(18.00 hodin)

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Velmi krátce. Jak tady bylo uvedeno, tak skutečně v programovém prohlášením vlády je, že vláda podporuje zrušení karenční doby, ale za podmínky, za podmínky dohody v tripartitě, dohody všech sociálních partnerů. Myslím si, že tato problematika není černobílá. Je třeba se na ni dívat z několika úhlů pohledu a svým hlasováním ve třetím čtení každý z nás dá najevo, jaké má priority a kde se staví víc na kterou stranu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka mě jistě kontrolovala. Návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání nepadl, takže můžeme zahájit podrobnou rozpravu. První je přihlášený pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já samozřejmě přednáším návrh na zamítnutí tohoto zákona a je to i z důvodů, že tady bylo řečeno, že zisk vytvářejí zaměstnanci. Ptám se tedy, na co potřebujeme zaměstnavatele? (Veselost v řadách poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, také se připojuji k panu poslanci Pilnému a dávám také návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. (Slabý potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení. Pokud nikdo další do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní navrhovatelko? Paní zpravodajko? Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím bod č. 40.

Ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Květy Matušovské, která se od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá z dnešního jednání.

 

Dalším bodem našeho jednání bude bod

 

37.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky,
Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka,
Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Paní kolegyně Langšádlová už je přítomna. Pan kolega Martin Novotný jako zpravodaj hospodářského výboru není. Hospodářský výbor změnil zpravodaje? Vidím kolegu Berkovce, že je připraven. Pan kolega Berkovec je za veřejnou správu, ale garančním výborem byl výbor hospodářský. Pan kolega Novotný...? Může kterýkoliv jiný ze zpravodajů sledovat rozpravu. Máme dostatek zpravodajů, ale samozřejmě stanovisko hospodářského výboru může zaznít. Pokud není kolega Novotný, požádám kolegu Berkovce, aby sledoval rozpravu jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pokud není kolega Novotný, požádám předsedu výboru, aby jednání výboru odůvodnil. Ale nyní bych požádal zástupce navrhovatelů paní poslankyni Helenu Langšádlovou, aby uvedla tento tisk ve druhém čtení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezký podvečer. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si uvést novelu zákona o regulaci reklamy, která je ve druhém čtení. Protože od prvního čtení uběhl již rok a půl, dovoluji si krátce připomenout obsah návrhu.

Novela reflektuje nutnost vytvoření legislativní úpravy prozatím neupravené problematiky, a to šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce. Předkladatel novely zákona o regulaci reklamy nemá v úmyslu šíření reklamy v cizím jazyce v žádném případě zakázat, ale pouze stanovit pro šíření cizojazyčné reklamy zákonné podmínky. Stávající legislativní stav totiž nedovoluje řešit tuto oblast vydáváním obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti, to znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni. Z tohoto důvodu byl podán návrh na novelu zákona o regulaci reklamy, který nově řeší zmocnění k vydání obecně závazného předpisu obce nařízením, jímž by obec mohla problematiku šíření cizojazyčné reklamy na svém území v provozovnách a na veřejně přístupných místech regulovat individuálně sama dle místních podmínek. Obec by se sama rozhodla, zda možnost vydání nařízení s cílem regulace šíření reklamy v cizím jazyce využije a v jakém rozsahu.

Samozřejmě že obce se především snaží vždycky s podnikateli dohodnout a měla by to být první forma, ke které by měly přistoupit. Podle vyjádření Svazu měst a obcí České republiky se problém šíření reklamy pouze v cizím jazyce vyskytuje v řadě měst, a to zejména v pohraničí. K podpoře návrhu novely zákona o regulaci reklamy se kromě Svazu měst a obcí České republiky připojili i představitelé zejména hl. města Prahy, Karlových Varů, Hradce Králové, Přerova, Havířova, Děčína, Jihlavy a Mariánských Lázní.

Navrhovaná právní úprava v žádném případě nezakazuje ani neomezuje komerční projevy reklamy, rovněž se nejedná o omezování svobody projevu nebo svobody podnikání zákazem šíření reklamy v cizím jazyce, ale pouze o stanovení zákonných podmínek jejího šíření současně s významově totožným českým textem. Naopak tím, že bude u cizojazyčné reklamy uveden i totožný český text, může dojít u některých podnikatelů i k rozšíření počtu zákazníků o české občany.

Na jednání hospodářského výboru, který je garančním výborem, byl přijat dne 4. 9. 2015 pozměňovací návrh, který jsem předložila za předkladatele. Tento pozměňovací návrh reflektuje aktuální podobu zákona o regulaci reklamy, který byl v době projednávání sněmovního tisku 157 pozměněn vládní novelou, sněmovní tisk 363, jež prošla v legislativním procesu dříve než náš návrh. Dále pozměňovací návrh reflektuje opodstatněné námitky z vládního stanoviska. Prosím o podporu zmíněného pozměňovacího návrhu přijatého hospodářským výborem při projednávání třetího čtení.

Návrh zákona projednal dne 7. 10. 2015 i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byl schválen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, iniciativně tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 157/2 až 5. Prosím tedy, aby se slova ujal předseda hospodářského výboru namísto zpravodaje Martina Novotného a informoval nás o projednání v hospodářském výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hospodářský výbor projednal tento poslanecký návrh a vydal k němu usnesení ze dne 2. září 2015. Toto usnesení je uloženo jako sněmovní tisk 157/4. Má asi dvě stránky. Obsahuje pozměňovací návrh paní poslankyně Langšádlové. Pokud byste měli zájem, tak tyto dvě stránky, které přesně popisují pozměňovací návrh, mohu přečíst, ale jinak odkazuji na sněmovní tisk 157/4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Stanislav Berkovec a informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný podvečer. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 135, ke kterému dospěl výbor pro veřejnou a regionální rozvoj na své 30. schůzi 7. října 2015.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 30. schůzi po informaci přednesené paní Mgr. Helenou Langšádlovou, poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a po zpravodajské zprávě Mgr. Stanislava Berkovce a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 157 projednat a schválit v předloženém znění. Toto usnesení je pod č. 157/5.

Děkuji za vaši vzácnou pozornost a také za podporu této novely zákona o regulaci reklamy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP