(19.20 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Jednu jedinou větu. Ministerstvo školství pod vedením paní ministryně celý minulý rok s krajskými reprezentacemi, s řediteli škol tento zákon projednávalo a co vím, tak už se dělají semináře i teď za nových vedení krajů. Takže nemohu říct, že by ministerstvo tyto věci nekomunikovalo. Proto je tento zákon přijímán v terénu tak pozitivně, protože je vykomunikován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To bylo několik rozvitých souvětí, ale dobře. Nyní se táži, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka? Obecnou, pardon. Obecnou rozpravu končím a táži se, zda paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já jenom velice stručně s ohledem na čas. Přece jenom musím zareagovat na otázky opozice. Budu velmi stručná.

Jak na kolegyni Putnovou, tak na kolegu Vilímce budu reagovat zejména odkazem na závěry OECD, které, jak známo, nerozlišují, která centrální vláda nebo krajská vláda je u moci, a právě i závěry OECD upozorňují na rizika krajských variací, rozuměj mezikrajových rozdílů v počtech žáků na učitele, v krajských normativech mezd pedagogických pracovníků, chybějící národní regulace financování nepedagogické práce, možnost konfliktu zájmů krajů jako zřizovatelů škol - tady ke kolegovi Vilímcovi - a zároveň prostřednictvím svého úřadu i distributora finančních prostředků státního rozpočtu školám jiných zřizovatelů, rigidní systém národních, rozuměj republikových, normativů, neumožňující zohlednit objektivní specifika vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích. Ve svých doporučeních pak OECD akcentuje, považuje za klíčové zejména přenést odpovědnost za financování mateřských a základních škol na stát z hlediska základní regulace, zaměřit financování na škole jako instituci a omezit financování vzdělávacích programů, rozuměj obecný systém, ve prospěch a v neprospěch speciálních dotačních programů. Krajským úřadům zůstane řada pravomocí zachována, dál budou rozdělovat dané finanční prostředky směrem ke školám. Co se týká ministerstva, tak se dá říct, že právě v zákoně se jenom přesněji popíší pravidla, a musí se to říct v zákoně, která budou znamenat dostatek financí pro ohodnocení učitelů, učitelek, nepedagogické práce, zohlednění sítě škol a zabránění toho, aby tady finanční prostředky opravdu plynuly tam, kde je třeba v tuto chvíli nejvíce dětí v demografii a podobně. Tolik stručně k těm pochybnostem.

Opravdu je pravda, že s krajskými úřady, Asociací krajů a kraji dlouhodobě komunikujeme. K Plzeňskému kraji chci říct, že jsem ještě s předchozím vedením ty rozpory vypořádala a střední odborné školství, které leželo Plzeňskému kraji na srdci, bylo i ve shodě s tripartitou kladně vypořádáno a objevilo se ve změnách PH max zohledňujících odborné školství.

A co se týká obavy, abychom si něco nevymysleli na města s ohledem na jejich samosprávu, to jsou ty příspěvky investic v případě spádových obvodů, tak tady chci jenom říct, že je to naopak vynuceno Svazem měst a obcí a sdružením místních samospráv. Svaz měst a obcí na školském výboru dlouhodobě požaduje po Ministerstvu školství vlastně tuto úpravu pro jistotu. Já naopak dlouhodobě tvrdím, že není nutno to přímo upravit, protože ona kompetence krajského úřadu, která by znamenala striktní autoritativní vymezení spádového obvodu, doposud nikdy směrem k základním školám nebyla upravena a není důvod se domnívat, že se tak stane u mateřských škol. Nicméně jedná se o pozměňovací návrh podporovaný Svazem měst a obcí a to skutečně pravda je.

K branné výchově chci říct, že to upravuje rámcový vzdělávací program, nikoliv zákon. Budeme na to myslet. Ostatní věci ponechám samozřejmě k detailní rozpravě na garančním výboru a bezpochyby samozřejmě k individuálním konzultacím jednotlivých poslanců. Například co se týká pamlskové vyhlášky, jsem připravena vám dát detailní zprávu včetně toho, co se děje, stalo, s čím jsme se museli vypořádat, nebo jak to můžeme případně řešit. Nechci krátit rozpravu ani nechci být nezdvořilá, nicméně přihlížím k lidským právům poslanců a poslankyň a času 19.24.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Také pan zpravodaj se hlásil o závěrečné slovo před otevřením podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já jenom zkonstatuji, že v obecné rozpravě zaznělo osm diskusních vystoupení a 11 faktických připomínek a v podstatě všechny pozměňovací návrhy, předpokládám, že budou načteny v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Semelovou a připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý večer. Já se jen formálně přihlašuji k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5288. Myslím, že zdůvodněn už byl dostatečně v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy paní poslankyně Dobešová, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dobrý podvečer. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 5313. Týká se doplňujícího pozměňovacího návrhu v bodě 4 k usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 192 ze dne 3. listopadu 2016, kde se v bodě 7 doplňuje v § 57 nový odstavec 3.

Dále se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 5314, který se zabývá v § 30 doplněním vztahu, smluvního vztahu mezi zaměstnavateli a studentem, kde se doplňuje, že žák střední školy, který dovršil 15 let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat smlouvou podle věty první. Smlouva podle věty první uzavřená nezletilým žákem je neplatná, jestliže k jejímu uzavření nedal souhlas zákonný zástupce žáka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrh pod číslem 5293, ale v upraveném znění. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Navrhované změny.

1. V článku I se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní. 4. § 32 včetně nadpisu zní: § 32 Zákaz politické propagace, reklamy a prodeje nevhodného zboží.

Za prvé. Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

Za druhé. Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama a prodej.

Za třetí. Školská rada může stanovit výjimky z odstavce 2. Nesmí však povolit prodej alkoholických a tabákových výrobků ani dalších výrobků, které ohrožují zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, dětí, dětí žáků a studentů nebo které jsou ze své podstaty určeny výhradně dospělým osobám, ani reklamu na takovéto výrobky.

Dosavadní nadpis nad § 32 se zrušuje.

2. V článku I se za bod 16 vkládá nový bod 17, který zní: 17. V § 168 odst. 1 se na konci písm. i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. j), které zní: j) povoluje výjimky ze zákazu prodeje reklamy ve škole.

3. V článku III se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který zní: 2. Zrušuje se vyhláška číslo 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu zůstává stejné, jako je vložené v systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek a připraví se paní poslankyně Nováková.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 5309. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Novákovou o vystoupení.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 4833. Tento pozměňovací návrh jsem zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP