(16.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Uvedla jsem, že v souvislosti se změnami financování regionálního školství je vhodné vést debatu, co všechno spadá do bezplatného vzdělávání z hlediska svého obsahu, a zmínila jsem téma stravování a téma zájmových volnočasových aktivit, tělesné přípravy a dalších věcí, které podle mého soudu do vzdělávání patří. Současně jsem informovala, že máme provedené určité propočty a že případné zavedení stravování v bezplatném stravování v předškolním vzdělávání od 5 do 6 let plus na prvním stupni základní školy by znamenalo náklad 3 miliardy.

Samozřejmě jsem si vědoma toho, že tato částka je velká, a jsem si také vědoma toho, že v tuto chvíli státní rozpočet na to není připraven. Proto také koneckonců vládní návrh novely školského zákona nic takového neobsahuje. Mohu dementovat to, že bych se k tomu chystala nebo že bych se chystala něco podobného předložit. To jsem nikdy neřekla, nicméně se domnívám, že je legitimní vést tuto debatu o cílení adresné podpory směrem k žákům nikoliv z důvodu rovnostářství, ale z důvodu rovného přístupu ke vzdělávání a potom realizace znalostí, vědomostí, talentu každého konkrétního dítěte. Myslím si, že v rámci změn financování regionálního školství je vhodné o tom vést odbornou i politickou debatu. A z hlediska bezplatného stravování i dejme tomu z hlediska politické diskuse, kam bych tedy nerada sklouzla, a dejme tomu levice - pravice, tak jenom bych chtěla říci, že k bezplatnému stravování v minulých letech přistoupila například Velká Británie, která je poměrně, bych řekla, konzervativně laděná, nicméně přistoupila k tomu právě z toho důvodu adresnosti a nakonec konečné úspornosti v celkovém systému pasivního přijímání sociálních dávek.

Tolik na vysvětlenou. Rozhodně mohu dementovat to, že bych se v tuto chvíli snažila propašovat - a asi by se mi to ani nepodařilo, protože jste obezřetní - nějaký pozměňovací návrh, který by tímto způsobem způsob stravování nebo bezplatného stravování změnil. Nicméně v souvislosti se změnami financování regionálního školství se budu těšit na odbornou i politickou debatu v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Spíše než dotaz tak konstatování, že tedy doufám, že opravdu to bude jenom ve fázi nějakých diskusí, ke kterým nás samozřejmě přizvete. Spíše bych doporučila se zaměřit opravdu na jiné problémy, které školství má a ve kterých potřebuje rozhodně zabrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a děkuji i paní ministryni. Přikročíme k dvacáté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Ladislav Šincl, který bude interpelovat nepřítomného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci situace v OKD. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážený pane ministře, jsem z regionu, kde působí společnost OKD, která zaměstnává téměř 11 tisíc lidí a současně dává práci zhruba 3 tisícům pracovníků dodavatelských organizací. Jde tedy zhruba o 14 tisíc lidí, o 14 tisíc živitelů rodin. Podle mně dostupných informací situace této těžební společnosti je velice špatná. Hrozí nejen zavření dolu Paskov, ale mluví se o konkursu, mluví se o zavírání dalších dolů na Karvinsku. Reálně hrozí další značný nárůst nezaměstnanosti. To není pro karvinský region, který patří mezi nejvíce postižené nezaměstnaností, vůbec dobrou zprávou.

Jsem přesvědčený, že stát musí těmto lidem, těžce pracujícím horníkům, pomoci. Tito lidé současnou situaci nezavinili, jen těžce dřeli a nyní jim hrozí, že skončí na úřadu práce a pak třeba na sociálních dávkách. Nechci, aby stát pomáhal majitelům této společnosti, jejím akcionářům nebo jejím věřitelům, nechci, aby tento stát lil peníze daňových poplatníků do kapes různých nenasytných Bakalů a podobně, kteří si ze společnosti OKD udělali jen dojnou krávu. Chci, aby vláda co nejrychleji přijala účinná opatření, jak pomoci těmto lidem. Jsem přesvědčen, že by se touto krizovou situací měla v co nejkratší době zabývat vláda. Jedním z možných řešení by mohlo být například to, že by stát mohl za symbolickou korunu odkoupit celou firmu. Řešení mohou být i jiná. Existuje řada příkladů, jak podobnou situaci vyřešili v Anglii, v Německu nebo v Itálii. V každém případě bude muset stát urychleně pomoci řešit nezaměstnanost v regionu například podporou nových investic. Doporučuji také v této věci jednat s odboráři. Já jsem včera o této věci jednal s předsedou hornických odborů Janem Sábelem ve snaze najít v této situaci nejoptimálnější řešení ve prospěch horníků, ne Bakalů.

Moje otázka je jednoduchá. Chtěl bych se od vás dozvědět, jak konkrétně pomůžete jedenácti tisícům ohrožených horníků a jejich rodinám a dalším třem tisícům zaměstnanců navazujících profesí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra bude odpovězeno písemně.

Dvacátou první interpelaci pan poslanec Holeček stahuje. Dostáváme se k 22. interpelaci. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka, taktéž nepřítomného, ve věci shromažďování citlivých dat občanů v informačním systému. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, novela zákona o zdravotních službách, sněmovní tisk 614, je ve zřejmém rozporu s Ústavou České republiky i směrnicí Evropské unie. Umožňuje hromadit citlivá data o zdravotním stavu o každém z nás na jednom místě, přičemž není zřejmé, jak bude zajištěna ochrana těchto dat. Vytvořená databáze bude extrémně hodnotná například pro výzkumné, marketingové, personalistické, pojišťovnické a jiné účely, údaje budou mít mnohamiliardovou hodnotu. Trest pro pachatele, který je vytáhne a prodá, je podle trestního zákoníku maximálně 12 let. Navíc se na jejich únik nemusí vůbec přijít.

Mají to být údaje související se zdravotním stavem každého člověka ve vztahu k onemocnění a k jeho léčbě, a to zejména údaje sociodemografické, diagnostické, osobní, rodinná a pracovní anamnéza související s onemocněním včetně posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o poskytovaných zdravotních službách, dále údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, případně o výkonu služebního poměru, potřebné pro posouzení zdravotního stavu pacienta.

Aby mohla databáze systému být vytvořena, je třeba zákonem přijmout parametry technické konkretizace ochrany dat. Jinak nemůže zákonodárce nijak posoudit, jestli je zabezpečení dostatečné. Ani po novele tohoto zákona však nejsou některé parametry ochrany základních práv informačního sebeurčení osoby v zákoně dostatečně specifikovány tak, jak to vyžaduje ve výše uvedeném nálezu Ústavní soud. Zákon zůstává do značné míry málo precizním rámcem, který umožňuje vytvoření jakéhokoliv národního zdravotnického informačního systému. Vzhledem k citovanému nálezu Ústavního soudu, který je k NZIS implicitně velmi kritický, doporučuji výše jmenované aspekty přepracovat nebo připravit zvláštní zákon o přípravě NZIS, který by umožnil práce na vytvoření systému a specifikaci jeho ochranných prvků a který by přitom neohrozil osobní údaje dotčených osob.

Děkuji za případnou odpověď, pane ministře, na tuto interpelaci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Dostáváme se k 23. interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat přítomného pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci významné tržní síly. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, tento týden byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela o významné tržní síle. Podle některých pro spotřebitele přinese zdražení potravin, podle jiných nikoliv. Jako ministra zemědělství bych se vás ráda zeptala na váš osobní názor. Stejně tak by mě zajímalo, jaké další významné faktory mají podle vás vliv na cenu potravin v České republice a které považujete za negativní do té míry, že byste je chtěl řešit formou legislativního nebo nelegislativního opatření. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a prosím pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP