Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/sněmovní tisk 929/ - druhé čtení

Z pověření vlády předloží návrh zákona ministr vnitra Milan Chovanec. Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Lukáše Pletichu, který je zpravodajem ústavněprávního výboru a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a věnoval se rozpravě.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona provádí změny ve zhruba 250 různých zákonech, jejichž nezbytnost je vyvolána nabytím účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Oba tyto zákony nabudou účinnosti dnem 1. července 2017. Předkládaný zákon nabude účinnosti shodným dnem.

Ústavněprávní výbor vznesl k návrhu zákona dva pozměňovací návrhy. První z nich reaguje především na vývoj souvisejících sněmovních tisků a odstraňuje některé legislativně technické nedostatky tohoto návrhu. Dovolte mi poděkovat členům ústavněprávního výboru za spolupráci při vypracování tohoto prvního pozměňujícího návrhu.

Druhý pozměňující návrh ústavněprávního výboru se týká rozhodování o odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Navrhované řešení věcně odpovídá řešení obsaženému ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 6. února 2017 jako sněmovní tisk 1024. Moje stanovisko i k tomuto druhému pozměňovacímu návrhu je kladné. K ostatním případným pozměňovacím návrhům se vyjádřím v rámci debaty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Usnesení jednotlivých výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 929/1 až 929/3.

Nyní tedy požádám zpravodaje obou výborů, tím je jeden poslanec, a to Lukáš Pleticha. Pane zpravodaji máte slovo za oba výbory. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, tímto návrhem zákona se zabýval garanční výbor, tím byl ústavněprávní výbor, který přijal pozměňovací návrhy, které máme ve sněmovním tisku. Rovněž se tím zabýval výbor pro veřejnou správu, který vlastně žádné pozměňovací návrhy nepřijal.

Vydržte, prosím vás, já jsem si nevzal správné papíry, skočím si pro ně a řeknu vám přesně čísla ke sněmovnímu tisku. (Poslanec odchází od mikrofonu do své lavice pro příslušný materiál.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, pane zpravodaji, máte šanci si doplnit své dokumenty. (Poslanec se vrací k řečništi.) Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Omlouvám se za zdržení.

Usnesení výboru pro veřejnou správu máme ve sněmovním tisku 929/1. Výbor pro veřejnou správu doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 929 projednat a schválit. Toto usnesení přijal na své 49. schůzi ve středu dne 16. listopadu 2016.

Výbor ústavně právní se zabýval tímto tiskem na své 81. schůzi dne 26. ledna 2017 a přijal pozměňovací návrhy, které máme ve sněmovním tisku 929/3. Ty pozměňovací návrhy se týkají celkem 31 bodů, 32 bodů. Všechno je uvedeno v tomto tisku, takže nemám další, co k tomu doplnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného jako prvního pana poslance Ivana Pilného. Pak tady mám faktické poznámky, které bych dal až po vašem vystoupení, pane poslanče, jenom se ptám - kolega Zavadil tady není a kolega Pleticha se přihlásil k faktické poznámce. (Odmítá z lavice.) Není tomu tak, jste řádně přihlášen do rozpravy. Dobře.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy pod sněmovním tiskem, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a týkají se datových schránek. Můžete se možná ptát, proč zrovna když se projednává zákon o přestupcích, budeme hovořit o datových schránkách. Ale datové schránky už v přestupkovém zákoně jsou, takže to, co navrhuji, je pouze novela paragrafů, které už v přestupkovém zákoně jsou.

Současná situace kolem datových schránek je poměrně složitá, protože na konci roku 2017 končí smlouvy s Českou poštou. Byly navrženy různé varianty, jak toto řešit. Běží nějaká výběrová řízení, podrobnostmi se nebudu zabývat, bude se jimi zabývat hospodářský výbor na svém nejbližším zasedání. Ale to, co je nutné konstatovat, je to, že současná situace je taková, že se České poště za provoz datových schránek platí 500 milionů korun. Tyto prostředky konzumují převážně dodavatelé z třetí strany. Ovšem datové schránky jsou využívány na velmi malou část své kapacity, a to jak co se týká počtu datových zpráv, tak se to týká také množství zřízených datových schránek. Tím vlastně datové schránky a jejich podávání se staly něčím unikátním v Evropě, protože jsou dražší, než když se dělá obyčejná korespondence.

Můj pozměňovací návrh navrhuje toto změnit vlastně ve dvou záležitostech. První se týká povinnosti vlastnit datovou schránku. Když se datové schránky zřizovaly, tak povinnost je zřizovat dostaly všechny právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Od té doby ovšem vznikl veřejný rejstřík, který zahrnuje další organizace, které tam podle rejstříkového zákona patří. Jsou to spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností. Můj návrh směřuje tedy k tomu, aby povinnost vést tyto datové schránky byla určena také těmto subjektům, tzn. všem subjektům, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku.

Dá se říct, že tahle dílčí změna bude mít zásadní vliv na podporu eGovernmentu a elektronizaci styku soukromých osob s orgány veřejné moci. Dá se odhadnout, že tato změna ušetří 50 až 100 milionů veřejných prostředků, které se ročně vynakládají na tisk listinných zásilek a doporučené doručování. Je možné, že tak jako to bylo u zavádění datových schránek, v té první fázi vznikne možná nějaký přechodný odpor k tomu, že datové schránky budou zřizovány povinně. Ale na případě advokátů, kteří se tenkrát stavěli proti tomu, aby datové schránky dostali povinně, a dneska si vůbec nedovedou představit svůj život bez nich, si myslím, že tahle změna je velmi prospěšná a argumenty, které jsem tady uvedl, jsou validní.

Druhá změna, kterou tady navrhuji, se týká administrace zřizování datových schránek, protože zatím pokud byly datové schránky používané také na soukromou komunikaci, tak musel žadatel žádat v administrativním procesu o to, aby mu tohle to bylo umožněno. Můj návrh to obrací a říká, že tuto možnost budou mít všechny osoby, které budou mít datové schránky, s tím, že pokud tuto možnost nechtějí využívat, tak provedou takzvaný opt-out, to znamená, že se odhlásí z toho systému. To výrazně zjednoduší administraci datových schránek.

To jsou pozměňovací návrhy, které využívají toho, že je otevřen přestupkový zákon, že jsou tam paragrafy o datových schránkách, které umožní, jak jsem již zdůvodnil, mnohem efektivnější provoz veřejné a státní správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Procházka. Pane poslanče, ještě než přistoupíte k pultíku, tak načtu omluvu pana poslance Jaroslava Borky, který se omlouvá na zítřejší den z osobních důvodů.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem do systému vložil pozměňovací návrh pod číslem 5757. Je to pozměňovací návrh, který navazuje na pozměňovací návrh ústavněprávního výboru přijatý usnesením ústavněprávního výboru číslo 281 ze dne 26. ledna 2017. Je to sněmovní tisk 929/3. Jde o pět nových bodů, které vkládám do bodu 31 usnesení.

Za dosavadní bod 2 vkládám nové body 3 a 4 a do stejného bodu usnesení, tedy bodu 31, za nový bod 10 vkládám body 11, 12 a 13. Tyto změny předkládám z důvodu přehlédnutí legislativně technické chyby, která byla předkladatelem odhalena až po schválení návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Tehdy to byl sněmovní tisk 746. Já tedy využívám toho, že ústavněprávní výbor tento zákon opětovně otevřel.

Co se týká bodů 11, 12 a 13, tam vzhledem k absenci příslušné vyhlášky k zákonu, k zdlouhavému legislativnímu procesu schvalování zákona společně se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti posunuji účinnost zákona o jeden rok a společně s účinností se posunují termíny v navazujících ustanoveních zákona také o jeden rok. Jde tedy spíše o legislativně technické změny, a proto vás všechny, kolegové a kolegyně, žádám, abyste je ve třetím čtení schválili.

Podrobné odůvodnění je součástí pozměňovacího návrhu, který je v systému, a já se k němu pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Mně na to skutečně budou stačit dvě minuty. Já bych chtěl připomenout - teď jsme v zákoně, který souvisí se změnou zákona o přestupcích, který platí od 1. 7. letošního roku. Připadá mi, že jsme tam udělali některé věci, a považuji za nutné na to upozornit, protože je to opravdu složitý materiál. Teď neumím připravit pozměňovací návrhy.

Jedna věc se týká takzvaného vykázání, což byl původně § 15, který vypadl. Musím říci, že naše obec, naše město tento paragraf dost úspěšně používalo na osoby nepřizpůsobivé, které byly z jiných částí republiky. Byli to takoví lidé - někdo jim říká bezdomovci, ale oni to nejsou bezdomovci, protože někde bydlí, dokonce berou příplatky na bydlení, ale potulují se po městě, žebrají, pijí, kouří a znečišťují veřejné prostředí. To nám tam vypadlo a velmi nás to mrzí.

Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout - také jsme schválili záležitost, která se týká rušení nočního klidu v obcích. Tam si myslím, že je jeden základní problém, že veškeré aktivity, které se v obci, ve městě, budou v tom roce dít, schvaluje zastupitelstvo. To je jakýsi fahrplan. Já si myslím, že ten základní přehled toho, co se ve městě koná, by mělo schválit zastupitelstvo, ale rada by měla mít výkonnou pravomoc tento základní plán upravovat. Konzultovali jsme to s náměstky a zjistili jsme, že to skutečně takto nejde. Já bych apeloval na to, aby se o tom přemýšlelo do budoucna, protože nám to dělá problémy.

Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem rušil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a ptám se, kdo ještě do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o vystoupení po obecné rozpravě? Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. První je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady už odůvodnil. Je to sněmovní tisk 5536.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další přihlášený, pan zpravodaj jako předkladatel návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Já se přihlašuji k několika pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem 5817, který se týká doplnění ustanovení ohledně změny zákona o ochraně ovzduší, dále potom je to pozměňovací návrh v systému pod číslem 5818, který se týká změny veterinárního zákona, dále potom 5819, který se týká obecního zřízení a zákona o hlavním městě Praze, dále potom 5820, který se týká změny obecního zřízení a krajského zřízení, dále potom je to pozměňovací návrh 5821, který se týká změny zákona o návykových látkách, a konečně 5822, který se týká energetického zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Nyní pan poslanec Procházka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Já se formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 5757. Podrobné odůvodnění je součástí toho pozměňovacího návrhu. Odkazuji se také na obecnou rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vilímec, připraví se pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 5763, k mému pozměňovacímu návrhu. Obsahuje podrobné odůvodnění, přesto několik vět bych k tomu řekl.

Tento návrh zákona otevírá 249 zákonů. Jedním z těch zákonů, který otevírá, je zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Důvodem mého pozměňovacího návrhu je skutečnost, že při projednávání zákonů, které byly spojeny s takzvanou rozpočtovou zodpovědností, došlo právě v případě tohoto zákona jednak na poslední chvíli přímo zde ve Sněmovně ke změnám, které nebyly provázány do jiných ustanovení tohoto zákona, jednak k zásahům, které nemají přímo s rozpočtovou zodpovědností věcnou souvislost a budou činit v praxi poměrně značné problémy.

Pozměňovací návrh, který předkládám, odstraňuje chyby v přijatém zákoně. Pozměňovacím návrhem například garančního rozpočtového výboru byla odstraněna povinnost územních samosprávných celků zveřejňovat návrhy rozpočtového opatření či návrhy rozpočtového provizoria alespoň patnáct dnů před jejich schválením, ale sankce v zákoně zůstaly. To je evidentně nesmyslné, proto pozměňovacím návrhem ty sankce ruším.

Dále ten pozměňovací návrh vypouští některá ustanovení spojená se zveřejňováním rozpočtových opatření na internetových stránkách a v případě příspěvkových organizací zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledů, které v zásadě jednak znamenají pouze další formální povinnosti. Například u dobrovolných svazků obcí by to znamenalo průběžné zveřejňování změn rozpočtu u všech členských obcí svazku. U příspěvkových organizací navíc platný zákon beztak ani nepočítá se zveřejňováním úprav jejich rozpočtů, resp. finančních plánů na internetových stránkách. Takové věci pouze zahlcují administrativu a zvláště pro malé příspěvkové organizace typu třeba mateřských škol nebo základních škol, které někdy, jak jsem zjistil, nemají ani své vlastní internetové stránky, to bude znamenat neřešitelný problém. Navíc ve školství existuje tzv. vícezdrojové financování. To znamená, požadovat, aby školy jako příspěvkové organizace také schvalovaly střednědobý výhled v situaci, kdy vůbec nevědí, jaké budou mít prostředky na platy učitelů, podle mě je pouze formální záležitost.

Já jsem rozuměl tomu, že vládní koalice ještě předtím, než se schválila ta rozpočtová zodpovědnost, kterou vrátil Senát se zamítnutím, si byla vědoma nastavení určitých problémů především v tomto zákoně, dokonce pan předseda vlády se vyslovil, že vláda připraví změnu, ale jak určitě bychom mohli předpokládat, taková změna by se časově stejně nedala stihnout. To znamená, tyto pozměňovací návrhy, které předkládám v souvislosti s tiskem 929 k úpravě části 97, reagují na největší problémy a i zjevné chyby, které byly zakomponovány do poslední novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a nyní pan poslanec Antonín Seďa, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 929, který předkládá nepřítomný Roman Váňa a je uveden ve sněmovním dokumentu číslo 5798. Odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno ve sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a proto děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat, pan ministr je připraven, protože i bod 295 bude uvádět. Jde o

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP