(16.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

U pedagogických fakult jsem začal a u těch taky skončím, protože vlastně, a vůbec u učitelských fakult, tam vlastně se nový učitel připravuje, tak tam bychom měli tu pozornost zaměřit také z hlediska financování. A věřím, že se tak začíná dít. V souvislosti s tím na to celoživotní vzdělávání, další vzdělávání učitelů, o tomhle se hodně především mluvilo, ale méně se pro to dělalo. Mnohé bohulibé projekty nebo snahy v této oblasti posunout dál vzdělávání učitelů skončily většinou na nedostatku financ a nakonec vlastně i na nezájmu třeba i ze strany ředitelů. Tak to bychom neměli dopustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho neeviduji. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se paní navrhovatelky a paní zpravodajky na závěrečné slovo. Obě mají zájem. První vystoupí paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji za proběhlou rozpravu. Dovoluji si požádat o propuštění přes první čtení a zdůrazňuji, že kariérní řád je korunou ohodnocení učitelů, základní cíl vlády dosáhnout 130 % průměrné mzdy vysokoškoláka trvá. A chtěla bych ubezpečit, že uděláme všechno pro to, aby administrativní zátěž byla co nejnižší.

Děkuji a prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Požádám paní zpravodajku o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já velice krátce, V diskusí v prvním čtení vystoupilo pět poslanců. Nepadl žádný návrh na zamítnutí tohoto zákona, můžeme jej tedy propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Nejprve přečtu návrh usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 119, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo případně výborům k projednání. Žádné návrhy nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a také zpravodaj pro prvé čtení Jaroslav Zavadil. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 9. listopadu na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Než budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, táži se navrhovatelky a zpravodaje, zda chcete vystoupit. Nevidím zájem.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a měli bychom pokračovat v přerušeném vystoupení poslance Jaroslava Zavadila ze dne 9. 11. Takže se táži, zda chcete pokračovat ve svém projevu, případně budou pokračovat ti, kteří byli přihlášení další. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající, hezký dobrý den, dámy a pánové. Já jsem vlastně ukončil svoji řeč a bylo mi řečeno, že akorát končíme i ten den. Takže já už nemám, co bych k tomu řekl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Dále zde mám přihlášeny v pořadí tak, jak tehdy byli přihlášeni: nejprve paní poslankyně Adamová. Táži se, zda chcete vystoupit k tomuto bodu. Není tomu tak, v tom případě pan poslanec Grospič, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár poznámek k předloženému návrhu novely zákoníku práce, sněmovnímu tisku 903. Předem avizuji, že i když mám výrazné výhrady k předloženému návrhu zákona, nebudu navrhovat ani jeho zamítnutí, ani vrácení předkladateli k přepracování. Chci jenom prostě upozornit, že v době, kdy se tento tisk připravoval, a sama paní ministryně na tiskové konferenci 24. srpna 2016 avizovala, že půjde především o rozšíření garance návrhu na původní práce a pracoviště i na období po skončení rodičovské dovolené, že půjde o zrušení institutu jednotného převedení zaměstnance na jinou práci, zejména nahrazení dohodou smluvních stran pracovního poměru, o úpravu hromadného propouštění, stanovení povinnosti zapracovat sociální plán, o úpravy práv a povinností v kontu pracovní doby, o úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, o koncepční změny v právní úpravě dovolené, o posílení flexibility pracovního poměru změnou úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele tak, aby se toto nestávalo jako doposud oblíbeným benefitem, zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

V této souvislosti bych chtěl říci a myslím, že by bylo dobré, aby to tady znovu opakovaně zaznělo, že zákoník práce, který má číslo 262/2006 Sb. a nabyl účinnosti od 1. 1. 2007, byl od svého přijetí celkem 36krát novelizován a jednou si tu novelu vyžádalo rozhodnutí Ústavního soudu.

Hlavní body novely, o kterých jsem zde hovořil, jako zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců, větší pluralita odborů, úprava hromadného propouštění, změny dohod, hlavní pracovní poměr, úprava práv a povinností v kontu pracovní doby, úprava dohod konaných mimo pracovní poměr týkajících se garance odpočinku, evidence odpracované doby, ochrana dohody a práv na dovolenou. Zejména dovolená a její stanovení odchází od principu opouštění dovolené za odpracované dny a má odpovídat odpracovaným hodinám.

V této souvislosti bych chtěl říci, že bych docela vážně i polemizoval s tím, nakolik se tyto navrhované změny skutečně promítnou v praxi do reálného vlivu na pracovní trh. Předkladatelé argumentují rovněž právě potřebou tzv. flexibility trhu s pracovní silou a navrhují změny v této garanci úpravou výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. V souvislosti však právě s rámcovou dohodou, kterou uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni, je z tohoto návrhu zákona patrna snaha upravit práci na dálku. Nicméně věcně se obsahově z daného návrhu vylučuje a vytrácí. (V sále je veliký hluk.)

V této souvislosti bych chtěl říci, že předložený návrh zákoníku práce je velice obecný. Ve své podstatě neřeší nic zásadního a tato novela, tak jak je předložena a v tomto znění, se mi za současné situace jeví jako vysoce nadbytečná. Jako novela, kterou náš právní řád nepotřebuje -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové o klid. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP