(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, budete pokládat doplňující otázku? Je tomu tak, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane ministře. Já samozřejmě s vámi souhlasím v tom, že se nemá pokládat rovnítko mezi politickou a etnickou příslušnost. Nicméně ten historický rozměr je velice závažný a myslím si, že v tomto kontextu právě i celé krajanské sdružení sudetoněmecké je velice problematické, protože vznáší a vznášelo výrazné nároky vůči Československu i České republice. V této souvislosti není vyloučeno, že bude v těchto krocích dále pokračovat.

Chtěl bych tedy vědět, zda máte ujištění toho, že německý soud skutečně rozhodne a potvrdí, že bude ze znění sudetoněmeckého landsmanšaftu vyškrtnuto vznášení majetkových nároků vůči České republice, a zda se tomu tak nebude dít i fakticky, to znamená, směřující reminiscencí k nějakým dalším potenciálním restitucím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Moje účast právě byla odpovědí na to, že ze stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení byly ty majetkové požadavky odstraněny. To znamená, že drtivá většina dokonce dvakrát odhlasovala, že prostě není možné zpochybňovat majetkoprávní jistoty občanů České republiky. To myslím, že je celkem jednoznačné gesto. A vidíme, že žádné majetkové požadavky v praxi uskutečňovány nebyly a nejsou. To znamená, že je to spíše jakési strašení nějakými pofidérními představami, které nejsou reálné. To sdružení se tohoto zřeklo, dívá se do budoucnosti. A to byla také moje filozofie. Já jsem se samozřejmě také těm otázkám minulostním věnoval, ale řekl jsem v podstatě to, že je třeba zhojit rány minulosti, abychom mohli společně budovat budoucnost, kterou můžeme změnit na rozdíl od té minulosti, kterou změnit nemůžeme. A ty výzvy, které na nás v Evropě čekají, jsou velké. To bylo přijato. Jsem velmi rád, že to bylo přijato i drtivou většinou politiků zde u nás.

Samozřejmě že jsem tyto věci konzultoval dopředu, protože to nejsou věci, které by bylo možné dělat takzvaně partyzánsky. A jsem rád, že v podstatě kromě vaší strany a kromě - prostřednictvím paní předsedající - některých ojedinělých názorů to bylo přijato kladně, což vidím jako zrání v naší společnosti a jsem za to rád. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pane ministře, jenom upozorňuji, že pokud se jedná o interpelace, tak můžete oslovovat interpelujícího poslance přímo. Děkuji.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, obracím se na vás s věcí, která se dotýká shodou okolností území volebního kraje, ve kterém jsme byli oba dva zvoleni poslancem. Jedná se v daném případě o avizované zrušení chovné stanice služebních psů v Domažlicích, která v Domažlicích funguje už od roku 1962, tedy více než půl století, a má být ke konci letošního roku zrušena. Důvodem je převod této chovné stanice do Prackovic. Přitom je zajímavé, že chovná stanice v Prackovicích, která je v Ústeckém kraji, byla uzavřena v roce 2012 z ekonomických důvodů. Vedení policie tvrdí, že objekt stanice v Domažlicích nevlastní a současný stav tamní stanice je nevyhovující, ale i stanice v Prackovicích se také musí zrekonstruovat. Podle tvrzení zaměstnanců chovné stanice v Domažlicích naopak byla před čtyřmi lety zrušena tato stanice, protože tamní výběhy byly nevyhovující a zem je údajně i zamořena.

V chovné stanici v Domažlicích podle dostupných údajů pracuje 17 lidí a kromě šéfa stanice a jeho zástupce se jedná o civilní zaměstnance. Chovná stanice čítá 11 zkušených instruktorů, kteří se této činnosti věnují velmi profesionálně a s velkým úspěchem. Nikdo z těchto lidí samozřejmě do Prackovic jít nemůže. Museli by Domažlice úplně opustit a jít do zcela jiného kraje, to je pro ně asi sotva možné. Podotýkám, že chovná stanice, a to určitě víte, cvičí a dodává německé ovčáky pro celou policii a částečně i pro horskou službu, Celní správu a armádu.

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, zda skutečně musí být zrušena tato chovná stanice, a zároveň vás žádám o prošetření této záležitosti a zodpovědné a nepředpojaté posouzení, zda skutečně tato chovná stanice služebních psů v Domažlicích musí skončit. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za odpověď a poprosím pana ministra za odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego Vilímče, já jsem ještě dnes v té věci komunikoval s policejním prezidentem, abych zjistil detaily toho dotazu. Chápu, že ta chovná stanice je tam dlouhá léta, že má tradici. Pokud si správně pamatuji, tak vznikla v roce 1954. Rozhodnutí o přesunutí, tedy ne zrušení toho kynologického útvaru, který spadá pod Policejní prezidium, ale jeho přesunutí do Ústeckého kraje se rozhodlo loni, tuším, že v květnu. Zasedla komise policejního prezidenta i za účasti zástupců krajského ředitelství policie jako přísedících v této pracovní komisi a posuzovali varianty - buď investice do Domažlic, kde poslední investice byly 1994, od té doby už ne, takže ten objekt není ve vyhovujícím stavu, nebo znovuotevření zařízení v Ústeckém kraji. Ta komise nakonec rozhodovala hlasováním a rozhodla o tom, že by se měli přesunout do Ústeckého kraje. Je poctivé říci, že zástupci Krajského ředitelství Policie České republiky Plzeňského kraje byli proti. Přesto ta komise měla většinu hlasů pro to, aby se to přesunulo. Já jsem se dnes dotazoval policejního prezidenta, jestli je to definitivní rozhodnutí. On mi říkal, že v současné době už v tom ústeckém objektu probíhají stavební úpravy, které budou údajně násobně nižší, než by byly stavební úpravy v Domažlicích.

Já jsem ho dnes požádal o to, aby celou věc prověřil, aby mi dal detailní čísla, a ta detailní čísla vám samozřejmě zašlu. Ale stanovisko policie, policejního prezidenta k dnešnímu dni je, že on souhlasí s tím přesunem, a to i z důvodů, že ekonomika vychází lépe pro zařízení v Ústeckém kraji. Oni tvrdili, že stav v Domažlicích už odporuje i takzvané zoohygieně, že ty prostory pro psy jsou stísněné, že nemají zelené plochy na výběh atd., atd.

Já si to nechám celkově přiblížit a myslím si, že ve lhůtě do týdne, maximálně 14 dnů bych vám zaslal dopis s vysvětlením, proč a jak, a pokud se tam nenajdou zásadní pochyby, tak ten proces bude pokračovat. Ti zaměstnanci by měli přecházet buď v rámci policie ke krajskému ředitelství policie, zatím byl nabídnut přechod jednomu zaměstnanci, to se snad uskutečnilo, a ostatní mají nabídku jezdit do Ústeckého kraje. Já chápu, že to je 200 km a že je velmi složité to realizovat. To znamená, dohlédneme na to, aby případně tito lidé byli zaměstnáni u policie v rámci Plzeňského kraje. I to bude v té poziční zprávě, kterou vám zašlu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec nebude pokládat doplňující otázku, proto prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Zahradník, který přednese interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, obracím se s interpelací na pana ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku, v následující věci. Jedná se o problém dotací zemědělským hospodařícím subjektům v České republice, které jsou v poslední době nevypláceny nebo zadržovány Státním zemědělským investičním fondem. Nevyplácí tento fond prostředky za rok 2015 v obvyklých termínech a ty zemědělské podniky, které splnily podmínky pro přiznání dotací, za minulý rok je zatím nedostaly. Domnívali se, ti zemědělci, že se jedná o jakýsi ojedinělý, náhodný problém, ale ukázalo se, že je to systémový problém a že osm měsíců po ukončení sezóny stát dluží podle jejich slov 65 až 75 procent finančních prostředků za práce a činnosti provedené těmi zemědělci v loňském roce.

Můj dotaz je tedy za prvé na to, jak chcete tuto situaci, pane ministře, řešit. Jak se vypořádáte s vašimi úředníky, kteří ani po delší době a po opakovaných urgencích nejsou schopni odpovědět na dotazy postižených zemědělců. A konečně, kde leží ty finanční prostředky, které EU poskytla na pokrytí těchto zemědělských dotací. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana ministra o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP