(18.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Ony totiž některé z těchto návrhů, teď nemyslím zrovna tento, i když 500 milionů je také půl miliardy, mají poměrně významné fiskální dopady. Obávám se, aby nedošlo - možná pro pamětníky, ti si to určitě osvěží - k opakování situace z první poloviny roku 2006, kdy taková ta sociální aktivita nebo zákonodárná tvořivost v této oblasti zatížila výdaje státního rozpočtu o více než 70 miliard. Ano, dnes se pohybujeme v příznivé fázi ekonomického cyklu. Dosáhli jsme přebytku hospodaření. O to bude větší pokušení k takové aktivitě. Podotýkám, že to nevztahuji na tento zákon, ale těch zákonů, různých pozměňovacích návrhů je více a většinou se dovídáme, že o tom ani koalice neví nebo nejednala.

Musím se pozastavit také nad tím, že vláda sice přijala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, ale když si přečtete text toho stanoviska, tak zjistíte, že k tomuto tisku má poměrně dost výhrad. To je také zajímavé. Vláda upozorňuje, on to pan předkladatel zde zmiňoval, že například u rozšíření okruhu osob s nárokem na zvláštní pomůcku nelze ty navrhované změny, nebo finanční dopady těch změn ani odhadnout, a tak dále. Navrhovatelé zase naopak tvrdí něco jiného. Přiznám se, když jsem si četl ty jednotlivé změny a finanční dopady, někde se mi zdá, že finanční dopady jsou trošku podhodnocené, ale budiž. V případě příspěvku poskytovaného na pořízení motorového vozidla skutečně dojdeme k situaci, že dávka bude poskytována vlastně všem žadatelům ve výši 200 tis. korun. Autoři to ani nepopírají.

Já to nekritizuji. Mnohé ty věci jsou mi sympatické. Přesto tento návrh také svědčí něco o funkčnosti koalice. Je to klasický návrh, který by měla podat vláda nebo by mělo zpracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Určitě o tom budeme debatovat ve výborech. Náš klub s mnoha těmi věcmi souzní, takže nebude podávat návrh na dopracování, přepracování nebo zamítnutí. Přesto těch změn je hodně. Nevím, jestli je úplně rozumné, možná to časově nějak vychází, rozumné zkracovat lhůtu ze 60 na 40 dnů. Těch změn je dost a mě určitě bude zajímat stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k těm změnám. Navíc bych chtěl podotknout, že mě docela zajímá, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jak je psáno v tom stanovisku, dokončilo nějakou analýzu účinnosti stávajícího zákona nebo vyplácení příspěvků podle stávajícího zákona, nebo takovou analýzu nemá.

Takže jsem se spíše omezil na nějaké obecné poznámky k tomuto návrhu. Vím, že ten návrh je velmi poctivě zpracován ve spolupráci s Národní radou osob postižených, ale ta vláda mi tam nějak chybí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další vystoupí paní poslankyně Nohavová, připraví se pan poslanec Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je odstranění děsivých opatření reformy exministra Drábka.

Jak již zde bylo řečeno, jde o opětovné rozlišení příspěvků pro ZTP a ZTP/P, a to podle závažnosti hendikepu zdravotně postižených občanů, kterým jejich hendikep neumožňuje používat běžnou veřejnou dopravu. Dále návrh nově rozšiřuje postižení o tři těžké diagnózy, kdy systém těmto lidem dosud nepřiznával nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky. Další změnou je snížení maximální hranice, při které vzniká nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, a to ze současných 24 tis. na 8 tis. Dále dochází k zpřesnění terminologie, odstraňuje se požadavek na doložení celkové sociální a majetkové situace žadatele, posuzuje příjmovou situaci pouze žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a nikoliv osob posuzovaných. Dále zmírňuje negativní dopady spojené s prodlužováním lhůty na pořízení automobilu, kde nově si budou moci si žádat o nový příspěvek po sedmi letech místo současných deseti. A v neposlední řadě odstraňuje nejednotnost výkladu, co je považováno za maximální výši příspěvku na zvláštní pomůcku, kdy se stanovuje pouze částka vyplacená úřadem práce a nikoliv finanční prostředky, které žadatel sám doplatil.

Legislativní změny, které navrhuje předloha sněmovního tisku 935, nejsou v rozporu s volebním programem KSČM, a proto se jako již mnohokrát v minulosti počítá s automatickou podporou i našeho klubu. Rozumím tomu, že každý volební subjekt má dlouhodobě vybudované různé vztahy s představiteli zastřešujících organizací, jako je v tomto případě Národní rada zdravotně postižených. Přesto jsem přesvědčena, že by širší zastoupení předkladatelů, zástupců politických klubů, tedy více než dvou, eliminovalo případné diskutabilní body a navenek prezentovalo průřezovou shodu nad naléhavostí úpravy, tedy bez pozměňovacích návrhů, které může někdo chápat jako zbytečné zdržování. Ale chápu, že každá samostatná iniciativa se počítá, stejně jako se počítá s automatickou podporou KSČM.

Navrhovaný zákon je opravdu pro ty nejpotřebnější a nejohroženější. Musím však upozornit na nedostatky návrhu, které, pokud by předkladatelé jednali i se zástupci KSČM, při přípravě novely mohly být již zohledněny v předloženém návrhu. Tak jde především o to, pokud by úprava měla mít smysl, bude nutné pozměnit prováděcí vyhlášku a v ní k novým indikacím přiřadit konkrétní zvláštní pomůcku. Dále zařazení tří nových diagnóz přímo do zákona se jeví jako nedostatečné a systémově chybné. Existuje řada dalších postižení, která by šlo kompenzovat alespoň částečně některými pomůckami, a i tito postižení by si zasloužili alespoň nějakou podporu. Z mého pohledu vidím chybné zařazení diagnóz a k nim příslušející pomůcky přímo do zákona. V zákoně by měl být podle mne odkaz, že diagnózy a příslušné pomůcky stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví nebo MPSV. O tom, jaká diagnóza by měla být zahrnuta a jaké pomůcky jsou vhodné, o tom by měli rozhodovat výhradně odborníci, ne politici.

Další spornou částí je posuzování příjmové situace pouze žadatele o zvláštní pomůcku a nikoliv osob společně posuzovaných. Zatím však nikdo tento režim posuzování nezměnil, a tak musíme respektovat současný řád. Pro ostatní dávky, které fyzické osoby od státu dostávají, se posuzují vždy společně s ostatními ve společné domácnosti. Zdravotně postižení jsou ohroženou skupinou, to je fakt. Ale jsou i další ohrožené skupiny. A jak to vysvětlíme rodinám s malými dětmi, matkám samoživitelkám či seniorům? Jste si vědomi toho, že vytváříte zvláštní skupinu, která bude při posuzování příjmové situace v jiném než standardním režimu? Nemusíme problém s navyšováním dávek... jak chceme v podstatě srovnat pro všechny skupiny.

Návrh, tak jak je napsán a předložen, doporučuji poslat do dalšího čtení i do výboru a věřím, že v sociálním výboru budou mé připomínky zodpovědně projednány. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP