Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

216.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali 3. února na 54. schůzi. Rozprava byla přerušena, budeme tedy pokračovat.

Vítám zde pana senátora Oberfalzera a prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Tejc, aby se k panu senátorovi připojil.

Chtěl bych připomenout, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 798/8. Ten byl doručen 18. ledna 2017 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 798/9.

Budeme pokračovat v rozpravě. Mám do ní zatím pět přihlášek. Prosím paní poslankyni Golasowskou a připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych požádala o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona o státní službě, a to pod písmeny B1 a B2, jako čísla sněmovních dokumentů 5554 a 5555. Zároveň bych chtěla podrobněji odpovědět prostřednictvím pana předsedy na dotazy pana kolegy Klána z minulé schůze.

Takže pozměňovací návrh pod písmenem B1 si klade za cíl zjednodušit proces provádění méně významných změn systemizace v průběhu kalendářního roku. Změna systemizace je dnes administrativně velice náročný a zdlouhavý proces, a to jak pro jednotlivé služební úřady, které změnu systemizace navrhují, tak pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, která se na změně systemizace podílejí. O každé změně systemizace navíc musí rozhodnout vláda, přičemž v průběhu roku 2016 musela schvalovat změnu systemizace nejméně devětkrát, což je výrazně v nepoměru s ohledem na původní záměr s jednou řádnou systemizací ročně. Proto navrhuji, aby ty změny systemizace, které nejsou výslovně uvedeny v § 18 zákona o státní službě a vlivem kterých nedojde ke změně počtu představených ve služebním úřadě, schvaloval státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a není-li nadřízený služební úřad, pak vedoucí služebního úřadu.

Co se týká pozměňovacího návrhu pod písmenem B1 (2?), tak ten upravuje čtyři okruhy změn. Prvním okruhem je výslovně uvedená možnost delegace většiny pravomocí státního tajemníka nebo vedoucího služebního úřadu na jejich zástupce. V současné době není zajištěn běžný chod úřadu v případě nepřítomnosti služebního orgánu, neboť rozhodnutí v řízení ve věcech služby může vydávat pouze služební orgán. Navrhovaná úprava nastaví přesná pravidla a postupy, za jakých podmínek a v jakém rozsahu může zástupce služebního orgánu vykonávat pravomoci služebního orgánu mimo běžné zastupování v rámci řízení ve věcech služby.

Druhý okruh změn se týká zavedení možnosti dočasného zproštění výkonu služby státního zaměstnance pro případ zahájení kárného řízení. Navrhovaná úprava umožňuje státního zaměstnance, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, zprostit výkonu služby, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo řádný výkon služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení. Výše uvedený postup se navrhuje zejména z důvodu ochrany řádného výkonu služby ve služebním úřadu.

Třetí okruh změn zahrnuje změny v právní úpravy členství v orgánech podnikajících právnických osob. Rozšiřuje se okruh podnikajících právnických osob, v jejichž orgánech smí státní zaměstnanec zasedat pouze na základě vyslání služebního orgánu, a to na všechny podnikající právnické osoby a nikoliv pouze obchodní korporace. Současně se umožňuje, aby státní zaměstnanec, pokud je do orgánu podnikajících právnických osob vyslán služebním úřadem, mohl za tuto činnost pobírat odměnu. Možnost pobírat odměnu se navrhuje zejména s ohledem na to, že státní zaměstnanec nemůže vyslání odmítnout a že je za svou činnost v právnických osobách odpovědný, což může vést až k povinnosti nahradit škodu. Zároveň jsou na tyto státní zaměstnance kladeny zvýšené povinnosti, které se s vysláním pojí.

A poslední okruh změn se týká doplnění, které umožní, aby služební orgán přiznal, zvýšil nebo snížil osobní příplatek státnímu zaměstnanci v souvislosti s jeho zařazením, převedením nebo jmenováním na jiné služební místo, tedy v souvislosti se změnou služebního poměru. Dnes je možné osobní příplatek přiznat nebo změnit pouze na základě služebního hodnocení nebo před prvním služebním hodnocením. Při ponechání stávající úpravy může vlivem změny služebního poměru docházet k nerovnosti v odměňování, neboť státní zaměstnanec vykonávající v rámci stejného zařazení totožné činnosti a ve stejné kvalitě a se stejným přístupem k výkonu služby jako státní zaměstnanec zařazený na obdobném služebním místě může mít podstatně odlišný osobní příplatek, který nelze změnit.

Děkuji za vaši pozornost a ještě jednou prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Grospiče. (Není přítomen.) Ten je omluven, takže prosím paní poslankyni Radku Maxovou a připraví se pan poslanec Klán.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já sem předstupuji se svým krátkým příspěvkem z jednoho jediného důvodu, který se týká lékařské posudkové služby, a vlastně návrh v komplexním pozměňovacím návrhu prodloužení jejího kritického stavu o pět let. Já zde už nebudu říkat svou práci, názory odborníků, které samozřejmě celou dobu mám za svými zády. Já zde přečtu jenom dopis posudkových lékařů, kteří v podstatě sledují celou kauzu velice znepokojeně a chtějí, aby se tento stav, který je, v podstatě v žádném případě neprodlužoval. Z tohoto důvodu bych vás na konci svého vystoupení požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem D, který dává Ministerstvu práce a sociálních věcí samozřejmě daleko menší čas k tomu, aby to, co tam teď páchá, raději přestalo páchat a zaměřilo se na koncepční změnu celé lékařské posudkové služby.

Na základě mých televizních vystoupení se mi ozývají posudkoví lékaři praktici, neozývá se mi ředitel České správy sociálního zabezpečení, neozývá se mi žádný náměstek z ministerstva. Já zde tedy přečtu reakce jednotlivých lékařů: "Vážená paní poslankyně, k informaci vám posílám výsledky aktivit předsedkyně výboru Asociace posudkových lékařů. Paní předsedkyně jednala prakticky se všemi, kteří mají na České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce kompetenci situaci lékařské posudkové služby změnit. Nevynechala ani Českou lékařskou komoru. Výsledek? Nikdo z nich se nebude angažovat ve prospěch lékařské posudkové služby. Budou pokračovat v současných improvizacích s hlavním úkolem - proud sociálních dávek se nesmí zadrhnout ani na vteřinu, a to za jakoukoli cenu, to jest i za cenu další existence posudkového lékařství. Pohled současné ministryně na lékařskou posudkovou službu je absolutně scestný, ona problém nevidí, nechce vidět a je otázka, zda je vůbec schopna ho vidět. Opakovaná jednání s ředitelem lékařské posudkové služby na České správě sociálního zabezpečení dr. Biskupem vedla jen k tomu, že nám vysvětluje, že to nejde a proč to nejde a proč to nejde hlavně jinak. Snad jen byl zatím pozastaven provokativní převod neobsazovaných systemizovaných lékařských míst v lékařské posudkové službě s mzdovým fondem na posudkové asistenty. Škoda, že nelze přemluvit naše stařičké a pasivní kolegy v lékařské posudkové službě, aby jen na jediný měsíc přestali psát posudky a aby místo nich pilně docházeli do ordinací praktických lékařů a začali kontrolovat zanedbanou dlouhodobou pracovní neschopnost.

Toto všechno samozřejmě není žádné oficiální stanovisko asociace, je to pouze můj osobní názor a informace, co se děje na této půdě, a navíc se týká jen momentální situace. Ta se bude určitě velmi rychle vyvíjet. Záchranná opatření a záplaty nic nezachrání a důvody pro další existenci lékařské posudkové služby možná převáží rychleji, než si dovedeme představit. Ti noví budou muset situaci řešit odlišně, například vzít v potaz výsledky analýzy provedené firmou Deloitte Advisory v roce 2009.

Po zhlédnutí vašeho vystoupení v reportáži jsem se rozhodl vám napsat. Pracuji jako vedoucí posudkový lékař. Souhlasím s vámi, že opatření vedení resortu pouze oddalují kolaps a nejsou žádným řešením. Na kritickou personální situaci lékařské posudkové služby upozorňuji na různých úrovních již delší dobu. Veškeré problémy současné lékařské posudkové služby v oblasti personálního zabezpečení posudkovými lékaři pramení z toho, že kompetentní osoby, tím míním vedení resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, neřeší příčiny hrozícího kolapsu lékařské posudkové služby. Pokouší se hasit dílčím způsobem následky dlouhotrvajících negativních skutečností, které vedou ke zhroucení systému posudkové činnosti. (Silný hluk v celém sále.)

V únoru 2016 jsem zpracoval materiál, který obsahuje analýzu a navrhuje řešení. Základní problém vidím v té skutečnosti, že posudkový lékař -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, opravdu vás prosím o klid.

 

Poslankyně Radka Maxová: - že posudkový lékař není zdravotnický pracovník, ale státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu služebního zákona. Nízká atraktivita našeho oboru je dána třemi faktory. Za prvé platovým ohodnocením. Nevztahují se na nás platové tabulky pro zdravotnické profese, tudíž jde mimo nás i mediální a politická debata o navyšování mezd v oblasti zdravotnictví. Za druhé profesním postavením. Jsme státní úředníci ve smyslu služebního zákona, nikoli lékaři ve smyslu zákona o zdravotnických zařízeních. A za třetí nepříznivým mediálním obrazem naší činnosti jak v očích laické, tak i v části odborné a bohužel i politické veřejnosti.

Zpracoval jsem kritickou analýzu příčin a navrhl jsem kauzální řešení. Ve zkratce. Jako systémové řešení vidím návrh, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídí v rámci své působnosti k plnění úkolů lékařské posudkové služby organizační složku státu s názvem třeba Zdravotnické zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to analogie Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Tím bychom se stali zdravotnickými pracovníky v působnosti Ministerstva práce se všemi pozitivními dopady. Bohužel musím konstatovat, že posudkoví lékaři nemají dostatečně autoritativní hlas, který by se stal rovnocenným partnerem při řešení této krize. Rozpracovaný návrh jsem poslal vedení odboru lékařské posudkové služby a odborným společnostem a prezentoval jsem je na poradách v kuloárech. Bohužel jsem nebyl vyslyšen a ani se mnou o tom nebylo diskutováno.

V současné době Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila realizační plán k řešení nepříznivé personální situace lékařské posudkové služby. Dále ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení zveřejnil cestou okresních ředitelů návrh opatření ke snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jako způsob snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti navrhují jednorázovou masivní kontrolu dodržování režimu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na ni si chtějí najmout na dohody potřebný počet kontrolorů. Dále jednorázovou masivní kontrolu posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti a na ni si najmou potřebný počet smluvních lékařů. A dále vytvoření standardu na léčbu dlouhodobé pracovní neschopnosti nacházejícího se v určitém období dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nikde jsem nezaznamenal větší diskuzi, eventuálně oponenturu ze strany posudkových lékařů. Na krajských poradách vedoucích posudkových lékařů se prostě pouze opatření sdělila. Neproběhla žádná diskuze s posudkovými lékaři. Ojedinělé hlasy, kterým se podaří vykřiknout, jsou opravdu pouze výkřiky do tmy.

Mám zde samozřejmě ještě více takových dopisů, nicméně je číst nebudu. Trošku mě zaráží situace v řešení lékařské posudkové služby, protože se mi dostala do ruky nová koncepce lékařské posudkové služby, která má zhruba asi čtyřicet stran, kde se dá říci, že máme několik kapitol a u každé kapitoly máme historický vývoj, současný vývoj a koncepční záměry - bohužel všeobecného charakteru.

Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem D, který tento stav, jejž chce Ministerstvo práce a sociálních věcí opravdu prodloužit o pět let - abyste nedopustili devastaci a snažili se naopak rozhýbat lidi, kteří se zabývají lékařskou posudkovou službou. Ta změna je opravdu, dá se říci, připravena, leč ne tak, jak si představuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem tak učinit už minule, ale nedostal jsem se na řadu. Proto využiji svého přednostního práva a navrhnu legislativně technickou úpravu, která je nutná. Je skutečně technická.

Původní návrh, se kterým přišlo Ministerstvo vnitra, obsahoval ustanovení o tom, že by mělo být možné určitému typu zaměstnanců dát náborový příspěvek až sto tisíc korun. My jsme se rozhodli, že takový náborový příspěvek zaveden nebude, nicméně je třeba upravit i navazující ustanovení tak, aby bylo zcela zřejmé, že tento bod byl vypuštěn. Proto tedy navrhuji, aby v případě přijetí pozměňovacích návrhů pod písmeny AA byly provedeny následující legislativně technické úpravy.

Za prvé v článku I bod 72 zrušit a následující body přečíslovat. A za druhé v článku I v dosavadním bodu 73 slova písmeno T nahradit slovy písmeno S, slova písmeno U nahradit slovy písmeno T. Označení pododstavce U nahradit označením pododstavce T. Slova U až W nahradit slovy T až V a slova V až X nahradit slovy U až W.

Jak už jsem řekl, ty legislativní úpravy reagují na nezahrnutí institutu náborového příspěvku do pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru. Jelikož institut náborového příspěvku v pozměňovacích návrzích obsažen není, není třeba, aby rejstřík státních zaměstnanců obsahoval údaj o poskytnutí náborového příspěvku.

Omlouvám se za zdržení, ale bylo nutné ten návrh načíst přesně pro legislativu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím pana poslance Klána. Připraví se pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, se zájmem jsem vyslechl odpověď na můj dotaz, který tady byl vznesen, když se tento zákon projednával naposledy, kdy jsem tady měl půlhodinový projev. Se zájmem jsem vyslechl odpověď paní poslankyně Golasowské vaším prostřednictvím k té systemizaci.

Víte, mně přijde, že vám to napsal někdo z Ministerstva, nevím kterého, můžu tipovat, kde je KDU-ČSL. Mně to tak přijde. Prostě někdo to takhle napsal, že chce tu systemizaci, ten paragraf 18, takto. Nicméně ten paragraf 18 jde proti ideji odpolitizování státní správy. Tak jak je tady napsán, by znamenalo, že vy si tam budete dělat, co chcete. To já prostě odmítám. Já prostě tenhle pozměňovací návrh nepodpořím. Říkám to tady na rovinu, protože to jde proti ideji odpolitizování státní správy. Děláme v tom akorát chaos, nic jiného. Mně prostě přijde, že i ta vládní koalice se v tomto případě nějak rozpadá. Že se tam vždycky ta jednotlivá ministerstva snaží něco dosadit, něco si tam dát. To je taková stručná odpověď paní poslankyni Golasowské, že ten pozměňovací návrh stejně nepodpořím. Říkám vám, ta odpověď byla brilantně vypracovaná někým z ministerstva, můžu si tipovat kterého, to je moje věc, neřeknu to tady, i když si to myslím osobně, které to bylo.

Teď tady otevřu ještě jeden problém, který se týká zákona o státní službě a služebního zákona. Je to střet zákona o státní službě a volebního zákona. Vy víte, že v minulém roce kandidovalo v krajských volbách mnoho státních úředníků. Nastal tam určitý rozpor mezi zákonem o státní službě a volebním zákonem. Je chyba, že tady dnes nemáme ministra vnitra, aby nám tom trošičku osvětlil. Protože stále ještě v dnešní době není vyřešen tento rozpor, kdy někteří úředníci státní správy zastávají zároveň i mandáty krajských zastupitelů, i když jim volební zákon říká něco úplně jiného. Oni se odvolávají právě na zákon o státní službě.

Já jsem zvědav, jestli Ministerstvo vnitra v dohledné době, po uplynutí tří měsíců, jak tam říkají v tom nezávislém stanovisku odborníci na právo, že odvolá daného státního úředníka z pozice krajského zastupitele. Já jsem na to moc zvědavý. Protože tento problém se tady vyskytuje, a vyskytuje se v tom ohledu, že ti státní úředníci byli jakoby - řekněme to na rovinu - trošičku zneužiti v té volební kampani a dostávali mnoho preferenčních hlasů a často vyhrávali ty volby, i když věděli, že jsou v rozporu s těmito zákony. Protože si ty zákony vykládá každý, jak chce, a to je špatně. Dokud si ty zákony bude každý vykládat, jak chce a po svém, tak jsme se dostali do pěkného chaosu. A když je nedodržuje ani vysoký státní úředník a říká - já počkám, až jak rozhodne Ministerstvo vnitra, které je výkladcem tohoto zákona, ať o státní službě, nebo volebního zákona, a je tam tento rozpor, tak když to nevyřešíme, hrozí nám to, zase ti státní úředníci budou kandidovat v jakýchkoliv volbách, budou vyhrávat ty volby. A oni si řeknou - nás se ten zákon netýká, prostě nás se týká zákon o státní službě a netýká se nás volební zákon, i když jsou normálně voleni v těch volbách. Tento problém ani jeden pozměňovací návrh neřeší. Stále to tady není řešeno.

Já tady na to upozorňuji veřejně, tak abychom si to uvědomili, že ten problém tady může nastat znovu, jako nastal při minulých volbách do krajských zastupitelstev. Podotýkám tady, že existují příklady, kdy stále toto není vyřešeno. Já to nebudu jmenovat, protože každý si odpoví sám, který problém není vyřešen. Na to se můžete každý podívat a zjistit si to, který problém není vyřešen. Oni veškeří státní úředníci, ať je to třeba paní Wildumetzová, která byla na Ministerstvu vnitra a je nyní hejtmankou a předsedkyní Asociace krajů, se vzdala toho postu na Ministerstvu vnitra, protože byla v rozporu s těmi zákony. Ale stále ještě není některý případ vyřešen.

Já jsem opravdu zvědav, co udělá Ministerstvo vnitra. Mě mrzí, že tady není ministr vnitra ani pan premiér, protože se to týká celé vlády. To si to neuvědomujete? Pak je to prostě taková legrace, že si každý vyloží zákon po svém a řekne - my vlastně to tak nějak vyložíme, necháme to plavat, radši nikoho nebudeme ani dráždit, kdybychom to najednou začali řešit, tak si znepřátelíme některá politická hnutí, která jsou v tom zainteresována, například co kdyby ty volby dopadly nějak, tak to radši necháme plavat a uděláme výjimku, pro tentokrát to necháme být. (Neustálý hluk v sále.)

No nenecháme to být. Já to tady říkám otevřeně, že je to problém, který je potřeba řešit. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Zamysleme se nad tím.

A pokud jde o ty různé výjimky, které se tady dělaly, když se ten služební zákon tvořil, víte, ten služební zákon byl tvořen rychle, nedokonale. A to se ukazuje nyní, kdy hasíme ty různé požáry, ať se jedná o posudkové lékaře, nebo to, co tady řešil sám Senát ohledně finančních úřadů a dalších těchto věcí, nebo se tam jedná o tu praxi. Je to problém, ten zákon se vyvíjí v čase, ukazuje se na různé problémy, které souvisejí i s ostatními zákony. Ale že se nějakým způsobem různé zákony vykládají, jak chtějí, je opravdu problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji. Znovu prosím Sněmovnu o klid. Je to dneska potřetí - a počtvrté začnu jmenovat, tak aby všichni ti, kteří hlučí, byli na věky zaneseni ve stenoprotokolu.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za zjednání klidu. Já chápu, že tady některé věci říkám poněkolikáté, opakování je matka moudrosti, ale na ty státní úředníky a rozpor s volebním zákonem jsem musel poukázat. Poukázat, protože když se mi dostalo do rukou stanovisko Ministerstva vnitra, resp. pana Postráneckého, kde se říká, že daný státní úředník si do tří měsíců musí vybrat - já nevím, kde na to přišli, ale to je jedno, napsali tam tři měsíce. Napsali to tři na sobě nezávislí právníci, kteří učí ústavní právo. A hle - někteří státní úředníci si stále nevybrali. Takže já si pak fakt už nevím rady s tím, jak si ty zákony každý má vykládat. Pro někoho platí, pro někoho ne. Nad tím se opravdu zamysleme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Plíška. Po něm vystoupí pan ministr Jurečka.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu TOP 09 také vyjádřil k tomuto návrhu.

Já musím na úvod konstatovat, že jsme spíše očekávali, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny koncepční novelu služebního zákona, protože se ukázalo, že v celé řadě věcí, jako je např. propustnost míst ve státní službě, jako je např. neustálé opakování výběrových řízení na některá místa a nemožnost obsadit některá místa ve státní službě, jako je např. odměňování apod., že dostaneme koncepční návrh. K tomu nedošlo a aktivity se chopili senátoři, předložili novelu, která skutečně hasí určitý požár v tom smyslu, že přicházejí s výjimkou pro vzdělání z hlediska maturity a výučního listu pro určité zaměstnance státní služby. Týká se to zejména zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Já bych spíše čekal, že neutěšenou situaci zaměstnanců v resortu MPSV bude řešit příslušná paní ministryně, paní ministryně Marksová. Že to nebudou muset řešit senátoři.

Ústavněprávní výbor doporučil změnit, nebo upravit tento návrh tak, aby ta výjimka nebyla neomezená, aby tam byl určitý věkový limit a současně příslušná léta odpracované praxe. Bude to možnost, nikoliv automatická výjimka ze vzdělání. Jak bohužel přiznali i zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, kdybychom tu výjimku dnes neschválili, tak stejně vzhledem k tomu, jak nekvalitní je zákon o státní službě, tak stejně ta místa by nebyla obsazena a hrozilo by, že by některé činnosti nebyly v rámci státní služby zajištěny.

A tady se ptám samozřejmě - není zde přítomen ani ministr vnitra, ani paní ministryně práce a sociálních věcí, které se tento zákon z velké části týká - jaké koncepční kroky pro zkvalitnění, propustnost a zatraktivnění státní služby hodlají tito ministři a vláda dělat, tak aby vládu nemuseli zastupovat buď senátoři, nebo poslanci ústavněprávního výboru. Protože kromě záležitosti výjimky ze vzdělání pro určité profese, jak jsem zmínil, omezené určitým věkem a určitými léty praxe, ústavněprávní výbor také přijal některé pozměňovací návrhy, které ale ovšem z mého pohledu hasí požáry a nemohou řešit situaci a nekvalitní části toho služebního zákona. Jde pouze skutečně o hašení některých požárů. A je smutné, že vláda koncepční novelu, která by reagovala na problémy služebního zákona, dodnes do Poslanecké sněmovny nepředložila, a jak se zdá, už v tomto volebním období ani nepředloží.

Proto ty pozměňovací návrhy, které směřují k tomu, aby se více používal zákoník práce při určitých profesí, a ne služební zákon, my podpoříme.

Stejně tak podpoříme i pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové, který se týká posudkové lékařské služby. Už dlouho se ví, jaká je personální - neutěšená - situace v rámci posudkové lékařské služby. A já žasnu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí to chce řešit jenom tak, že si prodlouží příslušnou lhůtu, kdy ty problémy chce řešit, a tím pádem se toho řešení nemusíme dočkat. Mám obavu, že se ho nedočkáme ani v té zkrácené lhůtě. Ale aspoň tady bude jasně stanovené pravidlo. A pokud v budoucnu ministr práce a sociálních věcí přijde s tím, že tu lhůtu chce opět prodloužit, tak by Poslanecká sněmovna měla toto odmítnout.

Apeluji tady nejen na ministryni práce a sociálních věcí, ale i na vládu, aby kritickou situaci z hlediska personálního zajištění lékařské posudkové služby řešila.

Shrnuji: Pokud projdou pozměňovací návrhy, které předložil ústavněprávní výbor, jsme připraveni jako klub TOP 09 tento zákon podpořit a očekáváme, že vláda alespoň připraví pro příští volební období koncepční změnu služebního zákona tak, aby státní služba byla více propustná pro lidi zvenku, to znamená z akademické sféry, ze sféry krajů, obcí, ze soukromé sféry a podobně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tady mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Pilný a potom pan poslanec Klán.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, ztotožňuji se tím, co tady říkal můj předřečník pan poslanec Plíšek. Je dobře, že senátoři otevřeli zákon o státní službě, protože se opravdu nepovedl. Bohužel, a je to také v usnesení hospodářského výboru, nebyla využita příležitost ho velmi razantně opravit. Hasíme tam požáry, které je nutné hasit, ale v zásadě všichni ministři, všichni vedoucí odborných pracovišť atd. se shodují na tom, že do státní služby není možné dostat lidi, kteří mají dostatečnou expertizu, není možné je zaplatit. My jsme tu státní správu zabetonovali. Jsou tam dva základní předpoklady. První je získat ten papír, nejlépe na soukromé škole, a druhý je odsedět si ta léta, prostě být buď ve veřejné, nebo státní správě. A to prostě nestačí. Ta příležitost otevření zákona byla prostě promarněna a opravdu uhasíme jenom požáry. A je potřeba opravdu, a v tomto volebním období se to bohužel nestane, tento zákon velmi razantně opravit. V tom smyslu je také i usnesení hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Klána.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych zareagoval na předřečníka, ať už pana poslance Pilného, nebo pana poslance Plíška. Mě fascinuje, že vy tvrdíte, že ten zákon je nekvalitní. Ale vzpomeňte si, kdo ho tady vlastně připravoval a hlasoval pro něj. Byli jste to taky vy. To je pravda. To si najdete klidně v záznamech jednání Sněmovny. A mě pak fascinuje, když řeknete, prostě příští vláda přijde s nějakou komplexní novelou, která všechno vyřeší. Mám spíš ponětí, že až přijde nějaká nová vláda, která přijde po letošních volbách, tak ten služební zákon spíš zruší, než aby ho nějakým způsobem tady furt novelizovala. Proto říkám, je připraven nekoncepčně. A vždycky byl. A my jsme ho proto nepodporovali. Když jsem na ty problémy poukazoval, že zabetonujete státní správu, tak říkali: není to pravda. Všichni říkali: ono to bude jinak. Teď se tady tomu všichni diví. Všichni se kompletně tomu divíte jak divizny, to si řekněme na rovinu. A je to smutné. Je to smutné. Já samozřejmě, jak jsem říkal, chválím senátory, kteří řeší nějaký dílčí problém, který je nutné vyřešit, jinak by se nám ta státní správa sesypala. Ale vy tady potom říkáte, že to bylo vlastně špatně uděláno, špatně připraveno. Ale mě pak jako udivuje, že vy tady říkáte: my s tím jakoby nemáme nic společného. Ale přitom jsme to připravili my.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Taky děkuji. Pokud nejsou faktické poznámky, poprosím pana ministra Jurečku.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opravdu stručně okomentovat některé pozměňovací návrhy, především ty, které předložila paní poslankyně Golasowská, což jsou B1 a B2.

Myslím, že zákon o státní službě přinesl na nás poměrně velké nároky. Já v rámci resortu, který mám svěřen, mám šest služebních úřadů, takže řádově jsou to tisíce lidí, které máme pod tímto zákonem. A když jsme seděli opakovaně na poradách s představenými těchto služebních úřadů, tak jsme procházeli to, co tento zákon přinesl, řekněme, za nelogické komplikace a zhoršení vůbec prostoru pro koncepční práci, kdy jsme z některých vedoucích udělali automaty na podpisy a podobně.

Přiznám zcela otevřeně, my jako resort jsme se výrazně podíleli na přípravě některých pozměňovacích návrhů, které tady budou dnes hlasovány.

Pokud jde o B1, který tu byl zmiňován, to je otázka určité systemizace, která by nemusela být schvalovaná vládou. Bavíme se opravdu o přesunech lidí, referentů, kdy například na Českém katastrálním úřadě nebo na Státním zemědělském intervenčním fondu potřebuje vedoucí služebního úřadu vyřešit systemizaci na úrovni referentů, tak aby to mohl on udělat po dohodě se státním tajemníkem a náměstkem pro státní službu. Když to dělá vláda, je to poměrně dlouhý proces. Myslím si, že to jsou úrovně, kde bych odmítl mluvit o tom, že to je politizace státní správy a podobně. Je to jenom určitá manažerská operativa, kterou tímto umožňujeme.

Pokud jde o zbývající pozměňovací návrhy, bavíme se tady o tom, aby byla určitá možnost delegovat některé úkony v případě například nějaké delší služební cesty vedoucího služebního úřadu, aby on mohl určit svého zástupce. Myslím, že to jsou logické věci. A poprosil bych, abyste opravdu podpořili pozměňovací návrhy, které paní poslankyně Golasowská načetla, protože jsme to diskutovali i s ostatními resorty. Opravdu jsou to věci, které pramení z toho, aby tady byla stabilita státní správy, ale aby tady byla také řekněme zároveň určitá efektivita a určitá schopnost manažerského řízení, abychom z těch lidí nedělali jenom ty, kteří jsou zahlceni administrativou, podpisy, výběrovými řízeními, ale aby měli prostor také na nějakou koncepční práci a některé věci mohli například delegovat.

Děkuji za pozornost a podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nejsou další přihlášky, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana senátora, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Budu velice stručný. Debata byla obsáhlá při všech fázích projednávání ve Sněmovně. Je to zhruba rok, co jsem tento návrh předložil v Senátu, a chci, jako to dělám při každé příležitosti, upozornit, že 30. června ti státní zaměstnanci, kterým nebude poskytnuta možnost, kterou nabízí tato novela, budou muset skončit, čímž některé státní úřady přijdou o velké množství zaměstnanců a ocitnou se v potížích. Za zvláště závažné to pokládám u správy sociálního zabezpečení, protože to je služba pro významnou část obyvatel a bylo by nemilé, kdyby se měla rozkolísat na dobu třeba jednoho nebo dvou měsíců.

Pokud dnes schválíte tento návrh v nějaké podobě, v Senátu se dostane na program v dubnu. Připočtu-li lhůtu pro prezidenta, tak jsme v druhé polovině dubna a do 30. června bude zbývat jen něco málo přes dva měsíce. Ti lidé na těch úřadech čekají, co s nimi bude. Tak bude jistě dobrou zprávou, pokud dneska tato novela zde projde, zejména v ohledu na tyto státní zaměstnance, aby mohli přejít do státní služby.

Víc nebudu zdržovat. Děkuju za pozornost a prosím o podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje garančního výboru. Ten si nepřeje závěrečné slovo. Potom ještě pan poslanec Bendl - zpravodaj výboru... nepřeje si vystoupit. Pan poslanec Kučera jako zpravodaj také ne. A paní poslankyně Maxová také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, návrh procedury projednal a navrhl ústavněprávní výbor, naleznete ho pod tiskem 798/9, a to 26. ledna 2017. Procedura je taková, že obvykle tedy jsme předřadili, pokud jsou konkurenční pozměňovací návrhy, předřadili jsme ten, který je širší, a o něm budeme hlasovat nejdříve.

To znamená, zaprvé bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav. Poté návrh D, to jsou termíny posudkové lékařské služby, následně návrh AA, který je konkurenční k tomuto návrhu, ten bychom samozřejmě hlasovali pouze ve chvíli, kdy by nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem D. Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh AB, AC, B1, B2, C2, C1. C2 a C1 jsou k sobě konkurenční, neboť C2 je širší. A poté bychom hlasovali v desátém hlasování o zákonu jako celku.

Já bych samozřejmě před každým hlasováním řekl nejen stanovisko výboru, ale také stručně, o co se věcně jedná v tom konkrétním návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře či přednést alternativní návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 31, přihlášeno je 165, pro 159, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat, budeme tedy postupovat podle něj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl dnes. (Senátor Oberfalzer: Stanovisko kladné. Zpravodaj Tejc: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 166, pro 163, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D, to je návrh paní poslankyně Maxové. Pokud by nebyl schválen, tak budeme hlasovat o konkurenčním návrhu pod písmeny AA. Jedná se o posudkovou lékařskou službu, tzn. o výjimku pro věk. To znamená návrh paní poslankyně Maxové, písmeno D. Ústavněprávní výbor nedoporučuje. (Senátor Oberfalzer: Záporné stanovisko.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 165, pro 96, proti 45. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tomto případě již nebudeme hlasovat návrh AA, ale návrh... Omlouvám se, budeme hlasovat, ale pouze ve znění návrhu D. To znamená, už nebude celý. Takže omlouvám se za zmatek.

Budeme hlasovat o návrhu, který předložil ústavněprávní výbor, a to ve znění návrhu D. (Senátor Oberfalzer: Souhlas. Poslanec Tejc: Výbor doporučuje.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 167, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat návrh pod písmeny AB, a to společně jedním hlasováním. Je to institut, který umožňuje výjimečně obsadit služební místo pracovním poměrem na omezenou dobu. Ústavněprávní výbor doporučuje. (Senátor Oberfalzer: Souhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 35, přihlášeno je 167, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Páté hlasování bude o návrhu AC, a to společně jedním hlasováním. Je to návrh ústavněprávního výboru, který zužuje původní senátní návrh a stanovuje limit pro výjimku minimálně 50 let věku a minimálně 20 let praxe. Ústavněprávní výbor doporučuje. (Senátor Oberfalzer: Velmi doporučuji.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské a týká se rozvolnění, tzn. možnosti změny systemizace, v průběhu kalendářního roku by byly schvalovány za určitým podmínek státním tajemníkem a za podmínky, že nedojde ke změně počtu představených. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko. (Senátor Oberfalzer: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 37, přihlášeno je 167, pro 62, proti 52. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pokud nejsou námitky, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2, také návrh paní poslankyně Golasowské. Řeší se zastupitelnost, zpřesňuje se rozsah a podmínky zastupování, podmínky zproštění výkonu služby, například při zahájení kárného řízení. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko. (Senátor Oberfalzer: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38, přihlášeno je 167, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu C2, to je návrh pana poslance Vondráčka, týká se změny platového tarifu a přiznávání odměn. Je to ta širší varianta. Pokud nebude přijata, hlasovali bychom o C1. Stanovisko výbor nepřijal. (Senátor Oberfalzer: Kladné stanovisko.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 39, přihlášeno je 167, pro 127, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tomto případě tedy bude návrh C1 nehlasovatelný a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, pokud nejsou námitky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly hlasovatelné.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 798, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 40, přihlášeno je 166, pro 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvu. Paní poslankyně Válková dnes do 10. hodiny ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Rutová dnes od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Novotný od 13. hodiny z důvodu pracovního jednání mimo Poslaneckou sněmovnu.

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP