ať už je to ostraha ambasád, nebo doprovod diplomatů, doprovod ambasadorů. A bohužel tito příslušníci vyjíždějí do zahraničí tak, že tam vyjíždějí na služební cestu. Ano, slyšíte dobře. Policisté, kteří dennodenně čelí v Afghánistánu, v Iráku, v jiných zemích možným střetům, tak tam - tedy balistickou ochranu mají, to se pana ministra musím zastat, ale jezdí tam na služební cestu. Takže co z toho dovozujete? Asi stejně to co já. Když tam jedou na služební cestu, nemají rychlejší zápočet výsluhových nároků, mají mnohem nižší finanční prostředky.

Chtěla bych touto cestou požádat, abyste urňáky srovnal s výsluhovými nároky i se mzdou s vojáky z povolání, kteří jezdí na zahraniční operace, protože skutečně v jejich nasazení žádný rozdíl není. Čelí stejným problémům, můžou čelit stejným útokům a stejně nasazují svůj život jako vojáci. Takže za toto moc prosím a přidávám se, pokud o mě budete stát, do nějakého týmu na pozměňovací návrh, který by měl srovnat některé věci ve prospěch policistů tak, jak je nyní mají vojáci z povolání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 15.30 a zítra na celý den z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Adam Rykala, dále od 15 do 16 hodin z osobních důvodů se omlouvá dnes paní poslankyně Kovářová a dnes od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pane předsedající, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Černochové. Oni do zahraničí nevyjíždějí na služební cestu pouze urňáci. Oni tam vyjíždějí na služební cestu všichni. I kolegové, kteří posilují teď ostrahu schengenského prostoru a pracují v Řecku, ve Slovinsku a já nevím, kde všude, v Maďarsku, všichni jezdí stejným způsobem na dva tři měsíce a ještě se hledá, jestli náhodou nedostali od někoho najíst, aby jim mohli strhnout příplatek na oběd nebo tu stravnou dávku na den. Takže ty problémy jsou a víme o nich. Bohužel. A tady bych neřekl, že je to problém přímo pana ministra, je to problém Policejního prezidia jako takového. Ale pan ministr to samozřejmě může řešit, protože je to opravdu ostudné, když vezmete, s jakým nebezpečím se lidé i z té cizinecké policie nebo ti, kteří teď jezdí pomáhat do těchto prostor, můžou potkat. A jsou to různé nemoci a i případná agresivita lidí, kteří vstupují do schengenského prostoru, ta tam prostě je. A služba v zahraničí těm příslušníkům zaplacená adekvátně není, a to právě v porovnání s tím, co říkáte, jak jsou placeni a jaké logistické zabezpečení mají vojáci, kteří plní svou vojenskou povinnost při zahraničních misích. Takže to jen na doplnění toho, co jste, paní kolegyně, řekla.

A já bych ještě k panu ministrovi, abych odůvodnil, proč jsem nediskutoval nikdy dřív o tom úmrtném a příspěvku na pohřeb příslušníka. Mě totiž trochu mrzí, že materiál byl projednáván se zástupci odborových svazů, ale nikdo z těch dvou odborových svazů s tímhle nepřišel. A já se tak trochu ptám, jak zástupci odborových svazů hájí práva svých členů, když na takovouhle v podstatě jednoduchou věc oni sami nepřijdou. Já jsem se na to podíval v rámci přípravy na dnešní schůzi o tomto víkendu, kdy jsem si znovu pročetl celý zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a komparoval jsem, co všechno se vlastně bude měnit, a jel jsem to paragraf po paragrafu. A dostal jsem se až k tomu § 164, kde mě zarazila právě ta absence vyplácení úmrtného. Když jsem tam viděl ten trojnásobek, tak jsem zvažoval - a přiznám se, neznám, jak je to u Armády České republiky -, kolik vlastně tak snesete. Původně jsem říkal šest měsíců, protože v současnosti jsou tři. Pak jsem si říkal - šest měsíců při průměrném platu 25 tisíc, to je hrozně málo, to i podle občanského zákoníku bylo kdysi 200. Takže to jsem řekl, to je málo, musím se dostat minimálně nad 200, spíš 250. Tak jsem řekl deset. Pak mně přišlo zaokrouhlit to na těch dvanáct jako jeden kalendářní rok. Jsem rád, že říkáte, že armáda má dvacet. Já ten návrh mám a já jsem vám ho, pane ministře, už prostřednictvím vašich kolegů zde ve Sněmovně dal, takže je v podstatě připraven. Jsem připraven o něm diskutovat. Tu dvanáctku nahradíme poměrně rychle tou dvacítkou a doplníme jenom to odůvodnění, což bude poměrně jednoduché, a návrh projednáme ve výboru pro bezpečnost popř. v právním výboru, kde předpokládám, že tento materiál také bude projednáván. Budu rád, když tato věc se tam dostane.

A ostatní věci, které jsou. Je pravda, že jsem nebyl ani jako předseda podvýboru pro policii s tímto materiálem nijak seznamován, a to bych asi potvrdil to, co říká paní kolegyně, že jako opozice nedostáváme prostor. Ale já jsem o tomto materiálu věděl, protože jsem v bližším úzkém kontaktu právě s odborovými organizacemi a ten materiál jsem průběžně dostával právě přes odbory. Takže jsem ho viděl, celý ten jeho průběh, proto jsem mohl i minule opravovat tady pana premiéra, který ještě žil ve staré verzi, která ve svém závěru mluvila o nabytí účinnosti 1. 7. tohoto roku, kdy ta poslední verze, která doputovala do vlády, je až 1. 1. 2018.

Takže jsem připraven o těch věcech diskutovat a těch témat, o kterých bychom rádi diskutovali, a je jedno, jestli je to opozice, koalice, protože bezpečnost občanů České republiky by neměla být koaliční či opoziční, ale měla by být zákonodárná. A je nás tady, myslím, dost, kteří se této problematice věnujeme. Již několikrát jsem nabízel podvýbor pro policii, kde můžeme jednat uzavřeně, bez přítomnosti, můžeme se takzvaně poštěkat a můžeme dojít k závěrům, ať to jsou příslušníci bezpečnostních sborů, ať je to zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii, kde jsem zase zmínil jeden z nesmyslů, který se podařilo výboru pro bezpečnost schválit. A i to, o čem jsme, pane ministře, hovořili spolu, a pak jste to zmínil i veřejně, tzn. vytvoření jakýchsi aktivních záloh pro jednotlivé bezpečnostní sbory, to je další z témat, které bych byl rád, pokud by se vám podařilo vytvořit nějakou pracovní skupinu, kde by každý politický subjekt měl nějaké zastoupení, a pojďme se o tom bavit. Pojďme se o tom bavit teď, klidně do konce volebního období, pojďme se o tom bavit, jestli něco takového chceme a jakým způsobem to dokážeme odůvodnit před občany, proč si myslíme, že by i bezpečnostní sbory měly mít aktivní zálohy, tak jako je má Armáda České republiky. Takže témat by bylo hodně, mohl bych zde diskutovat dlouho, ale není to smyslem. Jsem rád, že i přes ty porodní bolesti ten materiál tady je, na rozdíl od paní kolegyně poslankyně Černochové si myslím, že jsme schopni, když budeme chtít a bude vůle na obou stranách, o tomto materiálu jednat na výborech, popř. podvýborech, a dospět k tomu, aby aspoň něco bylo.

Takže děkuji za pozornost a klidně vám ten materiál, ten svůj pozměňovací návrh, který už jsem předem avizoval, ještě jednou dám. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Jen děkuji kolegovi za to doplnění okruhu policistů, kteří jezdí na služební cesty. Skutečně, mám informace, že na těchto - v uvozovkách - služebních cestách, kdy pracují v rámci Frontexu, si musí kupovat jídlo a pomalu vybavení, což je naprosto absurdní. A mrzí mě, že v té bezpečnostní situaci, v jaké se Evropa nachází, toto není priorita pana ministra, aby řešil tyto věci, aby řešil tato srovnání, která, myslím, jsou férová a měla by takhle fungovat.

To byl mimochodem i důvod, proč navrhuji a navrhovala jsem to vrácení k přepracování. Není to o tom, že bychom nechtěli podpořit, jak jsem řekla, nějakou formu změny služebního zákona nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale jak říkám, v této podobě tam nic pozitivního není. Takže já bych opravdu klidně i po nějaké dohodě napříč politickým spektrem, pokud se to vrátí vládě k přepracování, vláda tam zanese ty věci, o kterých jsme tady hovořili s kolegou Ondráčkem, tak klidně se pojďme domluvit i na nějakém režimu devadesátky, aby se to stihlo. To není o tom, že by někdo z nás chtěl projednávání blokovat. Jenom mi skutečně přijde to, co jsem snad - nejenom mě, ale i vám, co jste mě poslouchali, že tam je celá řada věcí, která je špatně, a naopak tam chybí věci, které by tam být měly. Takže ten zákon nepovažuji za kvalitní. (V sále velmi rušno.)

A když to trochu odlehčím, tak když budete řešit selektivně jednotlivé útvary u té policie, kdo by měl mít nějaké rizikové nebo jiné příplatky, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby rizikový příplatek měli příslušníci ochranné služby. Jednak za to, že se musí starat o vládní činitele, a jednak za to, že nás tady musí poslouchat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Přihlášen do rozpravy je pan ministr. Prosím. (V sále velmi rušno.)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak já bych si vzal závěrečné slovo a kolegové z pravice mi říkali, abych udržel debatu, tak já se ještě vyjádřím v rámci debaty, abych to urychlil.

Víte, když je tady dneska mladý člověk, muž nebo žena, která se rozhoduje, jestli bude sloužit státu, nebo např. ve vedlejším Německu pracovat za nějaké peníze, tak právě k tomu slouží tento příplatek, pobídka, na alespoň drobné srovnání těch nástupních podmínek. Já samozřejmě nemám ambice, aby tam ti lidé sloužili jenom čtyři roky, ale pevně věřím, že většina z nich, pokud tam čtyři roky zůstane, už u té policie vydrží. Tady jde prostě o to, abychom těm lidem na začátku zvedli mizerný nástupní plat. Plat, který v současné době není konkurenceschopný. A není konkurenceschopný ani oproti skladníkovi v nějakém supermarketu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové, jak v levé části sálu, tak i v pravé část sálu, o ztišení. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec To znamená, to není o tom, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, abychom měli policisty a hasiče na čtyři roky. To je o tom, aby vůbec při rozhodování jim nebránilo se rozhodnout sloužit státu to, že tam jsou takto nízké peníze.

Vedle toho znovu říkám a znovu připomínám, že jsem připraven svést debatu a souboj s kolegou Babišem o tom, aby se ty tarify plošně o 10 % navýšily. Tu debatu vedeme, myslím si, že je legitimní, a myslím si, že je potřeba ji dotáhnout k nějakému závěru a že je potřeba si jasně říci, jestli tou cestou jdeme, a pokud ne, tak proč. Pokud stát je v tak výborné ekonomické kondici, tak bezpečnost je jedna z priorit a pro mě je prioritou tam ty lidi udržet.

Proč jsme to nediskutovali šířeji. My jsme to diskutovali napříč bezpečnostními sbory, diskutovali jsme to s odborovými organizacemi a všemi dotčenými subjekty. Já jsem, vážená paní poslankyně, potřeboval jednu základní věc. Ta základní věc...

Romane, je to nutné?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, já vás poprosím, nezjednávejte pořádek v sále, přestože chápu, že to jsou vaši straničtí kolegové. O to víc předpokládám, že budou respektovat to, když vy mluvíte. Prosím, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Já se polepším, pane předsedající.

To znamená, my potřebujeme jasně říci, že ty bezpečnostní sbory potřebujeme v nějaké kondici. A ta kondice znamená, že lidé jsou slušně zaplaceni, slušně honorováni a že bonus výsluh je ten, který přichází po 15 letech. Vždycky v minulosti, když se debatovala změna služebního zákona, vážená paní kolegyně, tak pravice přišla buď s tím, že ty výsluhy zdanila, anebo začala debatovat o tom, jestli ty výsluhy mají, nebo nemají být. Vždycky to tam sklouzlo. A policie, hasiči a ostatní sbory jsou na tuto debatu velmi citliví. A já ten sbor nenechám rozvrátit tím, že tady opět začneme debatu, jestli výsluhy být mají, nebo nemají. Já jsem řekl od samého začátku, že pokud nenajdu shodu v koalici, v koalici, která má dostatek hlasů pro to, aby ten zákon změnila, že sem s ním prostě nepřijdu. To je policie, u hasičů funguje tzv. šeptanda. Už jsem ji asi 20krát vyvracel a vždycky jsem říkal: Výsluhy jsou pro nás nedotknutelné. Z tohoto prostého důvodu to projednávání šlo touto cestou a tímto směrem.

Za doby pana ministra Kalouska jste zdanili výsluhy, díky návrhu kolegy Humla jsme to odstranili. A já chci poděkovat i vám, že jste mnozí pro to hlasovali, pro to odstranění, protože tady v Poslanecké sněmovně tento návrh získal velkou většinu. A já odmítám vůbec vést debatu nad tím, jestli výsluhy mají, nebo nemají být součástí bezpečnostních sborů. Samozřejmě že mají. A průměrná výsluha dnes není 60 ani 50 tisíc, ale je 13. A ty výsluhy jsou tady snad od doby Marie Terezie. To není žádný výmysl starý 20, 30, 40 let. To je dlouhodobý stabilizační příplatek lidem, kteří slouží státu a kteří přinesou vůči státu určitou oběť i tím, že mu slouží a že pro něj pracují. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně Černochová, řádně přihlášená. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane ministře, prosím, nepodsouvejte mi, že tady já hovořím o výsluhách. Já jsem výsluhy vůbec v souvislosti, že by Občanská demokratická strana navrhovala jejich zdanění, jejich snížení, nehovořila. A nic takového nemíníme činit.

Víte, zmiňoval jste tady pana ministra Kalouska jako ministra financí, který navrhoval přechodné zdanění výsluh. To přechodné zdanění bylo po dobu krize. Vaše ekonomické prognózy České republiky byly takové, že vy jste navrhnout oddanění, resp. nezdanění výsluh měli už před dvěma lety, ne až teď, protože ekonomická konjunktura nastala v roce 2014. Takže už dva roky policisté a ostatní příslušníci bezpečnostních sborů mohli mít výsluhy nezdaněné.

K tomu, co tady zaznělo. Ano, já jsem pro snažit se získat do sboru lidi. Ale pane ministře, vy víte, že dalším neurologickým bodem ve vašem resortu je to, že vy sice ty lidi možná přijmete, ale že je neobléknete, že je nevycvičíte, že jim nic nedáte, že vlastně nebudou schopni po těch ulicích chodit v adekvátním vybavení. Zmiňoval to tady také můj předřečník pan kolega Ondráček. Tady prostě umírají policisté kvůli tomu, že nemají dostatečnou balistickou ochranu. Vedete další soudní spor s nějakou společností, která vám vesty jako balistickou ochranu má dodávat. V čem ti lidé budou chodit? Ano, nechci, aby se ta debata zvrhla teď v to, že tady budeme řešit, jak je policie pod vaším vedením vybavená, nebo nevybavená. A těch silných prohlášení jste v tomto volebním období o tom, jak vybavíte policii, měl opravdu hodně. Takže možná šetřeme těmi siláckými řečmi a začněme něco dělat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je řádně přihlášen pan ministr. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní poslankyně, já jsem za těmi policisty v Makedonii, v Srbsku a v dalších zemích byl. Musím říct, že jsem tam viděl vynikající lidi, kteří mají rádi svoji práci a kteří byli rádi, že na té misi jsou. Existuje zásobník policistů a policistek, kteří na tyto zahraniční mise vyjíždějí, a na každou misi se hlásí víc policistů a policistek, než policie potřebuje. Kdyby to bylo ve stavu, o kterém vy hovoříte, tak nepředpokládám, že by tam ti lidé jeli. (V sále je velký hluk.)

Musím říct, že služba těchto lidí v Makedonii, v Srbsku a jiných zemích dělá obrovskou službu České republice. A věřím tomu, že je to nejlepší reprezentace České republiky za dlouhá a dlouhá léta. Tak jak Izraelci vzpomínají na česká letadla -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale opět zvlášť levou část sálu musím požádat o ztišení.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak jak Makedonie vzpomíná na českou pomoc v době zemětřesení, tak stejně tak za pět za deset let prostě budou vzpomínat na pomoc českých policistů v těchto zemích. A musím říct, že čeští policisté a české policistky jsou tam hodnoceni nejvýše ze všech. Nejvýše ze všech!

Nezlobte se na mě, když se podíváte na rozpočty Ministerstva vnitra, které jdou do vybavení policie, ať to jsou auta, uniformy, další věci, porovnejte si ta čísla z dob, kdy jste vládli vy. Myslím si, že ta čísla jsou podstatně, ale podstatně vyšší. Vy jste v životě neměli policistům sebrat těch deset procent. A vy jste nikdy neměli zdanit výsluhy. Neudělal to žádný stát kolem nás, a ta krize byla všude. Vy jste udělali strategickou chybu jako pravicová vláda a my ji po vás napravujeme.

Tu debatu tady nechci vést tímto způsobem. Nezačal jsem si. Ale nezlobte se na mě, ta vaše nahrávka nemůže zůstat nezvednuta. Policie je v současné době v daleko lepším stavu, než byla. A abychom ji udrželi v nějakém stavu a komfortu, tak k tomu slouží i tento zákon, i když vám se nelíbí a nemusí se líbit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně, já jsem vás registroval, ale musel jsem nejprve zapsat pana poslance Ondráčka, který se hlásil před vámi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Vidíte, že jsme tady v podstatě tři, kteří diskutujeme na toto téma. Děkujeme vám, co nás tady bedlivě posloucháte, protože vás to zajímá.

Chtěl bych panu ministrovi a paní kolegyni říct, pojďte, zkusíme to ukončit, protože teď když se začnete dohadovat, kdo jste toho pro policii udělal víc nebo míň, už je celkem jedno. Pojďme koukat dopředu, co můžeme pro tu policii udělat teď a dál, protože můžete si vyčítat vzájemně. A já bych mohl šít do vás do obou, protože na každém bych si našel, jak na ODS, tak na TOP, tak na sociální demokracii něco, co bych vám mohl ve vztahu k bezpečnostním sborům vyčítat. (Velký hluk v sále.)

Ale pojďme to ukončit a pojďme říct, že chceme na tom pracovat, že pan ministr bude připraven, abychom to, pokud neprojde návrh paní kolegyně na zamítnutí, pardon, na přepracování, abychom s tím začali pracovat, protože čas hrozně rychle běží a naše dny v této Poslanecké sněmovně jsou skoro sečteny a příslušníci by měli mít nějakou jistotu. Takže pojďme.

Já jsem i panu ministrovi poslal, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vám ho dám osobně, napsal jsem panu ministrovi osobní dopis, kde mu navrhuji určitý způsob řešení, jak navýšit platy příslušníků bezpečnostních sborů. Je na něm -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale, pane ministře, slíbil jste, že nebudete zlobit, a vyrušujete a mluvíte. (Ministr Chovanec stojí v uličce a projednává s několika poslanci z ČSSD.) Poprosím vás, pojďte se posadit na lavici předkladatele a poslouchejte, co říká pan poslanec.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane ministře, já jsem si nestěžoval, já bych to překřičel.

Takže jsem navrhoval určitý způsob řešení. Prostě musíme udělat, a teď od úplného prava, to znamená od TOP 09, až po úplné levo, k mým kolegům z KSČM - pojďme přestat přemýšlet o tom, kdo jaký dres nosíme, protože bezpečnost je tady jenom jedna. A ta je buď dobrá, anebo špatná a týká se všech bez rozdílu stranické příslušnosti, týká se všech občanů České republiky. Tak pojďme zapomenout chvíli na svoji stranickou příslušnost, pojďme sednout k tomu stolu, pojďme se "pohádat" klidně, ale pojďme vyplodit něco, aby to bylo ku prospěchu příslušníků bezpečnostních sborů a České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Hlásíte se s faktickou poznámkou, paní poslankyně? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Už taky nechci zdržovat. Víte, to, v jaké skvělé kondici je Policie České republiky, jsme viděli vloni, když tady probíhala debata o slučování útvarů, kdy tady byly věty o tom, kolik policistů bude odcházet kam. Dneska jsme se z novin dozvěděli, kolik policistů odešlo za panem Babišem k celníkům. Takže jenom pan ministr mi dal tu nahrávku, tak já jsem musela zasmečovat.

A víte, pane ministře, já se vám možná omlouvám, vy jste možná dneska tady jako moje oběť, protože vždycky to je tak, že když je tady pan ministr obrany Stropnický, tak on má pocit, že já ho opravdu nemám ráda, což není pravda, a že vlastně přestože dělám tyto dva resorty, tak tepu jenom jeho. Není to pravda. A kdyby tady dneska seděl, tak možná by z toho, že tady vedeme tuto polemiku my dva spolu, měl radost. A možná by vás to trošku i zklidnilo v té vaší úžasné vládní koalici.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr se hlásí řádně do rozpravy. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Paní kolegyni Černochové bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl říct, že se jako oběť necítím. Ta debata je opravdu povznášející. Řekl bych pouze asi dvě čísla, vážená paní kolegyně. Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě. To není prosím pěkně analýza Ministerstva vnitra. A vedle toho za dobu mandátu této vlády v součtu klesla kriminalita v této zemi o více než 40 %. A je to díky zlepšené ekonomické situaci, je to díky tomu, že většina zločinců, kteří byli puštěni na amnestii Václava Klause, již byla pochytána a je zavřena. Ale samozřejmě je to i díky výborné práci Policie České republiky a bezpečnostních sborů jako takových.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Řádně přihlášená paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Chtělo by se mi říct amen, ale neřeknu. Víte, pane ministře, to, že tady zmiňujete věci, o kterých víte, že Občanská demokratická strana nemohla rozhodovat, že amnestie je tedy v pravomoci prezidenta republiky, vy moc dobře víte, jakým způsobem to tehdy probíhalo. A já s vámi souhlasím, že se to mělo udělat jinak. Ale připomínat to tady... Nezlobte se na mě, ale nepovažuji to úplně za fér.

To, že je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí, to není vaše zásluha. To je právě zásluha těch vašich předchůdců, protože ten fakt, že je šestou zemí, je dlouhodobý, není to teď, že vy jste se vyskytl na Ministerstvu vnitra, a najednou jsme se stali nejbezpečnějším státem, nebo šestým nejbezpečnějším státem. Tak to skutečně není.

Takže prosím, chovejme trošku i úctu třeba k policistům, protože skutečně silných výroků na jejich adresu, kdy jste jim všechno nasliboval, a nasliboval jste jim dlouhé zbraně, vybavení, vzpomeňte si na to. Já tady nechci zmiňovat Uherský Brod, nechci tady citovat vaše výroky, ale možná někdy a možná třeba u kafe v bufetu i s kolegou Ondráčkem si můžeme říct, a já si ty články vytáhnu, co z toho, co jste jim tehdy nasliboval, jste splnil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ondráčka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: To už budou jenom tři vteřinky. K paní kolegyni Černochové, která mluví o přestupech. Takže od NCOZ, toho nového útvaru, odešli za měsíc leden dva lidé, ukončili služební poměr, a tři lidé odešli k jinému bezpečnostnímu sboru. Celkem pět lidí za tento měsíc. A co se týká vašeho působiště, to znamená hlavního města Prahy, ukončilo služební poměr 11 policistů, 3 odešli do jiného bezpečnostního sboru a 1 odešel ve zkušební době, to znamená, celkem 18 policistů odešlo za měsíc leden od policie jenom v hl. m. Praze. Jenom poznámka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobré odpoledne, vážení paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat. S přednostním právem se hlásí pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Už jsme vyčerpali i předsedajícího. Vážená paní kolegyně, já si nejsem úplně jist, ale určitě pan kolega Benda prostřednictvím pana předsedajícího, případně pan předsedající sám si určitě vzpomenou na to, že amnestii spolupodepisuje premiér, to znamená, že je kontrasignována premiérem ČR, a to byl tuším pan Nečas. Takže úplně si nemyslím tedy, že to tak je a že to je na prezidentovi ČR. To je jedna věc.

Druhá věc. Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak jsem říkal, že to je díky zlepšené ekonomické situaci, díky tomu, že lidé, kteří byli puštěni na amnestii, jsou zpátky, a díky výborné práci policie a bezpečnostních sborů. O své zásluze jsem tam nemluvil ani milimetr. To znamená, byl to dík především policistům, policistkám a ostatním lidem pracujícím pro bezpečnost v ČR. Víte, já s nimi dost často hovořím a jsem připraven tu debatu s vámi vést na výboru, kam to patří.

To znamená, já vám tady veřejně slibuji, že veškeré výroky, které jsme řekli s policejním prezidentem za poslední tři roky, co policii pořídíme a navýšíme, osobně zanalyzuji, dám je do tabulky a každý jeden výrok na tom výboru spolu probereme a potom ctěné Sněmovně sdělíme, jak to dopadlo. Jsem přesvědčen, že valná část těch slibů byla splněna, a pokud není splněna v tomto čase, tak je připravena, aby splněna byla ještě do konce volebního období. Takže to je nabídka z mé strany.

Myslím si, že tu debatu jsme opravdu asi směrovali jinam než čistě k této novele, ale pravděpodobně to je potřeba, a těším se na debatu ve výborech - v jednom, ve dvou, ve třech, v kolika bude potřeba.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Ještě než budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou paní poslankyně Černochové, dovolím si přečíst omluvu, kterou směřoval na předsedu Poslanecké sněmovny pan poslanec Vilímec od 16 hodin na 23. a 24. 2.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji panu ministrovi za tu atraktivní nabídku. Prosím, aby si zarezervoval minimálně víkend nebo alespoň tři dny, protože těch výroků skutečně bylo hodně, takže není to o tom, že bychom to probírali na výboru pro bezpečnost, který bude trvat dvě nebo tři hodiny.

Aby nedošlo k mýlce, bavíme se tady o amnestii, bavíme se tady o vězeňské službě. Velmi bych ocenila, kdybyste jako ministr této vládní koalice skutečně se snažil i přesvědčit pana ministra spravedlnosti Pelikána, aby zvedal finanční prostředky příslušníkům vězeňské služby, aby řešil elektronické náramky, aby řešil jiné věci, které v aktuálním čase vězeňskou službu velmi trápí, protože pak by možná nemusely být amnestie. Víte, ony ty amnestie, a já říkám, mně se nelíbil ten rozsah, ale ta amnestie musela vyřešit problém přeplněných věznic a to je zapotřebí si tady říct jasně, nahlas. A vy to moc dobře, pane ministře, víte. Mimochodem Praha 2, kde jsem starostkou, teď spustila projekt, kdy zaměstnává odsouzené ve výkonu trestu, nabízí jim práci i po propuštění z výkonu trestu. Myslím si, že pokud by Ministerstvo vnitra, pod které spadá i veřejná správa, dalo nějakou pobídku obcím, aby takto postupovaly i jiné obce, nejenom Praha 2, tak by to také hodně situaci v našem vězeňství pomohlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové i za dodržení času k faktické poznámce a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. To mi umožňuje rozpravu ukončit a požádat tedy pana zpravodaje a pana ministra, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Jistě bude rekapitulovat rozpravu a připomene mi, že je tam návrh na vrácení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: To je právě ono. Já jsem kvůli tomu, že se změnil předsedající, chtěl připomenout, že kolegyně Černochová podala návrh na vrácení k přepracování. Já bych ale za sebe rád řekl, že je už únor, volby jsou opravdu blízko, a že pokud budete hlasovat pro vrácení, tak už se tato novela velmi pravděpodobně nestihne. Jedině že by byla v devadesátce, což je zase zvláštní řízení. O to méně by se diskutovalo ve výborech. Takže já osobně, mám-li zhodnotit tento návrh, tak ho nepovažuji vůbec za rozumný a velmi pléduji pro to, abyste pro něj nehlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a skutečně v rozpravě padl návrh na vrácení od paní poslankyně Černochové. Návrh na zamítnutí nepadl. Čili než se budeme zabývat případně dalším procedurálním návrhem, nejprve musíme rozhodnout o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já jsem zagongoval, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a já se pokusím kolegy a kolegyně přilákat z předsálí k hlasování.

 

Počet přihlášených se ustálil a v hlasování číslo 100 rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 131 poslance pro 28, proti 99. Návrh byl zamítnut.

 

Můžeme tedy pokračovat v organizačních rozhodnutích Poslanecké sněmovny s tím, že organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 101, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 131 poslance pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně Černochová se hlásí k dalšímu návrhu. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Teď by se asi ve standardní situaci, kdyby nebylo sedm měsíců do voleb, slušelo navrhnout výbor pro obranu, protože tady několikrát zaznělo z našich úst, že je určitá disproporce mezi jednotlivými sbory a že by možná bylo namístě to srovnat. Vzhledem k tomu, že vím, že bych byla obviněna z toho, že to zdržuji, prodlužuji, což není mým cílem, tak nenavrhuji výbor pro obranu, avšak žádám, aby vystoupil pan ministr obrany s jasným slibem, že bude mluvit s panem ministrem Stropnickým, protože vím, že spolu moc nemluví, že mezi nimi nefunguje, jak jsem říkala v Partii, chemie a že by bylo zapotřebí, aby skutečně si oni sedli a ty věci dali dohromady.

Takže moc prosím o ústní příslib pana ministra, že s panem ministrem obrany Stropnickým projedná ty věci tak, aby v těch otázkách, jak jsme tady diskutovali s kolegou Ondráčkem a vy jste s námi souhlasili, se výsluhové nároky i oceňování podle zákona 221 i podle tohoto zákona nějakým způsobem srovnalo. Moc o to prosím. Pak nebudu navrhovat přikázání výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je podmíněný nenávrh, jak bych to nazval. Ptám se, jestli má zájem se k tomu vyjádřit pan ministr. (Hlasy z lavic: Ne. Nemá zájem.) Nemá zájem. Dobře. V tom případě budeme pokračovat pozitivně.

Nepadl žádný návrh na další hlasování a samozřejmě platí jednací řád, že si atrahovat může výbor pro obranu kterýkoli z projednávaných návrhů, pokud se mu jeví jako dostatečně důležitý pro jeho projednání. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ani nepadl návrh na změnu lhůty k projednávání, konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, nebyl přikázán žádnému dalšímu výboru a lhůta k projednání zůstala zachována podle zákona o jednacím řádu na 60 dnů.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 66.

 

Budeme se zabývat dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze a tím je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP