(11.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Musím také říct, že je tady velký problém v tom, že dneska většina těch pozemků, respektive většina těch nároků je opravdu bagatelních. Jsou to částky, kdy tady máme tisíce nároků, které jsou do tisíce korun. To nelze vypořádávat pozemkově. To prostě musíme vypořádat jedině finančně. A opravdu dnes, když se podíváme na strukturu půdy, kterou spravuje Státní pozemkový úřad, tak prostě my máme velká území, dneska nejsme schopni už tyto nároky vypořádat pozemkově. Takže my tady necháváme přechodné období, to znamená, zase je tady ta předvídatelnost těch, kteří ten proces mají možnost řešit už 27 let, uspokojovat své restituční nároky. Takže je tady ještě ponecháno dvouleté přechodné období, kdy bude moci být i to vypořádání majetkové a vyčlenění a předání přímo konkrétního pozemku, a pak bude běžet lhůta, která bude desetiletá, kdy bude možnost už pouze finančního vypořádání a potom definitivně restituční tečka.

Já si myslím, že když to sečteme, ty lhůty, dostáváme se de facto na 37 let. Třicet sedm let stát dává možnost vypořádat křivdy a ty věci, které se tady staly za předchozí období 40 let. Takže si myslím, že ta doba je poměrně dlouhá, je předvídatelná, je konzistentní ten přístup Státního pozemkového úřadu. A myslím si, že stát by se měl snažit tyto kapitoly uzavírat a už nedořešené věci dále neprodlužovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. (Poslanec Bendl: Řádná.) Ještě jsme stále v rozpravě. Řádnou. Tak řádná přihláška, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já nebudu dlouhý, ale prosím o řádnou, ať nemusím sledovat vteřiny.

Já děkuji panu ministrovi za to, že vystoupil - neučinil to, že by vystoupil pouze až v závěrečném slově, abych mohl ještě reagovat na to, co říkal.

To, co se zásadně mění, je, že si přímý restituent mohl vybrat, jestli pozemek, anebo finanční prostředky oceněné vyhláškou v roce 1991. To znamená, že když si vzal pozemek, inflace v tom byla zachycena. Teď, když říkáte "pozemek už ne, všechno je to bagatelní a vlastně už je jich málo", ale zároveň tím říkáte "už dostanete jenom peníze, ohodnocení vyhláškou z roku 1991", tak vlastně berete tomu restituentovi možnost si vybrat. A v tom je ten průšvih podle mě. A to ještě prostě už jsme 15 nebo 16 let po tom, od té doby ceny pozemků se samozřejmě výrazně zvedly. Takže v okamžiku, kdy říkáte "pozemek už ne", měly by se ty ceny valorizovat na úroveň minimálně letošního roku. V tom já vidím klíčový problém a nerovnost mezi těmi restituenty.

Ano, my se neshodneme principiálně v jedné věci. Já jsem přesvědčený o tom, že stát, chce-li nějaký projekt na některém místě realizovat, pak má jít, domluvit se s těmi vlastníky, pozemky vykoupit a ve spolupráci s obcemi, s krajem, nebo sám stát, to je jedno, prostě projekt realizovat. Přijde mi to čistější, než když stát začne jaksi kšeftovat s těmi pozemky a bude říkat "my bysme vám dali pozemky támhle, nebo pozemky tadyhle, nebo pozemky támhle někde jinde". To už umožňuje spekulaci, kterou si troufnu tvrdit, nebude mít ani vláda ani ministr zemědělství zcela pod kontrolou. To se bude odehrávat o dvě patra níž. A tam prostor pro spekulace prostě bude. Protože kdo rozhodne o tom, že ten pozemek je ten správný, a podobně?

V souvislosti s tímto návrhem zákona se objevuje znovu i diskuse, jestli bylo správně v minulosti uvolnit ta předkupní práva státu na zemědělské pozemky. Já bych ještě k tomuhle chtěl říct větu. Jsem přesvědčený, že je dobře, že zemědělci se dostali k půdě, protože jim to umožní reálně hospodařit bez strachu, že za rok, za dva, za tři, za pět nebo za deset nebo kdykoliv přijde stát a řekne "ne, pozemky nám vraťte". V ten okamžik prostě zemědělec vlastně ztrácí to, co je pro něj nejcennější, to je výrobní prostředek.

Stejně tak si myslím, že stát tady vlastní spoustu pozemků, které jsou absolutně k ničemu, povede-li tento proces centralizace správy státní půdy - a já si myslím, že by se měla centralizovat, když už tedy, tak celá, ne dvojkolejně, protože to také povede k... prostě dostat se ke státní půdě bude snazší přes Úřad pro zastupování státu než přes Státní pozemkový úřad, protože tam zkrátka to bude muset jít těmi rozhodnutími, do rozhodnutí je možné se odvolat atd. Ty věci se povlečou mnohém déle. Ale dobrá, rozhodli jste se, že to uděláte tímto způsobem, že to bude chodit ve správním řízení, to znamená s možností odvolání atd., atd., všechny ty lhůty tam naskáčou. To si nemyslím, že je pro vládní priority to nejlepší řešení, ale dobrá, budiž, chcete to tak, myslíte si, že to je transparentnější a lepší. Nicméně je to moje výhrada k tomu, že kdyby se to řešilo jednokolejně s tou dozorčí radou, o které jsem mluvil, a souhlasím s vámi, že ve Sněmovně ty zprávy nehrají třeba takovou roli, možná pro ty nadšence, kteří mají odvahu si pustit jednání Poslanecké sněmovny, že to má nějaký efekt, že se tady o tom zmíníme, ale o těch zprávách se víc diskutuje na úrovni jednotlivých výborů. Tam to totiž především patří. A nechce se brát právo ostatním poslancům, aby k tomu diskutovali, tak je přirozené, že to projde Poslaneckou sněmovnou, často třeba se k tomu vyjádří dva, tři, čtyři poslanci a projde to. Nicméně je to veřejně kontrolovatelné a daleko transparentnější.

Kvalita, respektive mocnost a význam Státního pozemkového úřadu po přijetí tohoto zákona významně vzroste, a proto jsem přesvědčený o tom, že nějaký kontrolní mechanismus by si to zasloužilo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě někdo do rozpravy? Ještě v rozpravě, pane ministře? Pokud nikdo, tak rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ano. Potom pan ministr závěrečné slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom krátce okomentovat pozměňující návrhy, které byly předloženy. Na zasedání zemědělského výboru byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají Státního pozemkového úřadu, kterému se ukládá vést registr - databázi bonitovaných půdních ekologických jednotek. Vkládá se právo využívat z registru obyvatel rodné příjmení a řeší se nakládání s majetkem státu, který byl převeden na kraje a obce, vkládá se nové ustanovení, kterým se ukládá v případě zrušení školského zařízení zřízeného krajem povinnost přednostně nabídnout pozemky původně státu, Státnímu pozemkovému úřadu.

V části B na zasedání zemědělského výboru byly předloženy pozměňovací návrhy k zákonu o pozemkových úpravách týkajících se definic pozemkových úprav.

V části C na zemědělském výboru byl předložen blok týkající se nakládání s majetkem státu, avšak tento byl už projednán Sněmovnou, kdy byl schválen návrh vrácený Senátem.

Ve druhém čtení byly předloženy návrhy poslance Šenfelda týkající se rušení novelizačního bodu 22, který ruší možnost a podmínky směn státních pozemků se soukromými vlastníky.

V části C poslance Kudely byly předloženy pozměňovací návrhy týkající se převodu zemědělských pozemků v zahrádkářských a chatových osadách, o kterých hovořil před chviličkou kolega Pavera

A v části C3 je předložen návrh na úpravu vodního zákona týkající se vlastnictví vodního díla a ve vztahu k vlastnictví pozemku.

Doporučení k jednotlivým pozměňovacím návrhům asi budu předkládat v souvislosti s procedurou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP