(17.00 hodin)
(pokračuje Eybert)

Druhý důvod, proč Senát Parlamentu České republiky nesouhlasí s touto úpravou, je, že by se každopádně jednání zastupitelstva měst a obcí dostávalo do rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, ale také s povinnostmi správce daně a poplatku zachovávat mlčenlivost. Jednání i výstupy z jednání zastupitelstev jsou veřejná...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pane senátore, máte pravdu. Já vás tady ve sněmovně také prosím o zachování mlčenlivosti... Děkuji. Pane senátore, prosím, pokračujte.

 

Senátor Pavel Eybert: Výstupy jsou také veřejné a nedovedu si představit, jak by bylo možné projednávat, že Františku Novákovi, myšleno obecně, zastupitelstvo promine poplatek, aniž bychom porušili zákon na ochranu osobních údajů a mlčenlivost správce daně a poplatku na veřejném zasedání zastupitelstva. Vždyť ani starostovi města nesmí správce poplatku sdělit, kdo a kolik městu dluží, aniž by zákon byl porušen.

Druhým problémem, kterým se Senát zabýval, byla otázka rozdílu mezi pojmy svéprávný a zletilý. Přestože počet případů, kdy si nezletilý občan požádá o svéprávnost například za účelem sňatku nebo podnikání, je naprosté minimum, rozhodl se Senát řešit i tyto možné případy tak, aby byla novela komplexní. Svéprávný člověk mladší 18 let podle nového občanského zákoníku nemá svého zákonného zástupce. Bez úpravy Senátem by nebylo tudíž jasné, na koho přejde poplatková povinnost, protože podle § 12 zákona o místních poplatcích, tak jak přišel z Poslanecké sněmovny, je řečeno, že přechází na zákonného zástupce, a to bylo novelou občanského zákoníku zrušeno.

Senát Parlamentu České republiky též upravil znění paragrafu určujícího termín platnosti účinnosti zákona, a to ze dne vyhlášení, jak už zde bylo řečeno, na 15. den po vyhlášení, protože tak krátkou lhůtu, prakticky žádnou, jako dává den vyhlášení na realizaci novely, Senát považoval za nepřiměřenou obsahu a závažnosti novely.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a chci věřit, že podpoříte senátní verzi zákona o poplatcích, neboť Senát je přesvědčen, že tato verze je správná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Eybertovi za jeho příspěvek. Prvním řádně přihlášeným je pan poslanec Vilímec, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych velmi stručně vystoupil na podporu pozměňovacích návrhů, které vrátil Senát. Ty návrhy, které vrátil, zvláště v bodě 2 návrhu jsou nepochybně správné. Můžeme tady mluvit o tom, že zastupitelstvo je veřejné a je to transparentnější, ale celá koncepce už od roku 1990 zákona o místních poplatcích je postavena na tom, že rozhodnutí o vypsání místního poplatku, o stanovení výše místního poplatku náleží zastupitelstvu, neboť zastupitelstvo v samostatné působnosti schvaluje obecně závaznou vyhlášku. Protože bez obecně závazné vyhlášky nelze místní poplatky stanovit. Ale správu poplatků, tak je to přímo nastaveno v tom zákoně, ono je tam psáno řízení o poplatcích, provádí v tzv. přenesené působnosti obecní úřad. Tak je to nastaveno již od roku 1990, takže ten zákon 565 byl schválen v roce 1990.

Určitě dobře míněná snaha předkladatelů zákona i paní poslankyně Zelienkové zapojit do rozhodování o prominutí poplatků zastupitelstvo obce není slučitelná zvláště s tím, že se jednak jedná o rozhodnutí, které musí být odůvodněno. Když se podíváte i na onen zákon, tak se předpokládá v některých případech, že se tak bude dít na základě individuálních žádostí, a tudíž dle daňového řádu není možné zachovat mlčenlivost.

To znamená, bez emocí skutečně chci požádat bez ohledu na to, kdo ten návrh tady ve Sněmovně navrhoval, jestli to byla opozice, nebo koalice, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vnímala, že ten zákon je nějak nastaven, že je koncepční, aby řízení o poplatcích prováděl obecní úřad v přenesené působnosti a zastupitelstvu příslušela pouze pravomoc poplatky vypisovat a stanovovat výši. Prominutí jako takový institut se provádí na základě daňového řádu, a pokud Sněmovna setrvá na svém původním návrhu, aby tak činilo zastupitelstvo, tak dojde k velkým problémům hlavně u zastupitelů, hlavně u obecních úřadů. Já apeluji na všechny ty, kdo mají zkušenosti z komunální politiky, aby podpořili senátní návrh, neboť senátní návrh je skutečně správný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak vláda a vládní poslanci mají klid na práci. Velmi často tak společně přemýšlíme, když mluvíme neformálně, jak zvýšit důstojnost Poslanecké sněmovny. No tak hodinu a tři čtvrtě jsme věnovali debatě, která hýbe naší společností. Kdybych spočítat hodiny, které jsme věnovali tomuto zbytečnému návrhu zákona, tak je to mnohem delší doba. Pak často slyšíme od nových kolegů v Poslanecké sněmovně, že chtějí efektivně jednat. Tak nepředkládejte zbytečné návrhy zákonů, kterým musí Sněmovna a posléze Senát věnovat desítky hodin, aby to dala aspoň do nějakého tvaru, který je smysluplný. My budeme hlasovat pro senátní verzi, která je samozřejmě mnohem lepší. Pokud si z politicky prestižních důvodů prosadíte sněmovní verzi, tak vyrobíte problémy kolegům a kolegyním na obecních zastupitelstvech. Proč ne, když jim to pak budeme vysvětlovat, jak jste to vlastně mysleli dobře a dopadlo to jako vždycky, pak uděláme nějakou novelu, proč ne.

Velmi často jsem tady slyšel v posledních měsících z úst vládních politiků: My víme, že je to špatně. Hlasujte pro, ale rychle připravíme novelu. Nějak se to neděje, ty novely. Nějak se na to zapomíná. Nedá mi, abych... Já jsem před chvilkou přátelsky prohovořil s panem předsedou Miholou, když jsem mu tak úplně nevěřil, že ty lustrace se rychle podaří vrátit zpátky. Přesvědčoval mě, že to půjde rychle. Už si ani nevzpomínám, kdy jsme o tom hlasovali, jestli je to 12 nebo 15 měsíců - a kde nic tu nic.

Já respektuji většinové hlasování, ale opravdu si myslíte, že jsme se dneska měli věnovat tomuhle marginálnímu problému a přerušit debatu o migraci? Já si to nemyslím. Fakt si to nemyslím při vší úctě k Senátu a úsilí, které tomu věnoval při tom, jak to vznikalo. Byl původní návrh, pak byl komplexní pozměňující návrh, takže původní návrh padl do koše, pak jsme to měli jednou na rozpočťáku, podruhé, první, druhé, třetí čtení, Senát, zpátky ve Sněmovně. No a co, že kolem zuří největší migrační krize za posledních já nevím kolik let, možná od druhé světové války? My přece musíme řešit důležité věci, jako například novelu zákona o místních poplatcích. Ale když už řešíme, tak se přikláním k tomu, co říkal pan senátor. Podpořme senátní verzi, ta aspoň zachovává nějaké rozumné proporce, uplatňuje zkušenosti z komunální politiky a nesnaží se páchat dobro a říkat, aby zastupitelstva jednala o odpuštění dluhů jednotlivým neplatičům poplatků za komunální odpad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Mám dvě faktické poznámky. První faktická poznámka paní poslankyně Fischerové, pak pan poslanec Kudela. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem zde byl jmenována, tak jsem se samozřejmě rozhodla k tomu říci pár vět. Zastupitelstvo města, obce každopádně má právo nastavit vyhlášky, nastavit pravidla, ale jedině správní orgán, což jsou vlastně - většinou to bývá na obcích anebo ve městech ekonomický odbor, který podle správního řádu potom už na základě nastavených pravidel rozhoduje. Za tím si stojím, mám to ověřeno přímo i podle legislativy. A chci podpořit a poděkovat opravdu senátorům, že takto dotáhli novelu tohoto zákona do konce. I když není tak důležitý, jak bylo řečeno, jako třeba debata o migraci, tak jsem vás chtěla jenom požádat, tak jak se rozhlížím, abyste k tomu zejména vy, kteří pracujete na obcích a zastupitelstvech, přihlédli, protože takto je to správně, jak Senát nám předložil. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP