(16.50 hodin)

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za místo, pane poslanče Jandáku, prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně, prosím nahlas.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Chtěla bych tady uvést tento sněmovní tisk 219. Jedná se o změnu zákona, kterým se upravuje situace, kdy za odvoz odpadů platí rodiče za nezletilé děti, a pokud tak nečiní, tak v době, kdy dítě dosáhne 18 let, zůstává za ním tento dluh a je na něj často exekuce. Určitě si na tento sněmovní tisk pamatujete, prošel Sněmovnou už několikrát. Dostal se do Senátu a Senát připravil některé pozměňovací návrhy. Ten nejdůležitější se víceméně týká toho, kdo bude rozhodovat o promíjení těchto poplatků. (V sále je velký hluk. Poslankyně zjišťuje mimo mikrofon u předsedajícího, zda pan senátor jako předkladatel pozměňovacích návrhů dostane slovo a uvede pozměňovací návrhy sám, nebo je má vyjmenovat.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je na vás, paní poslankyně. Vy máte slovo a můžete mluvit, co je libo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Takže první okruh pozměňovacích návrhů se týká přechodu poplatkové povinnosti na zákonné zástupce nezletilého poplatníka. V podstatě se jedná o to, že podle nového občanského zákoníku si může požádat o zletilost občan, kterému ještě třeba není 18 let, v případě, že se bude ženit například. A v tomto případě, pokud rodiče neplatí za odvoz odpadů a tento člověk je zletilý, je svéprávný, tak pro tyto případy navrhuje Senát tuto změnu přechodu poplatkové povinnosti na zákonné zástupce nezletilého poplatníka, což mi přijde, že se bude jednat řádově možná o jednoho nebo o dva lidi. Ale budiž. (Hluk v sále se zvyšuje.)

Druhý okruh se týká, jak už jsem zmínila -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, paní poslankyně, ale v hluku se tady skutečně nejedná o jednoho nebo dva lidi. Dovolím si rozpustit všechny debatní kroužky, poprosit je, aby přenesly své rozhovory do kuloárů. A vás poprosím o pokračování vašeho příspěvku.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Druhý okruh tvoří pozměňovací návrh týkající se změny orgánu, který by měl rozhodovat o prominutí. Tady toto jsme už projednávali v Poslanecké sněmovně pozměňujícím návrhem, který předkládala paní poslankyně Fischerová. Hlasováním jsme v Poslanecké sněmovně rozhodli poměrem hlasů zhruba 160:10, že se přikloníme k tomu původnímu návrhu, který jsem navrhovala já. Nicméně senátoři ten návrh opět dávají do polohy, kterou navrhovala paní poslankyně Fischerová, kde se vlastně jedná o změny orgánu, který by měl rozhodovat o prominutí kteréhokoli místního poplatku z moci úřední při mimořádných, zejména živelních událostech a o prominutí místního poplatku za odpad na žádost z důvodu odstranění tvrdosti, a to ze zastupitelstva obce na obecní úřad.

K této změně bych si dovolila zaujmout nesouhlasné stanovisko, protože zastupitelstvo obce místní poplatky zavádí obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti, přičemž v této vyhlášce může stanovit úlevy a osvobození. Jelikož zastupitelstvo obce rozhoduje o poplatkové povinnosti při jejím zavedení, tak je koncepční, aby rozhodovalo i o prominutí tohoto poplatku v případě, že se ukáže, že jím přijatá vyhláška dostatečně neřeší některé situace, ve kterých se jeví jako vhodné poskytnout vybraným subjektům určitou úlevu. Také rozhodování o prominutí zastupitelstvem obce oproti rozhodování úřední osobou obecního úřadu jako správce poplatku snižuje korupční riziko - o tom bychom ale samozřejmě mohli diskutovat -, jelikož zastupitelstvo obce je kolektivní orgán a jeho rozhodování je z důvodu veřejnosti jeho zasedání transparentnější.

Dále, pokud by poplatky promíjel obecní úřad, který je správcem poplatků, činil by tak v přenesené působnosti. To je problematické nejen proto, že by tak činil bez politické odpovědnosti, ale zejména proto, že za splnění podmínek daňového řádu by mohl krajský úřad nebo Ministerstvo financí jako nadřízení správci tohoto poplatku převzít věc k vyřízení místo obecního úřadu jako podřízeného správce poplatku a rozhodovat tak o prominutí místních poplatků, tj. o zániku nároku obce na peněžní prostředky z místních poplatků.

Tady tato problematika už se ve Sněmovně projednávala u jiných případů a bylo rozhodnuto, že proces, který navrhujeme my jako poslanci, je oproti senátorskému návrhu vhodnější. (Hluk v sále neustává.)

A třetí okruh změn, které navrhují senátoři, je tvořen pozměňovacími návrhy 3 a 4. Jedná se o posunutí účinnosti ustanovení o promíjení poplatků ze dne vyhlášení zákona na 15 dní po vyhlášení zákona, což mi bylo v Senátu řečeno, že to je takový jakýsi úzus a je to zvyk a je to prostě lepší.

Z tohoto důvodu bych se držela toho poslaneckého návrhu, který už jednou Sněmovnou prošel. To, co navrhují senátoři, není podle mého názoru žádná zásadní změna a návrh, který jsme podávali my poslanci, je vhodnější. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Zelienkové za stručné úvodní slovo. Chtějí se prosím k předloženým návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek - není tomu tak - nebo zpravodajka ústavněprávního výboru? A pan Zemánek se chce vyjádřit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Děkuji, pane předsedající. Jenom si dovolím podpořit paní předkladatelku, která zastupuje skupinu poslanců, která tenhle návrh zákona předložila. Myslím si, že opravdu většina ve Sněmovně byla značná. Podporuji sněmovní verzi. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Zemánkovi. A nyní se ptám, zdali má zájem o slovo zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Markéta Wernerová... Není přítomna, není zájem. Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první... Je přítomna, nemá zájem. Omlouvám se.

Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Pavel Eybert. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, Senát Parlamentu České republiky mě pověřil zdůvodnit vám, proč vracíme zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zpět do Poslanecké sněmovny. Pokusím se vás tedy přesvědčit, že úpravy, které Senát Parlamentu České republiky udělal, jsou ve prospěch tohoto zákona.

Nejprve musím říci, že Senát se touto problematikou zabýval již dříve, udělal návrh novely zákona, kterou vám sem poslal do Poslanecké sněmovny. Obsahově to byl velmi podobný návrh, jako je tu dneska. Jelikož však nebyl dlouhou dobu zařazován na projednávání, došlo k jeho stažení poté, co byl předložen poslanecký návrh. Tolik tedy k historii vzniku novely tohoto zákona.

A nyní již k obsahovým změnám provedeným v Senátu Parlamentu České republiky. Sněmovní návrh stanovil, jak tady říkala paní poslankyně, že zastupitelstva měst a obcí se stanou tím orgánem, který bude promíjet poplatek, který má město stanoveno. To je podle názoru Senátu naprosto nesystémový krok, a to ze dvou důvodů.

Za prvé, zastupitelské sbory jsou tu od toho, aby určovaly obecná pravidla a následně pak na základě těchto obecných pravidel výkonná moc vykonávala rozhodnutí. Zde jeden zastupitelský sbor, parlament, určí pravidlo a jiný zastupitelský sbor má toto pravidlo vykonávat. To je zcela úplně jiná situace, než jakou máme u všech ostatních zákonů a předpisů. Situace, která porušuje dosavadní systém. (V sále je silný hluk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP