(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové i za dodržení času a nyní pan poslanec Kudela také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne. K panu poslanci Stanjurovi, k jeho připomínce, chci říci, že jsem rád, že tento návrh zákona byl předložen do Poslanecké sněmovny. Velice děkuji paní předkladatelce, že tento návrh připravila, dotáhla ho až do schválení ve Sněmovně a poté, co byl projednán v Senátu, se nám vrací zpátky, takže díky, díky za tento návrh zákona, ale v tomto bodu já osobně budu podporovat senátní návrh, protože skutečně, jak pan kolega Stanjura řekl, více reflektuje praxi, která se odráží v komunální politice. Takže velká práce paní poslankyně Zelienkové a všech, kteří tento návrh připravili. Díky za to, ale senátní verze je skutečně lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi a ještě jedna faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Budu stručný a krátký. Já tento návrh zákona na rozdíl od kolegy tamhle z pravé strany považuji za naprosto zbytečný. Říkal jsem to už tady při některém z čtení, že to je zákon ryze nadbytečný. Rozhodně tedy jsem ale rád, že se shodneme aspoň na jednom, že podpoří senátní verzi, protože si nedovedu představit, že bychom opravdu odpouštěli po jménech. Myslím si, že pro řadu našich spoluobčanů by to bylo velmi frustrující, a nakonec když se podíváte, zápis je veřejný. Dneska dokonce řada zastupitelstev záznam dává k dispozici veřejnosti, tak nevím, jestli bychom se tam nedostali do konfliktu potom ještě s ochranou osobních dat, protože si myslím, že by se to tomu patřičnému úřadu příliš nelíbilo, protože sami víte, když jsme se jako města pokoušeli tlačit na dlužníky třeba na městských nájmech, kde jsme zveřejňovali v úvodu jména a adresy, a skočil nám na to úřad pana Igora Němce a pod vysokými pokutami jsme této praxe museli zanechat. A tady si myslím, že by to bylo docela obdobné. Ta možnost rozhodně by tam mohla být, já to tak cítím. Když už tedy jsme se tady tím zabývali tak dlouho, a já říkám, mohli jsme čas věnovat něčemu jinému, tak prosím, podpořte senátní verzi. A neříkám to z toho titulu, že sám jsem bývalým senátorem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Adamcovi. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných. Přednesu návrh usnesení. Já vás asi nejdřív odhlásím, jak jsem tady upozorněn, a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 219/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 219/8."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 162 pro 101, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem - že jsme tento zákon přijali. Omlouvám se. Děkuji panu senátoru Eybertovi, děkuji paní zpravodajce a končím tento bod.

 

Pokračovat budeme pevně zařazeným bodem a to je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 374/5/ - vrácený Senátem

Senát nám tedy vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 374/6. Žádám, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k příslušným pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve ministr dopravy Daniel Ťok, a požádám zpravodaje pana poslance Karla Šidla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Slovo má pan ministr Dan Ťok, ministr dopravy vlády ČR. Pane ministře, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh zákona, který byl Senátem Parlamentu ČR vrácen Poslanecké sněmovně, se dotýká několika oblastí právní úpravy. Předně je to ochrana veřejně přístupných účelových komunikací před znečišťováním, ničením, poškozováním a úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy. Dále je zde přistupováno ke změnám v pojetí a vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic, a to v navazující úpravě nejvyšších dovolených rychlostí v zákoně o silničním provozu. Návrh obsahuje rovněž podrobnější úpravu nakládání s odtaženými motorovými vozidly, popř. jejich vraky, zavádí možnost vyloučení tranzitní nákladní dopravy u silnic II. a III. třídy a v neposlední řadě jsou zde úpravy směřující k usnadnění právní a majetkové přípravy výstavby pozemních komunikací.

Kromě těchto komplexnějších změn obsahuje návrh ještě dílčí úpravy například v oblasti křížení pozemních komunikací s dráhami, kontrolního vážení, správy pozemní komunikace, propadání předplaceného mýtného a další. Předložený návrh obsahuje také zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické zařízení.

Tento vládní návrh byl dne 29. dubna 2015 schválen Poslaneckou sněmovnou a 17. června 2015 byl projednán také Senátem, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy se týkají upuštění od závaznosti stanoviska policie při stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, výslovného stanovení možnosti svěřit dílčí činnosti správce pozemní komunikace dalším osobám, včetně dřívějšího nabytí účinnosti ustanovení týkajícího se správce pozemní komunikace, zrušení možnosti zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici na 150 kilometrů, problematiky silniční vegetace u průjezdního úseku silnice a dálnice, možnosti umísťovat vedení technické infrastruktury v místních komunikacích a drobných legislativně technických úprav.

Ministerstvo dopravy s těmito pozměňovacími návrhy souhlasí, a proto mi dovolte, abych vás požádal o schválení vráceného návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi a ptám se pana zpravodaje Karla Šidla, jestli se chce vyjádřit ke znění Senátu. Pokud ne, otevřu rozpravu. Chce se vyjádřit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mé vyjádření zpravodaje bude velice jednoduché, protože Senát nám předložil vrácený návrh zákona, který hospodářský výbor neprojednával. Já jsem samozřejmě zpravodajem garančního výboru hospodářského, takže tím, že jsme to neprojednávali, žádné usnesení k tomu přijato není, tím pádem bych mohl sdělit pouze v obecné rozpravě názory poslance Šidla, nikoliv zpravodaje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec. Jakmile se dostaví, tak mu dám hned slovo. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP