(11.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Proto souhlasím s návrhy, které jsem také podpořil na výboru a které na úkor zneužívaných prostředků dávek v hmotné nouzi se snaží alespoň o 600 mil. korun posílit ony sociální nenárokové transfery. Ano, systémové to není, ale vláda žádné systémové opatření nenavrhuje a situace se stále zhoršuje.

Dávky v hmotné nouzi - o těch jsme mluvili včera při projednávání novely zákona o hmotné nouzi - to je kapitola sama o sobě. Celková rozpočtovaná částka se sice nepatrně snižuje, ale velmi nedostatečně. Zde musím poznamenat, že k mé nelibosti v tom kapitolním sešitu je vždy pouze jedna celá položka, která není rozepsána. Takže se pak dohadujeme s paní ministryní nebo s panem náměstkem, kolik z těch 10 mld. činí ty doplatky na bydlení. Jeden uvádí velkou částku, paní ministryně uvádí částku menší. Uvidíme po včerejší debatě a podání pozměňovacích návrhů, zda vláda, paní ministryně především, podpoří v této věci razantnější opatření, které by umožnilo i určité úspory v této položce.

Poslední věcí, o které chci mluvit a kde také načtu pozměňovací návrh, je otázka nezbytné vyšší podpory obcím - a podotýkám z národních zdrojů - k rekonstrukci jejich škol. Školy tu nejsou jen pro žáky s trvalým bydlištěm v jedné obci - teď mluvím o základních školách. Zlepšení materiálních podmínek musí být tedy společným úkolem pro obce, pro kraje, ale i pro stát. Stát se zatím k této problematice chová velmi opatrným, zdrženlivým způsobem. On to už zmínil pan poslanec Richard Dolejš. Ani moc také nechápu, proč existují podobné dotační tituly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a i na Ministerstvu financí. Na Ministerstvu financí to má ještě tradici z doby takzvaného porcování medvěda. Stále je tam ten dotační titul, který se využívá. Musím ale zase konstatovat, abych jen nekritizoval to tehdejší porcování medvěda, že většina nově postavených škol by bez té tehdejší podpory dnes nestála.

Ten přístup těch ministerstev je podle mě nedostatečný. Odpoví se určitou modernizací a rekonstrukcí spojenou se zvýšením kapacity vzdělávání ve spojení s takzvanou rezidenční urbanizací - to je taky pěkný termín, takový program má Ministerstvo financí. Vyčlenilo asi 634 mil. korun. Vedle tohoto programu pak Ministerstvo školství vyčlenilo 620 mil. korun na program podobný, byť se jmenuje trochu jinak - rozvoj výukových kapacit v mateřských a základních školách zřizovaných územně samosprávnými celky. V zásadě jde trochu o totéž, byť když jsem se podíval na rozpis v kapitole Ministerstva školství, nevím, jak to úplně souvisí s obcí, která má 500 obyvatel, ale výjimky se vždycky najdou. Za mnou ale chodí starostové, nebo myslím i za jinými poslanci, kteří nechtějí zvyšovat kapacity. Nejsou ani v pásmu okolí velkých měst, ale mají zastaralé školy, které nemají samozřejmě stavební úroveň 21. století, a potřebují ty školy opravit. A na to vlastně žádný dotační titul moc nemyslí. Když se podíváme na kapitolu Ministerstva financí, je tam v té zbývající položce na školství určeno ve Všeobecné pokladní správě pouze 38 mil. korun a to situaci nevyřeší. Nesouhlasím ani s výrokem pana náměstka ministra financí při jednání na rozpočtovém výboru, že ta podpora se snižuje, protože o ni není mezi žadateli zájem. To je skutečně velmi zvláštní výrok. Já mám úplně jiné poznatky.

Aby přece jen došlo alespoň k nějaké dílčí změně a obce nejen poblíž velkých měst se mohly ucházet o podporu na rekonstrukci a modernizaci svých škol, aniž by musely zvyšovat kapacitu těchto škol, navrhuji, aby se posílil dotační titul ve Všeobecné pokladní správě o 200 mil. korun. Bylo by to právě na ty případy, kdy se nejedná o zvyšování kapacit poblíž velkých měst a ani o zvyšování výukových kapacit, ale skutečně o nezbytnou rekonstrukci stávajících nevyhovujících prostor, které neodpovídají standardu 21. století.

Proto se přihlašuji jednak k pozměňovacímu návrhu evidovanému pod sněmovním dokumentem 5308. Ten navrhuje navýšit částku o 200 mil. na programové financování toho příslušného dotačního titulu ve Všeobecné pokladní správě, a to variantně na vrub obsluhy státního dluhu a snížení podpory pro Českou exportní banku. V obou případech jde o 100 mil. korun. V druhé alternativě pak navrhuji snížení pouze na vrub obsluhy státního dluhu. A abych dal možnost podpořit tento návrh panu ministrovi financí, navrhuji ještě k tomu doplnění. Tedy navrhuji třetí variantu, aby těch 200 mil. šlo pouze na vrub podpory pro Českou exportní banku. Díval jsem se - Česká exportní banka by měla na podpoře v příštím roce získat 1 330 mil. a ještě k tomu by se jí mělo navýšit základní jmění zase o 1 mld. korun. Takže předpokládám, že si s tím poradí.

Jsem přesvědčen, že jedna z těch variant mého návrhu by mohla být podpořena. Ten návrh považuji za důležitý signál podpory státu ve vztahu k obcím a především jejich základním a částečně i mateřským školám. Na jedné straně se stále vláda, stát i ministr financí brání napravit situaci v rozpočtovém určení daní v případě obcí, tak jak jsem včera zaznamenal na jednání pracovního týmu na Ministerstvu financí, tak nechť alespoň v příštím roce podpoří obce v rekonstrukci jejich základních a mateřských škol.

Děkuji za pozornost a vstřícné posouzení mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní předsedající, pane ministře - víc jich tady není - páni ministři, pardon. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 5325. Týká se problematiky Ministerstva obrany a předkládám ho z titulu člena výboru pro obranu.

Navrhuji v příslušném zákoně o státním rozpočtu v kapitole 307 Ministerstvo obrany navýšit průřezový ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o 2 280 mil. s tím, že toto navýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Dále snížit výdaje kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství ve specifickém ukazateli podpora agropotravinářského komplexu o částku 2 280 mil.

Doplňuji svým návrhem návrh kolegyně Černochové. Důvody, které mě k předložení tohoto pozměňovacího návrhu vedou, jsou asi následující. Primárně je to bezpečnostní situace ve světě, zejména v oblasti Středního a Blízkého východu. Dále možnost přehodnocení příspěvku Spojených států do NATO a v podstatě nutnost, aby se v uvozovkách Evropa začala starat víc sama o sebe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP