(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

V případě České republiky navrhuji proces zahrnující provedení referenda o vystoupení z Evropské unie. Jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, již rok opakovaně a vytrvale navrhuji tento bod na jednání Sněmovny. Poslední měsíce potvrzují jeho naléhavost. Poslední kroky Evropské komise spojené s návrhy na převzetí řízení migrační politiky v jednotlivých zemích znamenají, že spadly kulisy pro naivní eurofily.

Evropská komise s námi jedná jako s protektorátním územím. Jasně se potvrzuje, že nehledí na naši suverenitu. Jde o politickou agresi přesahující Brežněvovu doktrínu omezené svrchovanosti. Není třeba být prorokem. Situace se bude dál zhoršovat. Jsme teprve na začátku teroru islámských bojovníků, jsme teprve na začátku jejich svatého vraždění, které čeká Evropu. Bohužel nejsou u konce ani bláznivé multikulturní plány na vytvoření evropského superstátu. A k tomu všemu byly ještě nyní odsouhlaseny návrhy Evropské komise na bezvízový styk pro Ukrajince a Turky. Kombinace politiky těchto bláznů v čele Evropské komise a šíření islámu v Evropě bude znamenat zásadní ohrožení bezpečnosti našich občanů a prosperity České republiky.

Islamizace je realita a bude probíhat stále agresivněji. Teror ve Francii a Belgii je jen začátek. Vytvoření multikulturní Evropy přílivem islámských imigrantů je plán, který skončí v krvi evropských národů. Máme ještě čas. Záleží na vás, vážené kolegyně a kolegové. Pokud nejste jen loutky, tak musíte vidět realitu. Co potřebujete k probuzení? Nestačí vám nové návrhy na úřad Evropské unie v Praze, který k nám bude stěhovat tisíce islámských imigrantů mimo pravomoc vlády a Parlamentu této země? Nestačí vám hrozící vraždění či znásilňování našich občanů na ulicích našich měst? Toho všeho se dočkáte, když budete pasivně čekat, co nám paní Merkelová dovolí. Máme velkou odpovědnost a lidé se nás jednou zeptají, jak jsme s ní naložili.

Opakuji, ještě je nyní čas jednat. Ale času nezbývá již mnoho. Nejde o žádnou anarchii, jelikož vše proběhne na základě platných smluv. Podle článku 49a Lisabonské smlouvy oznámíme na základě výsledků referenda úmysl vystoupit z Evropské unie a zahájíme jednání o průběhu vystoupení včetně úpravy vztahů České republiky s Evropskou unií. Jak víte, i po vystoupení České republiky z Evropské unie mohou být smluvně zajištěny pro občany České republiky čtyři základní svobody, tedy volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu. Takže v tomto ohledu nemusíme mít obavy. A souběžně s vystoupením provedeme zásadní kroky k zastavení nelegální migrace na naše území, kroky k posílení obrany naší země a bezpečí našich občanů a staneme se opět suverénním státem.

Vážené kolegyně a kolegové, naši občané očekávají, že budeme jednat v jejich zájmu. Děkuji a doufám, že návrh našeho hnutí SPD podpoříte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala, po něm znovu pan poslanec Okamura s dalším návrhem. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych opakovaně navrhl zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod Zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Chci opakovat tento návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie na zásadní změnu v koncepci obrany České republiky. V krátké době se v Belgii krvavě potvrdila oprávněnost našeho návrhu.

Naše hnutí navrhuje zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Podle námi zpracované koncepce by se povinnost vztahovala na zdravotně způsobilé muže s možností dobrovolného výcviku v případě žen. Za vhodnou dobu považujeme osm týdnů intenzivní přípravy a následně několik dvoutýdenních cvičení do věku 40 let. Jde o podobný model, jaký už dnes používá Švýcarsko. Umožnil by doplnit profesionální jádro armády o připravené zálohy, které budou při obraně České republiky nezbytné. Stávající armáda nemá sil ani na blokování hranic a je pouze nákladným kapesním expedičním sborem. Pro obranu země nemá kapacitu a není na ni připravená ani výzbrojí. Nemáme mobilizační zásoby a chováme se tak, jako bychom s obranou naší země už vlastně nikdy vůbec nepočítali.

Kolegyně a kolegové, pokud vám nestačila Francie a Belgie, tak věřte, že přijdou další útoky. Dojde k prohloubení destabilizace v řadě evropských zemí s vysokým procentem imigrantů a islámského obyvatelstva a dojde k zásadnímu zhoršení bezpečnostní situace v okolí Evropy. Česká republika se musí na tento vývoj připravit. Nemůžeme čekat a jsme povinni jednat.

V navrženém bodu jednání přednesu návrh na usnesení s tímto textem: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k návrhu změny braného zákona zahrnující zavedení povinného vojenského výcviku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jako bod na jednání této schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Islám a jeho neslučitelnost s demokracií a žádám vás o podporu.

To, že radikální islám přináší zlo, je nesporné. Rád bych, aby Sněmovna v rámci projednávání tohoto bodu ve svém usnesení zavázala Ministerstvo spravedlnosti ke zpracování objektivní analýzy islámu. Ta by měla vést ke změně trestního zákona, v němž bychom měli islám zakázat výslovně, tak jako například hitlerovskou ideologii. Pokud by to naši státní zástupci s právem mysleli vážně, museli by zakázat distribuci Koránu stejně tak, jako není povoleno veřejně šířit obsah Mein Kampfu. Islámská posvátná kniha Korán bezezbytku naplňuje skutkovou podstatu paragrafu 355 našeho trestního zákona. Tento paragraf zakazuje hanobení národa nebo skupiny osob pro jejich vyznání. Na několika místech označuje například Korán židy, tedy vyznavače judaismu, za prasata a opice. Jak je možné, že v rámci knihy distribuované na území České republiky dovoleno vyznavačům islámu beztrestně urážet příslušníky jiného národa a zneužívat jejich náboženství?

Nebo mi dovolte další příklad. Právo šaría je základ islámského právního systému. Šaría je právem všech islámských věřících, neboť v islámu nelze náboženství a právo odlišit a každý občan muslimského vyznání musí dodržovat islámské právo. Součástí tohoto práva šaría jsou normy společenského chování a morálka. A je třeba si na rovinu říct, že pokud kdokoliv žádá a hlásá uzákonění práva šaría na jakoukoliv část obyvatelstva bez ohledu na to, o kterou zemi či stát se jedná, ohrožuje takovým jednáním demokratické řízení.

V souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání, neexistuje svoboda slova, neexistuje svoboda myšlení, neexistuje svoboda uměleckého projevu, neexistuje svoboda tisku, neexistuje rovnost mezi lidmi. Nemuslim není nikdy roven muslimovi. Neexistuje jednotná ochrana pro všechny občany. Spravedlnost je dvojí. Jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy. Neexistují rovnocenná práva pro ženy. Ženy mohou být fyzicky trestány. Nemuslimové nemají právo nosit zbraně. Neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi. Ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, proto musí být podřízen právu šaría. Židé a křesťané jsou třetiřadí občané. Všechny vlády musí následovat právo šaría na rozdíl od obecného práva platného ve většině zemí Evropy včetně právních norem platných v České republice. Právo šaría není výkladové právo a nesmí jako takové být měněno.

Evropský soud pro lidská práva svým výnosem z roku 2001 rozhodl - cituji: Instituce zákonů šaría je neslučitelná se zásadami demokratické společnosti. V roce 2003 tentýž Evropský soud pro lidská práva vydal výnos - cituji: Režim založený na zákonech šaría je neslučitelný s konvencí o lidských právech, zvlášť pokud jde o zásady trestního práva a jeho postupy, o postavení žen v právním řádu a zasahování do všech sfér soukromého a veřejného života a je přímým porušením článku 9 - Svoboda myšlení, 10 - Svoboda projevu, 11 - Svoboda sdružování, 14 - Zákaz diskriminace, 17 - Zákaz omezování práv, a článku 1 -Ochrana majetku a článku 3 - Práva na svobodné volby dodatečného protokolu.

Dámy a pánové, systém v České republice potírá kritiky ideologie, která není náboženstvím, ale světovládnou rasistickou ideologií, ale přitom by měl urychleně začít potírat její hlásání. Jak víte, již dvakrát jednal mandátový a imunitní výbor o mém vydání v souvislosti s mými pravdivými výroky o vyznavačích islámu.

Navrhuji proto diskusi na téma Islám a jeho neslučitelnost s demokracií a usnesení, ve kterém Sněmovna zaváže vládu k vypracování analýzy a na jejím základě změny trestního zákona, které propagaci islámu postaví mimo zákon. Ministerstvo kultury by současně mělo ihned zahájit proces směřující ke zrušení registrace muslimských náboženských obcí.

A nemyslete si, že se vás tento problém netýká, protože se to týká nás všech - politiků i nepolitiků. Vysvětluje to jeden trefný citát německého evangelického kněze z dob Hitlerova Německa. Cituji: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem, protože jsem přece nebyl komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl žid. Když přišli pro mne, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.

Dámy a pánové, úkolem této Sněmovny je hájit svobodu a demokracii a ta je nedělitelná. Buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. A znovu vás tímto žádám o podporu zařazení tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP