(12.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

K té hygieně versus veterina. Protože tady vystupovali vesměs zdravotníci, kteří hygienu hájili, musím aspoň půl věty na obranu toho návrhu říct, protože si nemyslím, že to projímadlo, které se nám snaží zdravotníci naordinovat, že je správně. Že tu debatu máme vést seriózně. Čím jsem si stoprocentně jistý, a říkal jsem to i na zemědělském výboru, že když se díváte na Pohlreicha a na jeho, řeknu, snahu zvyšovat kvalitu podávání jídel a vůbec úroveň restauračních zařízení, za což mu patří určitě poděkování, ale vidíte-li někdy, co se odehrává v některých těch kuchyních, tak se vůbec divíte, že tam je nějaká debata nad tím, jestli ten řízek má vypadat líp nebo hůř nebo jak má vypadat líp, když ta kuchyně restauračního zařízení je spíš na zavření než na vaření. Nedostatky jsou tam obrovské. A ať už to bude dělat hygiena, nebo to bude dělat veterina, jistě ten problém zůstává a my se máme bavit o tom, jak ho vyřešíme. To, že zůstane ten problém, tak je.

Paní poslankyně Balaštíková se rozhodla dát návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu, o kterém jsme dlouze diskutovali na zemědělském výboru. To že se o tom návrhu možná nebude hlasovat - problém zůstane. Problém špinavých kuchyní, které občas vídáme v pořadech, je problémem, který ze státní správy, a v tomhle případě z hygienické služby, nikdo nesundá. A že něco nefunguje, je myslím zjevné. Tento návrh je o tom pokusit se nějaké změny docílit. Pokud se to nepovede pozměňovacím návrhem, doufejme, že aspoň hygienická stanice bude reflektovat to, že problémy v oblasti výroby potravin a jejich distribuce zákazníkům zůstávají nadále vážné.

Pak mám ještě jednu věc, která se týká pozměňovacího návrhu pod bodem E2. Prosil bych pana zpravodaje, zdali bychom mohli o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kudely hlasovat zvlášť, neboť tento pozměňovací návrh přináší podle mého hlubokého přesvědčení trable při stanovování úrovně emisí u tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety. U normálních klasických normovaných cigaret se emise měří, mají své hodnoty a jsou to mezinárodně dané závazky. U ručně vyráběných cigaret je to podle mě problém naprosto neřešitelný. U strojově vyráběných cigaret umíme změřit jejich emise. U výrobků, které jsou vlastně ručním produktem, není možné. Navíc normy neexistují. Nikdo neví, podle čeho by se to řešilo. Nemůžeme si to úplně vymýšlet. Myslím si, že chceme-li se tím zabývat, pak to potřebuje ještě nějaké doladění, o jaké normy by se to mělo opřít, protože v tuto chvíli neexistují ani u nás doma, ani na území Evropské unie. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Kudela. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mám tři věci.

Za prvé načítám legislativně technickou úpravu teď ve třetím čtení k svému pozměňovacímu návrhu E5, a to v § 17 odst. 2 písm. h) se na konci zrušuje slovo "nebo" a na konci písmene i) se slovo "nebo" doplňuje. Jde o to posunout spojku "nebo" o jedno písmeno níže, neboť jsme přidali další písmenko textu zákona. Je to jenom legislativně technická úprava.

K připomínce pana kolegy Bendla k mému pozměňujícímu návrhu pod bodem E2 - úrovně emisí cigaret a tabákových výrobků jiných než cigarety vyrobených nebo uvedených na trh nesmí přesahovat maximální úrovně stanovené prováděcím právním předpisem. Ptal jsem se, jak je to řešeno právě u těch cigaret. Ty jsou také řešeny prováděcím právním předpisem. Pokud v prováděcím právním předpisu tedy -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane kolego, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám o ztišení, protože míra hluku v sále je opravdu vysoká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Kudela: Pokud v prováděcím právním předpise tedy nebudou limity pro jiné výrobky než cigarety stanoveny, pak se tedy zachovává status quo, který je teď.

A k mému pozměňovacímu návrhu E12 prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě se hlásí do rozpravy pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové.

Chtěl bych jenom poukázat na jednu změnu nebo na jeden pozměňovací návrh pana poslance Kudely, který je pod číslem E1. Víte, zákon, který tady teď projednáváme, přináší samozřejmě velmi pozitivně i informace o tom, že vzniknou nebo vznikají potravinářské (potravinové) banky a že firmy, které obchodují s potravinami, mohou darovat tyto věci pro charitativní účely. Právě mohou - to bylo v § 11 odst. 2, to bylo napsáno v původním návrhu zákona, ale díky pozměňovacímu návrhu pana poslance Kudely se to v tom bodě E1 změnilo na povinnost u těch velkých prodejců nad 400 metrů, že to povinně musí dávat. Když to neudělají, hrozí jim pokuta až 50 milionů korun, když to nesplní.

Chápu, proč tady by se mělo šetřit s potravinami, proč by se měly využít na dobročinné účely atd. Myslím si, že už se to dnes mnohem více posunulo k tomu dobru, že sice se občas ještě vyhodí nějaké potraviny, možná někdy více, než je zdrávo, ale už přece jen tím, že v loňském roce - mám takový dojem, že nemusí odvádět za darované potraviny firmy DPH a podobně, tak že to už byl náš dobrý krok. V tom případě bychom nemohli tady tento pozměňovací návrh a i zákon vlastně podpořit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, nechci do toho házet nějaké vidličky, ale jenom upozorňuji, že jestli jsem správně poslouchal paní kolegyni Balaštíkovou, tak stahovala návrhy, nebo navrhovala stáhnout návrhy A16 až A19. To nejsou návrhy paní poslankyně Balaštíkové, ale návrhy schválené usnesením výboru. Návrhy schválené usnesením výboru, to znamená, že se jedná o návrhy výboru a ty může vzít zpět jenom navrhovatel, což je výbor. Museli bychom mít usnesení výboru.

Abychom předešli nějakému problému v proceduře potom, tak na to upozorňuji teď v obecné rozpravě. Tam se ty tři návrhy mohou hlasovat zvlášť - to ať někdo navrhne změnu procedury. Ale není možné, aby navrhla paní poslankyně stažení návrhů, které byly schváleny výborem. Ona může stahovat svoje návrhy, které podávala ve Sněmovně. Ale v okamžiku, když byly schváleny výborem, jsou to návrhy výboru a nemohou být staženy jednotlivým poslancem. Takže na to upozorňuji před procedurou, abychom byli všichni posléze konformní s tím, jak ta Sněmovna jedná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Děkuji vám a doufám, že pan zpravodaj s panem předkladatelem se s tím řádně vypořádají. Nyní ještě pan poslanec Pavera se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Herbert Pavera: Po dohodě s panem zpravodajem navrhuji, aby se o bodu E1 hlasovalo samostatně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím.

Už jsem rozpravu ukončil. V případě, že, paní poslankyně Balaštíková, chcete ještě vystoupit, musí vystoupit nějaký z ministrů, aby rozpravu otevřel. Nechcete vystoupit, dobře. Rozprava je tedy ukončena.

Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo před hlasováním. Pan ministr. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP