(Jednání pokračovalo v 11.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Úsvit. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů na 101. Již se tak stalo.

Nyní vás všechny odhlásím, odhlašuji vás a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvá na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 564/14."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 49. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

203.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 783/5, který vám byl doručen 30. listopadu loňského roku, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 783/6.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně nemá zájem vystoupit před otevřením rozpravy, a proto otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, tento sněmovní tisk tu máme ve třetím čtení podruhé. Vrátil se nám z třetího čtení do druhého a už minule k němu proběhla velice výživná debata. Výbor pro sociální politiku jako výbor garanční se tímto sněmovním tiskem zabýval 15. prosince a přijal usnesení, které si vám dovolím přečíst.

Usnesení výboru pro sociální politiku ze 48. schůze konané 15. prosince 2016 k pozměňovacím a jiným návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 783.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 783/5;

II. zaujímá následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení k návrhu zákona přednesla stanoviska výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Jen bych chtěla říct, že až dojde k hlasování, tak vždy před pozměňovacími návrhy řeknu, čeho se tento pozměňovací návrh týká.

Ještě bych ráda načetla legislativně technickou úpravu ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu, kdy se v článku I body 1 až 7 vypouštějí. Jedná se o legislativně technickou úpravu navrhovanou předkladatelem, tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí. Uvedené body již shodně upravil v současnosti platný zákon č. 367/2016 Sb., ve svém článku 1 bodu 2 a 15. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP