(18.20 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony.

Návrh zákona má především za cíl implementaci několika evropských právních předpisů.

Prvním je revidovaná transparenční směrnice s transpoziční lhůtou 26. listopadu 2015, jejímž cílem je podpořit malé a střední emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na burze, a to snížením administrativní zátěže. Ruší např. požadavek na uveřejňování mezitímních zpráv statutárního orgánu. Rovněž posiluje sankční pravomoci dohledových orgánů.

Druhým evropským předpisem je směrnice Omnibus II s transpoziční lhůtou 31. března 2015 a účinností od 1. ledna 2016, která upravuje zpřístupnění konečných podmínek nabídky emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na burze.

Třetím evropským předpisem je přímo vykonatelné nařízení o zlepšení vypořádání obchodu s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, jehož cílem je sjednocení požadavku pro vypořádání obchodu s finančními nástroji Evropské unie a pravidel pro činnost centrálních depozitářů cenných papírů. Toto zjednoduší zejména přeshraniční obchody s cennými papíry.

Čtvrtým evropským předpisem je směrnice UCITS V upravující činnost depozitářů investičních fondů s transpoziční lhůtou 18. března 2016. Tato směrnice má za cíl zvýšit ochranu majetku investorů v investičních fondech.

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány výkladovými nejasnostmi a potřebou reagovat na vývoj trhu a odrážejí se v nich poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu.

Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s ČNB a odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 571/1 a 571/2. I tady prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Romana Kubíčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 31. schůze ze dne 11. listopadu 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 571, druhé čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 571, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh je součástí usnesení, je poměrně obsáhlý. Nebudu ho tady číst. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Dovolil bych si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu č. 3545, který jsem zadal do systému včetně důvodové zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holečkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 612/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je reakcí zejména na požadavky vyplývající z nutnosti naplnění obsahu relevantních bodů programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy a z povinné implementace novel směrnic Rady Evropské unie v oblasti dani z příjmů nejpozději do 31. prosince 2015.

V souladu s programovým prohlášením vlády se navrhuje pro rok 2016 další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Na druhé dítě ze stávajících 15 804 korun ročně na 17 004 korun ročně a na třetí a každé další dítě ze stávajících 17 004 korun ročně na 20 604 korun ročně. Jedná se již o druhé parametrické zvýšení daňového zvýhodnění na dítě.

V souvislosti s implementací novely směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států se explicitně stanovuje, že mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození přijatých podílů na zisku v případě, že u dceřiné společnosti mohou snížit tyto podíly její základ daně. Důvodem této úpravy je situace, že některé členské státy umožňují v rámci svých vnitrostátních daňových předpisů uplatnit vyplácené podíly na zisku jako položku snižující základ daně, což by při aplikaci směrnice vedlo k tzv. dvojímu nezdanění.

Další dílčí navrhované změny cílí na odstranění nedostatku právní úpravy daní z příjmů, které se projevily aplikační praxí nebo v souvislosti s přijetím jiného právního předpisu. Jedná se např. o změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadu na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu, a zdaňování podílů na zisku vyplácených osobám, které nejsou členy obchodní korporace.

Tento návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 5. listopadu 2015 a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor návrh novely zákona o daních z příjmů projednal dne 18. listopadu 2015 a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů uvedených v tomto usnesení. S těmito pozměňovacími návrhy vyjadřuji souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a usnesení tohoto výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 612/1 a 612/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais, informoval nás o projednávání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý večer. Na schůzi 18. listopadu jsme schválili usnesení rozpočtového výboru z 32. schůze k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 612, druhé čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 612, schválila ve znění pozměňovacích návrhů - které jsou součástí písemného usnesení rozpočtového výboru a jsou v systému, takže je číst nebudu. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP