(12.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 838."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 189, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím jeho projednávání. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 821/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, tento vládní návrh zákona obsahuje takové tři hlavní důležité body. Jedním je posílení prorodinných opatření, která spočívají v zavedení nové dávky nemocenského pojištění, a to dávky otcovské poporodní péče, kdy chceme zejména motivovat a podpořit otce k zapojení se do rané péče o dítě. Tato dávka bude poskytována otci dítěte po dobu jednoho týdne, nástup na dávku otcovské poporodní péče bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a výše dávky je stejná jako dávka pro matku v peněžité pomoci v mateřství, a to 70 % denního vyměřovacího základu.

Další bod je návrh právní úpravy nemocenského členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Pokud vznikne v důsledku provádění záchranných nebo likvidačních prací dočasná pracovní neschopnost, případně je nařízena karanténa u pojištěnce, který je členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tak potom ta výše nemocenského za kalendářní den bude činit 100 % denního vyměřovacího základu. Jedná se zde o velice potřebné opatření, neboť vzhledem k povaze činnosti dobrovolných hasičů se ukazuje jako nezbytné v praxi přiblížit úroveň hmotného zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti i při karanténě hasičům profesionálním, protože v tuto chvíli ti dobrovolní hasiči nejsou pokryti vůbec nijak.

Poslední navrhovaná změna se týká zmírnění podmínek pro poskytování sirotčího důchodu, kde návrh umožní, aby návrh na sirotčí důchod vznikl i v případě, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to proto, aby tomu osiřelému dítěti vznikl nárok na sirotčí důchod, který v tuto chvíli nevzniká. Nabytí účinnosti se předpokládá v průběhu roku 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré poledne, pane předsedající, páni ministři, pane premiére, dámy a pánové. Jak tady paní ministryně uvedla, tento návrh má víceméně tři oddíly spolu ne zcela související. Co se týče té otcovské dovolené, v dnešní praxi může otec čerpat rodičovskou dovolenou maximálně do věku tří let dítěte, pokud chce ale o narozené dítě pečovat společně s matkou, nemá nárok na žádnou finanční podporu ze systému sociálního zabezpečení. Takže tady se uvažuje možná i po vzoru některých jiných států o zavedení té tzv. otcovské. Jednalo by se o dávku vyplácenou, jak už zaznělo, z nemocenského pojištění, a to ve výši 70 %. Já jsem si tak mapovala, jak je to v jiných zemích, kde je tato otcovská poskytována, přiznávána. Je to opravdu veliké rozmezí šíře, od např. Japonska, kde je to téměř jeden rok, až po státy, kde to činí jeden dva dny. Samozřejmě i ta výše procentuální se velmi liší.

Samozřejmě že v dnešní době krize rodiny je každé opatření, které upevní rodinné vazby, vítáno, nicméně nejsem úplně přesvědčena, že zrovna tato cesta povede k úspěchu, nota bene nebude to samozřejmě zadarmo. Předpokládá se, že celkové výdaje na otcovskou se promítnou do státního rozpočtu ve výši 630 milionů, finanční dopad do výběru zdravotního pojištění pak ve výši 72 milionů a nějaké náklady samozřejmě se předpokládají také na administraci na straně České správy sociálního zabezpečení.

Pak je tady ta další část, kdy se jedná o to, aby členům jednotek sboru dobrovolných hasičů v případě, že dojde ke zranění při zásahu, byla vyplácena nemocenská v plné výši. To si myslím vzhledem k tomu, že oni nasazují život a snaží se - je to tedy pomáhající záležitost, myslím, že o tom se dá dále diskutovat. Pochopitelně jinak určitě budou vidět tuto záležitost zaměstnavatelé, kteří vlastně už dnes jsou povinni poskytnout těmto dobrovolným hasičům volno v případě cvičení, zásahu apod.

Co se týče poslední části, těch sirotčích důchodů, tam nějaké změkčení samozřejmě je možné. On v podstatě ten dopad do rozpočtu, jestli bude dítěti přiznán sirotčí důchod, anebo jestli se dostane do obtížné sociální situace a budou mu přiznány jiné dávky, víceméně v součtu to asi příliš velký rozdíl nebude. Přesto se považuje, že náklad bude asi 200 milionů korun ročně. S tím samozřejmě budou spojeny i nějaké administrativní náklady přibližně ve výši 2 milionů korun.

Takže to by bylo za mě asi všechno. Jinak bych doporučila návrh posunout do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě řádné přihlášky a faktickou poznámku pana poslance Janulíka. Ale faktickou poznámkou můžeme reagovat pouze na probíhající rozpravu. Já se omlouvám, ale nejprve musím rozpravu řádně otevřít, a teprve potom na ni můžete reagovat.

Požádám tedy pana poslance Opálku, aby vystoupil v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, abychom stihli aspoň tento bod, tak velice stručně. Otcovská dovolená pro klub KSČM není žádný problém. V podstatě když z 28 zemí Evropské unie 23 má tento režim, myslím si, že je správné, aby i v České republice byla otcovská dovolená, čili otcovská podpora poporodní péče schválena.

Co se týká dobrovolných hasičů, tam bych byl rád, kdyby Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro jednání výboru pozměňovací návrh, který si určitě někdo z nás rád osvojí, a to v tom smyslu, že těch 100 % se jedná ale od 15. dne nemoci. Je tam nula v karenční lhůtě a je tam 60 % placené zaměstnavatelem do toho 14. dne. Čili tady se dostáváme do situace, že ten hasič v zájmu veřejnosti zasahuje, zraní se nebo je nucen podstoupit nějakou karanténu, ale těch 14 dnů ještě není zajištěn. Já si myslím, že není problém zvolit režim, kdy v těchto případech bude platit nemocenskou od prvního dne Česká správa sociálního zabezpečení v míře 100 %. Dostane se na stejnou situaci, jako jsou ozbrojené složky, které to tak v podstatě mají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP