(15.00 hodin)
(pokračuje Pokorná Jermanová)

Nyní zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno 115 přítomných, pro 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh zákona se vrací garančnímu výboru k novému projednání.

 

Teď jenom k procedurálnímu návrhu pana zpravodaje. Není nutné při vracení znovu hlasovat o zkrácení lhůty, protože lhůta již proběhla. Takže já děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je bod 7. Je to

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. (V sále je silný hluk.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona byl podrobně zdůvodněn již v rámci prvního čtení. Já bych ráda tedy připomněla, že tato novela se dělala zejména v souvislosti -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já poprosím sněmovnu o klid.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová - děkuji - s novelou poslední, kdy zde poslaneckým návrhem do zákona o hmotné nouzi byl dán paragraf, který se týká podmínky souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který se zdržuje na té takzvané ubytovně. Tato úprava je fakticky účinná od května roku 2015 a v praxi vlastně začala působit velké aplikační problémy. Ale protože je zde zároveň požadavek, aby obce do toho rozhodování vstupovaly, tak jsme připravili novelu, která vlastně zohledňuje - která tam ponechává souhlas obce, byť jako doporučující, nicméně stanovuje kritéria pro posuzování, zda skutečně tedy někdo má, či nemá ten doplatek dostat. V rámci těch kritérií například stanovuje, že ten, kdo má mít nárok, je člověk, který je nějakým způsobem s tou obcí spjat. To znamená, že je odůvodněné, že tam má zůstat. Zároveň se zpřesňuje to, aby se skutečně zdůvodnilo, že je potřeba ho ubytovat v té nestandardní formě bydlení, jakou je tedy například ubytovna.

Zároveň se zde prohlubuje a definuje přesněji vzájemná spolupráce mezi Úřadem práce České republiky a obcí v přenesené působnosti, respektive těmi pověřenými obecními úřady, aby společně skutečně hodnotily žadatele o tuto dávku. Zároveň navrhujeme, aby maximální výše uznatelných nákladů na ubytovnu pro dávku byla pouze 80 % takzvaných normativů určených na bydlení.

Jinak bych také ráda řekla, že samozřejmě se nebráním různým dílčím úpravám, ale že nepodporuji pozměňovací návrhy ani poslankyně Pastuchové, ani pana poslance Vilímce, které byly diskutovány a projednávány na výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení a záznam výboru byly doručeny jako sněmovní tisk 783/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Pavlína Nytrová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením ze 45. schůze výboru pro sociální politiku ze dne 1. září 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska, zpravodajské zprávě poslankyně Pavlíny Nytrové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřijal žádné usnesení. Při hlasování o doporučení, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se schválenými pozměňovacími návrhy, se pro usnesení vyslovilo 7 poslanců, proti usnesení 5, 5 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh usnesení nebyl přijat. Jiný návrh usnesení nebyl podán.

Výbor pro sociální politiku se zabýval dvěma pozměňovacími návrhy. Pozměňovacím návrhem poslankyně Pastuchové a poslance Vilímce. Účelem pozměňovacího návrhu poslankyně Pastuchové je formulování postupu, kdy při rozhodování Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení do substandardních forem bydlení, zřetelehodné případy, může úřad práce osobu za případ hodný zvláštního zřetele uznat, když osoba bude aktivně hledat přiměřené bydlení - což je shodné se současným zněním zákona o pomoci v hmotné nouzi; požádá obec, ve které má trvalý pobyt nebo ve které se skutečně zdržuje, o pomoc při získání bytu - shodné se současným zněním zákona; obec pro (po?) posouzení nabídku bytu neučiní a vydá osobě doporučení dalšího postupu. Úřad práce ČR rozhoduje shodně s návrhem sněmovního tisku 783 s využitím informace vedle doporučení, o kterém jsem mluvila výše, pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu. Nadále platí, že v případě, že osobě byla ze strany obce učiněna nabídka bydlení a osoba ji neakceptuje, informuje o tom obec Úřad práce ČR, shodně se současným zněním zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Předkladatelka vypouští povinnost Úřadu práce ČR, zpracovávat pro příjemce doplatku na bydlení motivační plán a dále vypouští úpravu, že pokud příjemce dávky neposkytne při vypracování plánu součinnost nebo se bez vážných důvodů chová způsobem, který s motivačním plánem není v souladu, není nadále uznán za zřetelehodný případ a ztrácí nárok na dávku.

K pozměňovacímu návrhu poslance Vilímce k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi: Předkladatel vypouští povinnost Úřadu práce ČR zpracovávat s příjemcem doplatku na bydlení v substandardních formách bydlení motivační plán. Důvodem je podle předkladatele formálnost postupu. Dále vypouští úpravu v přechodných ustanoveních, že se snížení maximální započitatelné výše z 90 % na 80 % normativních nákladů na bydlení pro ubytovny provede až po 12 kalendářních měsících ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem již v prvním čtení avizoval, že chceme ve výborech a během druhého čtení zodpovědně posoudit adekvátnost některých ustanovení této novely jak především z pohledu vůbec kompetencí obcí při schvalování doplatku na bydlení, při zajištění takzvané místní znalosti, ale i té započitatelné hranice odůvodněných nákladů na bydlení u těch ubytoven, u toho substandardního bydlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP