(10.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Mezi dotační programy jsou poprvé nově zařazeny:

program 2.D, který slouží pro nákup plemenných zvířat, jehož cílem je zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz;

dále program 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, jehož cílem je zlepšení biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů. Tento program byl schválen samostatně nedávno pro rok 2015 jako program K2015;

program 18 Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, jehož cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze.

dále program 19 Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti pro zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků;

dále program 20 Podpora nadstandardní pohody zvířat na zlepšení životních podmínek dojnic zaváděný k eliminaci zdravotních rizik dojnic a zabezpečení produkce kvalitní mléčné suroviny. (Hluk v sále.)

Posledně jmenované dva programy budou realizovány až po jejich schválení Evropskou komisí, kde po pracovní úrovni máme tyto programy víceméně projednané, čekáme na oficiální notifikaci.

V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona č. 250/1997 Sb. je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Tyto dotační programy neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství a budou zveřejněny v příštím roce.

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2016 je státním rozpočtem stanoven ve výši 2,25 mld. korun. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2016 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství... (Ministr se odmlčel pro velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o klid a požádám vás, abyste jestliže máte potřebu diskutovat, tak činili v předsálí. Děkuji. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Programů zemědělství, programů Ministerstva zemědělství pro 2016 - to odpovídá našim finančním možnostem.

Rozdělení finančních prostředků: na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 1,64 miliardy korun, do odvětví rostlinné výroby 240 milionů, do odvětví potravinářství 159 milionů korun a na ostatní aktivity 203 milionů korun.

Návrh dotačních programů byl schválen 2. listopadu vládou České republiky a byl projednán také 10. prosince na zemědělském výboru.

Vážený pane předsedo, milé poslankyně, vážení poslanci, prosím o schválení těchto dotačních titulů pro rok 2016. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuju, pane ministře, a poprosím nyní zpravodaje výboru poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zemědělský výbor se sešel a projednal dne 10. prosince na své 26. schůzi sněmovní tisk 663 a přijal usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2016 v tomto znění: Po úvodním slově ministra zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 663, schválila, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu a nejprve přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Volný. Dnes od 10 do 13 hodin z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Daniel Korte. ADne 17. 12. a 18. 12. se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

A nyní již řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Herbert Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a dobré dopoledne ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám ještě sdělil několik věcí k předcházejícímu bodu, který jsme tady měli - návrh rozpočtu SZIF. My jsme ho nepodpořili z důvodů, které jsem už tady říkal. Jenom to shrnu.

Určitě když se ty důvody pro příští rozpočet odstraní, tak samozřejmě budeme určitě nakloněni podpoře SZIFu. Ty věci, které nám vadily a které jsem zmiňoval, je jednak to navýšení počtu zaměstnanců. Věřím, že v příštím roce k tomu nedojde. Potom pořad ta podpora Klasy. Spíš říkám a zdůrazňuji to, že tam je, že chceme podporovat regionální potraviny a farmáře a prodej farmářů, což musím kvitovat, že pan ministr už dělá. Takže poté přímé platby a rozdělení, pokud taky aspoň procentuálně budeme vědět dopředu, jaké peníze půjdou na určité věci v přímých platbách, tak si myslím, že tam se potom můžeme klidně i v příštím roce domluvit na podpoře, protože dotace pro zemědělství, už to tady bylo řečeno, jsou nutné, protože jsou v celé Evropě.

Já vystupuji vždy, když se vyslovuje dotace, tak vystupuji proti dotacím. Víte dobře, že jako starosta obce se s tím setkávám dnes a denně, že musím žádat o dotace, a vždycky říkám, že dotace jsou špatná věc, křiví trh a vůbec by neměly být. Takže uvidíme časem, jak to Evropská unie bude řešit. Pokud Evropská unie zruší dotace, tak samozřejmě i u nás budeme určitě k tomu přistupovat stejně podobně.

Ale nyní budeme mluvit o dotačních programech zemědělství a tady si myslím, že se s panem ministrem shodneme a podpoříme vlastně tady tento program, a to z několika důvodů: jednak je tam podpora včelařství, zahrádkářství i rybářství, což si myslím, že je velice pozitivní. Za pozitivní můžu říct, že je i podpora venkova a kulturních památek. Pan ministr si vzal pod svou gesci podporu památek na venkově, protože už není v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ani Ministerstva kultury. A pokud se mluví o Programu rozvoje venkova, tak do rozvoje venkova patří i obnova kulturních památek, to jsou takové ty sakrální stavby a podobně, které jsou většinou v okolí obcí nebo možná i v samotných obcích.

Určitě podporujeme i to, že je tady podpora činnosti potravinových bank. Vlastně v době migrace i v době nemigrace je nutné mít nějakou potravinovou banku, protože je řada sociálně slabých lidí, kteří potřebují naši podporu, takže si myslím, že to není špatný nápad. A když to srovnám, navýšení tohoto programu je zhruba o 700 tisíc oproti loňskému roku a většina těchto peněz jde na podporu nákazového fondu, je to podpora chovu prasat, drůbeže a samozřejmě i skotu a dalších věcí, což si myslíme, že je dobré živočišnou výrobu podpořit, a samozřejmě i chov prasat, protože víme všichni, že chov prasat v České republice šel v našem zemědělství radikálně dolů.

V roce 2015 bylo celkem 14 dotačních titulů. V letošním roce je 18. Pan ministr zdůvodnil proč. Myslím si, že jsou dobře navržené. A my, TOP 09 a Starostové, vlastně tento dotační program zemědělství na rok 2016 podpoříme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Petra Bendla o jeho příspěvek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. 2,25 miliardy korun na dotacích. To je předložený tento materiál, kde skoro všechny nadpisy zní fantasticky a skvěle. A člověk, kdyby se podíval na nadpisy těch dotačních titulů, tak by si říkal no hurá, konečně se děje něco pozitivního. Ale čert tkví často v detailech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP