(9.30 hodin)
(pokračuje Maxová)

Po zhlédnutí vašeho vystoupení v reportáži jsem se rozhodl vám napsat. Pracuji jako vedoucí posudkový lékař. Souhlasím s vámi, že opatření vedení resortu pouze oddalují kolaps a nejsou žádným řešením. Na kritickou personální situaci lékařské posudkové služby upozorňuji na různých úrovních již delší dobu. Veškeré problémy současné lékařské posudkové služby v oblasti personálního zabezpečení posudkovými lékaři pramení z toho, že kompetentní osoby, tím míním vedení resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, neřeší příčiny hrozícího kolapsu lékařské posudkové služby. Pokouší se hasit dílčím způsobem následky dlouhotrvajících negativních skutečností, které vedou ke zhroucení systému posudkové činnosti. (Silný hluk v celém sále.)

V únoru 2016 jsem zpracoval materiál, který obsahuje analýzu a navrhuje řešení. Základní problém vidím v té skutečnosti, že posudkový lékař -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, opravdu vás prosím o klid.

 

Poslankyně Radka Maxová: - že posudkový lékař není zdravotnický pracovník, ale státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu služebního zákona. Nízká atraktivita našeho oboru je dána třemi faktory. Za prvé platovým ohodnocením. Nevztahují se na nás platové tabulky pro zdravotnické profese, tudíž jde mimo nás i mediální a politická debata o navyšování mezd v oblasti zdravotnictví. Za druhé profesním postavením. Jsme státní úředníci ve smyslu služebního zákona, nikoli lékaři ve smyslu zákona o zdravotnických zařízeních. A za třetí nepříznivým mediálním obrazem naší činnosti jak v očích laické, tak i v části odborné a bohužel i politické veřejnosti.

Zpracoval jsem kritickou analýzu příčin a navrhl jsem kauzální řešení. Ve zkratce. Jako systémové řešení vidím návrh, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídí v rámci své působnosti k plnění úkolů lékařské posudkové služby organizační složku státu s názvem třeba Zdravotnické zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to analogie Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Tím bychom se stali zdravotnickými pracovníky v působnosti Ministerstva práce se všemi pozitivními dopady. Bohužel musím konstatovat, že posudkoví lékaři nemají dostatečně autoritativní hlas, který by se stal rovnocenným partnerem při řešení této krize. Rozpracovaný návrh jsem poslal vedení odboru lékařské posudkové služby a odborným společnostem a prezentoval jsem je na poradách v kuloárech. Bohužel jsem nebyl vyslyšen a ani se mnou o tom nebylo diskutováno.

V současné době Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila realizační plán k řešení nepříznivé personální situace lékařské posudkové služby. Dále ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení zveřejnil cestou okresních ředitelů návrh opatření ke snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jako způsob snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti navrhují jednorázovou masivní kontrolu dodržování režimu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na ni si chtějí najmout na dohody potřebný počet kontrolorů. Dále jednorázovou masivní kontrolu posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti a na ni si najmou potřebný počet smluvních lékařů. A dále vytvoření standardu na léčbu dlouhodobé pracovní neschopnosti nacházejícího se v určitém období dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nikde jsem nezaznamenal větší diskuzi, eventuálně oponenturu ze strany posudkových lékařů. Na krajských poradách vedoucích posudkových lékařů se prostě pouze opatření sdělila. Neproběhla žádná diskuze s posudkovými lékaři. Ojedinělé hlasy, kterým se podaří vykřiknout, jsou opravdu pouze výkřiky do tmy.

Mám zde samozřejmě ještě více takových dopisů, nicméně je číst nebudu. Trošku mě zaráží situace v řešení lékařské posudkové služby, protože se mi dostala do ruky nová koncepce lékařské posudkové služby, která má zhruba asi čtyřicet stran, kde se dá říci, že máme několik kapitol a u každé kapitoly máme historický vývoj, současný vývoj a koncepční záměry - bohužel všeobecného charakteru.

Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem D, který tento stav, jejž chce Ministerstvo práce a sociálních věcí opravdu prodloužit o pět let - abyste nedopustili devastaci a snažili se naopak rozhýbat lidi, kteří se zabývají lékařskou posudkovou službou. Ta změna je opravdu, dá se říci, připravena, leč ne tak, jak si představuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem tak učinit už minule, ale nedostal jsem se na řadu. Proto využiji svého přednostního práva a navrhnu legislativně technickou úpravu, která je nutná. Je skutečně technická.

Původní návrh, se kterým přišlo Ministerstvo vnitra, obsahoval ustanovení o tom, že by mělo být možné určitému typu zaměstnanců dát náborový příspěvek až sto tisíc korun. My jsme se rozhodli, že takový náborový příspěvek zaveden nebude, nicméně je třeba upravit i navazující ustanovení tak, aby bylo zcela zřejmé, že tento bod byl vypuštěn. Proto tedy navrhuji, aby v případě přijetí pozměňovacích návrhů pod písmeny AA byly provedeny následující legislativně technické úpravy.

Za prvé v článku I bod 72 zrušit a následující body přečíslovat. A za druhé v článku I v dosavadním bodu 73 slova písmeno T nahradit slovy písmeno S, slova písmeno U nahradit slovy písmeno T. Označení pododstavce U nahradit označením pododstavce T. Slova U až W nahradit slovy T až V a slova V až X nahradit slovy U až W.

Jak už jsem řekl, ty legislativní úpravy reagují na nezahrnutí institutu náborového příspěvku do pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru. Jelikož institut náborového příspěvku v pozměňovacích návrzích obsažen není, není třeba, aby rejstřík státních zaměstnanců obsahoval údaj o poskytnutí náborového příspěvku.

Omlouvám se za zdržení, ale bylo nutné ten návrh načíst přesně pro legislativu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím pana poslance Klána. Připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, se zájmem jsem vyslechl odpověď na můj dotaz, který tady byl vznesen, když se tento zákon projednával naposledy, kdy jsem tady měl půlhodinový projev. Se zájmem jsem vyslechl odpověď paní poslankyně Golasowské vaším prostřednictvím k té systemizaci.

Víte, mně přijde, že vám to napsal někdo z Ministerstva, nevím kterého, můžu tipovat, kde je KDU-ČSL. Mně to tak přijde. Prostě někdo to takhle napsal, že chce tu systemizaci, ten paragraf 18, takto. Nicméně ten paragraf 18 jde proti ideji odpolitizování státní správy. Tak jak je tady napsán, by znamenalo, že vy si tam budete dělat, co chcete. To já prostě odmítám. Já prostě tenhle pozměňovací návrh nepodpořím. Říkám to tady na rovinu, protože to jde proti ideji odpolitizování státní správy. Děláme v tom akorát chaos, nic jiného. Mně prostě přijde, že i ta vládní koalice se v tomto případě nějak rozpadá. Že se tam vždycky ta jednotlivá ministerstva snaží něco dosadit, něco si tam dát. To je taková stručná odpověď paní poslankyni Golasowské, že ten pozměňovací návrh stejně nepodpořím. Říkám vám, ta odpověď byla brilantně vypracovaná někým z ministerstva, můžu si tipovat kterého, to je moje věc, neřeknu to tady, i když si to myslím osobně, které to bylo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP