(13.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v úvodu mi dovolte prostřednictvím paní předsedající říct panu zpravodaji, že ne celá opozice bude tento návrh vetovat nebo se k němu stavět odmítavě tak, jak to zmínil pan kolega poslanec Černoch. Takže já i sám za sebe a předpokládám, že celý poslanecký klub KSČM, bych chtěl říci, že my tento návrh vítáme a budeme ho nějakým způsobem podporovat.

Zároveň bych řekl, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje do odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek a jeho hodnota a výše slouží pouze správci daně něco jako pomocné kritérium. A odůvodňuje to předkladatel tím, že k odčerpávání nelegálního majetku je a bude i nadále nutné lépe využívat již existujících nástrojů, zejména z oboru trestního práva. Pokud by k tomu měla novela směřovat, tak by se jednalo o sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní. S tím lze částečně souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že ponechat komukoli nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů znamená tento nelegálně nabytý majetek v podstatě legalizovat.

Nástroje trestního práva musí jednoznačně prokázat, že majetek byl získán v rozporu se zákonem, a prokázat také úmysl pachatele trestný čin spáchat, což se bohužel ne vždy daří. (Hluk v sále.) Smyslem novely proto mělo být, aby osoba, u níž existuje důvodné podezření, že disponuje majetkem, který nemohla získat legální cestou, měla povinnost prokázat jeho nabytí a případně, když se tak neprokáže, měl by být zajištěn a je jedno... (Přerušuje řeč kvůli hluku v sále, zejména vpravo.) ... zda formou sankce, propadnutí majetku nebo zdaněním, které by bylo blízké hodnotě takového majetku. Já bych viděl optimálně 95 % a výše. Odkazovat pouze na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, u níž je implementační lhůta stanovena do 4. října 2016, je proto nedostačující. Problematika by měla být řešena komplexně, ale zejména radikálně.

Novela pro podání výzvy k prokázání příjmů v § 38x navrhuje rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka hodnotu 7 mil. korun. Odůvodňuje to zásadou oficiality -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím Sněmovnu, aby se ztišila, abyste mohl dát pokračovat ve svém projevu, protože hladina hluku se podstatně zvýšila. Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji vám, paní předsedající. Odůvodňuje to zásadou oficiality, aby kapacity správce daně nebyly v uvozovkách vyplýtvávány na méně významné případy, kde potenciální zkrácení daně nedosahuje tak vysoké míry společenské škodlivosti. Používá-li předkladatel již pojem společenské škodlivosti, tak je namístě srovnání s trestním právem. Nejvyšší míru společenské škodlivosti tam mají případy, kde škoda přesahuje 5 mil. korun, takže v tomto směru by asi měla být také stanovená tato částka, ne-li nižší.

Dále je zde penále. Navrhované penále v § 38zb ve výši 50 % pro mě je nedostačující a nebude dostatečně účinné, aby odradilo každého od takového jednání. Proto by bylo lepší penále navýšit, kdy o procentech lze samozřejmě vést diskusi. Výsledkem musí být to, že porušovat daňovou povinnost se prostě nesmí nikdy a nikomu vyplácet.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, poslouchal jsem debatu nejen dnešní den, ale i v červenci. Dělal jsem si poznámky i u vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru. A pokud by chtěl přinést ty nejpádnější argumenty k tomu, že tento návrh zákona je nebezpečný a špatný, tak se mu to povedlo. Protože, jak jsem si poznamenal, i z jeho vystoupení vyplývá jakési nebezpečí ataků spojených s tímto zákonem na daňové poplatníky. (Poslanec Votava opravuje mimo mikrofon: Na finanční úředníky.) Na finanční úředníky. Mluvil o morální kvalitě správce daně. Mluvil o subjektivním vlivu -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, velice se vám omlouvám, ale opravdu slyším velký hluk, pak vám není rozumět. Prosím všechny kolegy, pokud si mají co říct, ať tak učiní v předsálí a neruší nás v jednání.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu mluvit hlasitěji a pomaleji. Takže mnoho těch argumentů skutečně potvrzuje, že tento zákon je špatně napsán, že to je zákon velmi sporný a nebezpečný.

Pan kolega Votava mluvil o tom, že Česká strana sociálně demokratická navrhovala tu mez, odkdy se musí podat přiznání k majetku nad 5 mil., Ministerstvo financí navrhovalo 10 mil. Nakonec vládní návrh obsahuje částku 7 mil., tak nevím, jestli se to dělá jako na pražském trhu. Už to si myslím, že by mělo vzbudit pozornost.

O co běží v tomto zákoně? Velmi precizně to zde zmínil pan kolega Plíšek. V okamžiku, kdy má finanční správa tzv. důvodné pochybnosti v uvozovkách, zda příjmy poplatníka odpovídají nárůstu jmění, a po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění by mohl přesáhnout 7 mil. korun, vyzve poplatníka k prokázání příjmů. Důkazní břemeno - a o tom mluvil pan kolega Plíšek - nebude ležet na správci daně, ale na poplatníkovi. To je obrovský průlom, velmi nebezpečné a je otázka, jak je to či není konformní i s Ústavou. Pokud finanční správa usoudí, že nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, stanoví správce daň podle daňových podmínek. (Velký hluk v sále.) Mluvilo se tady o tom, že když daňový poplatník bude spolupracovat se správcem daně, tak penále bude 50 %, když nebude spolupracovat, bude 100 %. Je otázka vůbec institutu a jeho definování, co je spolupracování a co nespolupracování se správcem daně.

Také, a o tom se tady moc nemluvilo, správce daně navíc poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, přesáhne 10 mil. korun. To je taky obsaženo v návrhu tohoto zákona.

Když jsem si pročítal důvodovou zprávu, tak ta důvodová zpráva tvrdí, že primárně není cílem návrhu vytvoření plošných pravidel, která by paušálně postihovala tzv. zdanění životního stylu. V zásadě má možná pravdu. Pouze předkladatel zamlčel, že vlastně záměrně nestanovuje žádná pravidla a záleží pouze na libovůli tzv. podezření správce daně.

Myslím, že je dobré přesně odcitovat pasáž z důvodové zprávy ve vztahu k onomu podezření správce daně. Cituji z důvodové zprávy... (Odmlčuje se kvůli nepříjemnému hluku v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, chápu vaši odmlku. Doufám, že to pochopí i ostatní kolegové a ztiší se. Já ten hluk slyším zejména z levé části tohoto sálu. Prosím tedy kolegy, pokud si mají co sdělit, aby tak učinili v předsálí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP