(19.50 hodin)
(pokračuje Štětina)

4. doporučuje, aby Ministerstvo financí v rámci své metodické a kontrolní činnosti zpřísnilo svůj vliv na všechny kontrolní orgány, zajistilo technické podmínky, například vybavení výpočetní technikou, a vyvodilo přísná opatření vůči subjektům, které porušují zákon číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;

5. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Přečtu tedy návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat:" Poslanecká sněmovna bere na vědomí přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 476."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti žádný. Konstatuji, že jsme vyslovili s návrhem usnesení souhlas a usnesení bylo schváleno.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

 

156.
Informace o realizaci protipovodňových opatření
v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství
/sněmovní tisk 477/

Tento materiál uvede ministr zemědělství Marián Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové.

Na základě usnesení vlády číslo 496 ze dne 10. května 2006 bylo uloženo ministru zemědělství předkládat pravidelně po projednání s ministrem financí vždy do 30. dubna každého kalendářního roku počínaje rokem 2008 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za předcházející kalendářní rok v gesci Ministerstva zemědělství.

Povodňové situace představují na území České republiky největší hrozby přírodních katastrof. Tato skutečnost je dána rozlohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém měřítku. Vzniku povodní nelze zabránit, ale pouze zmírnit jejich dopady na životy a majetek obyvatel. Tato skutečnost velmi významně ovlivňuje postoj Ministerstva zemědělství a správce vodních toků k této problematice.

Předkládaný materiál obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrech u dvou nejdůležitějších, finančně nejnáročnějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a podpora odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavby vodních nádrží a informaci o ukončení programu realizace pozemkových úprav zaměřených právě na protipovodňová opatření. Realizovaná protipovodňová opatření výrazně omezují rizika povodňových škod, a naplňují tak cíle a opatření uvedené v plánu hlavních povodí České republiky schváleném usnesením vlády ze dne 23. května 2007. Materiál byl projednán vládou a schválen usnesením číslo 267 ze dne 15. dubna 2015.

Úkol předkládat dotčený materiál do usnesení vlády ze dne 10. května 2006 byl uložen v souvislosti s přijatým úvěrem z Evropské investiční banky na financování programu Podpora prevence před povodněmi II, kterýžto teď v tomto roce právě končí a v rámci jehož realizace bylo investováno více než 11 miliard korun do realizace více než 400 protipovodňových opatření v České republice. Tento materiál byl také projednán na zemědělském výboru a předkládanou informaci, kterou zde dnes v této podobě máte. Prosím o její schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku předkladatele. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 477/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Josef Kott a informoval nás o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý večer, pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Dovolím si vás seznámit s informací, že zemědělský výbor se předloženým sněmovním tiskem číslo 477 zabýval na své 19. schůzi dne 3. června 2015 a přijal k tomuto návrhu usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství, sněmovní tisk 477, vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Tak, poslanec Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý večer, já jenom krátce.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, já si myslím, že protipovodňová opatření, která se dělala v minulosti v České republice, jsou velmi důležitá pro ochranu jak majetku měst, obcí, tak státu a samozřejmě i občanů, a myslím si, že v tom bychom měli pokračovat i nadále. Doporučuji tedy, aby i nadále se vyčleňovaly finanční prostředky na protipovodňová opatření, ať už v rámci komplexních pozemkových úprav, tak i protierozních úprav. Myslím si, že to bude velký přínos, jak to již zdůrazňoval i pan ministr, pro celou naši veřejnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se tedy ještě jednou, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se před otevřením podrobné rozpravy, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím vaši přihlášku, pane zpravodaji, tak vás poprosím, abyste přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji. Dovolte mi, pane předsedající, abych ještě jednou přednesl návrh, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh, Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství, sněmovní tisk číslo 477. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Ještě jednou pro pořádek přečtu návrh usnesení, ale předtím se ještě táži, zda si chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství, sněmovní tisk 477."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Než otevřu další bod, přečtu jednu omluvenku. Z dnešního večerního pořadu schůze se v době od 20.00 do 21.30 z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler.

 

Otevírám další bod a tím je

 

158.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013
/sněmovní tisk 284/

Předloženou zprávu projednal volební výbor, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 284/1. Prosím zpravodaje pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý večer. Tak i já se v této zprávě velmi zestručním a omezím, protože projednáváme zprávu o hospodaření veřejnoprávní instituce Českého rozhlasu, a jak bylo řečeno, za rok 2013, takže ne za rok loňský, ale předloňský. Pod čarou podotknu informaci, že ještě já jsem se osobně na tom hospodaření malou měrou podílel, protože osm měsíců a pět dnů jsem v roce 2013 byl členem managementu Českého rozhlasu.

Jak bylo řečeno, tato zpráva byla ve volebním výboru projednána, a to dne 2. října 2014. Volební výbor tuto zprávu doporučuje ke schválení, tak jak vám za chvíli budu citovat z připraveného usnesení. Ale přece jenom přidám dvě věty, abyste měli srovnání Rozhlasu s Českou televizí.

Tak veřejnoprávní instituce Český rozhlas hospodaří se zhruba dvoumiliardovým ročním rozpočtem. V tom roce 2013 to bylo plánováno 2 mld. 192 mil., nakonec to hospodaření bylo o něco vyšší, 2 mld. a 202 mil. 500 tis. Porovnání nákladů a výnosů vyšlo tak, že Rozhlasu "zbyl" zisk 3,4 mil. po zdanění, což je z mého pohledu optimální výsledek veřejnoprávní instituce, kdy nedochází ani ke ztrátě, ani k příliš vysokému zisku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP