(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a zároveň otevírám podrobnou rozpravu, do které také nevidím žádnou přihlášku, tudíž ji končím. V tuto chvíli končím i druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji

 

Dalším bodem programu je bod

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představila vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a dalších změnách souvisejících předpisů, také někdy nazývaný jako kariérní řád. Jedná se o kariérní řád učitelů, na který učitelská veřejnost dlouhou dobu čeká. Stejně tak se jedná o naplnění programového prohlášení vlády nebo strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 či dlouhodobého záměru vzdělávání na období 2015 až 2020. Stejně tak naplňujeme doporučení OECD vůči Česká republice, která takovýto systém dlouhodobě postrádá.

Hlavním principem novely zákona je zavést další možnosti profesního a specializačního rozvoje učitelů a učitelek a zajistit tak do budoucna nejenom vstup budoucích nových učitelů do této profese, ale také dostatečnou motivaci učitelů stávajících. Současně zavádíme třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele. Standard učitele má tři oblasti, a to oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy.

Podle vládního návrhu bude každý začínající učitel zařazen do prvního kariérního stupně a bude muset povinně absolvovat dvouleté adaptační období. Jeho cílem je adaptace učitele na podmínky pedagogické praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě reálně v praxi ve školách. Na konci adaptačního období proběhne hodnocení, tzv. atestační řízení. Co se týká samostatného učitele, tím se stanou učitelé tedy poté, co provedou toto atestační řízení, nebo také všichni učitelé, kteří od 1. 9. 2017 mají praxi delší než dva roky.

Co se týká úspěšného absolvování atestačního řízení mezi samostatným učitelem a tzv. vynikajícím učitelem, tak tady se jedná už o dobrovolnou záležitost pro ty učitele a učitelky, kteří si zvolí tuto profesní cestu osvojení si vynikajících didaktických kompetencí v oboru či předmětu a budou také mít zájem tuto svou schopnost předávat ostatním kolegům a kolegyním jak ve škole, tak v rámci celého vzdělávacího systému. Úspěšný postup kariérním řádem bude znamenat i vyšší finanční ohodnocení, a to jak pro samostatné učitele poté, co se stanou skrze atestační řízení samostatnými, tzn. nepodporovanými prostřednictvím uvádějícího učitele, tak tedy následně u vynikajících učitelů, kde atestační řízení má už systémovější povahu a atestační komise je složena nejenom z kolegů v rámci školy, ale také z kolegů z praxe či z akademických pracovišť.

Také zavádíme řadu nových specializačních činností, které jsou nové tak trošku napůl, protože jsme se inspirovali zejména praxí, která na některých školách existuje, je ověřená a také ověřená jako dobrá, a jedná se např. o pozici výchovného poradce nebo kariérového poradce.

Chtěla bych říct, že kariérní řád se snažil jednak inspirovat dosavadními kroky v rámci různých projektů testujících různé kariérní systémy, tak jak je známe v Evropě, vedle toho jsme reagovali na kritiku z řad učitelů, kteří měli zájem na tom, aby kariérní řád se co nejvíce otočil směrem k nim, byl co nejvíce praktický, snížila se administrativní zátěž a snížila se také rizika, že se z kariérního řádu stane nějaký systém razítek a dokladování, ale že to bude systém, který bude učitele podporovat v rámci profesního a specializačního rozvoje skrze nabytou zkušenost a bude je rozvíjet a bude pro ně přínosný.

Závěrem bych chtěla říct, že proběhlo několik jednání týkajících se tedy nalezení shody napříč politickým spektrem. A dopředu bych chtěla avizovat, že harmonogram, který jsme připravili pro možné projednání v Poslanecké sněmovně, propustíte-li tento návrh vládního návrhu zákona přes první čtení, odpovídá výstupům z tohoto pracovního setkání, protože bylo přáním poslanců a poslankyň, abychom měli dostatek času, minimálně tedy 90 dní mezi prvním a druhým čtením. Takovýto harmonogram jsme připravili a postoupili kolegům v rámci školského výboru napříč jednotlivými politickými stranami. Chtěla bych zdůraznit, že tady máme dostatek času na důsledné projednání v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je k tomu připraveno zapracovávat jednotlivé náměty poslanců a poslankyň, a zároveň není důvod z hlediska tohoto harmonogramu pro oficiální prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 90 dnů. Pokud by poslanci nebo poslankyně takovéto prodloužení, tedy tou oficiální cestou na 90 dnů, zvažovali, tak si dovolím jenom zdvořile upozornit na to, že se přehoupneme z hlediska finalizace kariérního řádu až do června příštího roku, což by mohlo ohrozit celkový start kariérního řádu.

Chtěla bych proto poprosit poslance a poslankyně o uvážení onoho harmonogramu, který vzešel z onoho pracovního jednání, a požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto vládního návrhu zákona s tím, že pokud bude podpořen, podaří se nám hattrick změnit financování škol, zvýšit rozpočet školství a zároveň zavést kariérní řád. Byla bych velmi ráda, kdybychom na tom našli politickou shodu napříč politickým spektrem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, paní ministryně tady představila zákon o kariérním řádu, je to zákon, kterým se mění zákon 563, zákon o pedagogických pracovnících.

O tématu kariérního řádu se v této zemi mluví už strašně dlouho a existují různé návrhy. A protože v Čechách se nikdy nic neutají, tak se tyto návrhy různě dostávaly během let mezi pedagogickou veřejnost a mnohdy se dovídáme, že ten kariérní řád je strašný, že budou shánět pouze razítka a lidé budou lítat po školeních apod. Ale to jsou výrazy nebo vyjádření lidí, kteří se s tou finální podobou toho kariérního řádu, tak jak ji připravilo současné Ministerstvo školství, neseznámili.

Já bych řekla, že po letech máme před sebou materiál, který opravdu nemíří jenom na jeden segment v pedagogické praxi, třeba na ředitele, ale hlavně míří na tu osobu, která je v tom pedagogickém procesu podstatná, a je jich nejvíc, míří na učitele, didaktika, pedagoga, který vychovává a utváří osobnost naší dětí.

Paní ministryně zde nastínila také harmonogram, v jakém má být projednáván. Já bych chtěla již předem poděkovat Ministerstvu školství, že v tomto harmonogramu počítá s tím, což jsme dělali i při projednávání změny financování regionálního školství, a to projednávání tohoto zákona a přijímání připomínek v terénu mezi učiteli, mezi pedagogy. Já si myslím, že jedině tak můžeme vytvořit normu, kterou si kantoři vezmou za svou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP