(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka kolegy Stupčuka, pak se dostane na kolegu Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Tam, kde chybí věcná znalost problémů, tam je demagogie. Prostřednictvím vás bych pana kolegu Gabala chtěl požádat, aby na mě neukazoval. To se ve slušné společnosti nedělá. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pokračuje pan poslanec Vilímec a poslední přihlášený v obecné rozpravě je kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, využiji také obecné rozpravy k odůvodnění svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se pak formálně přihlásím v rozpravě podrobné. Ale dovolte mi ještě několik poznámek k té probíhající debatě, a vůbec návrhu tohoto zákona.

Návrh zákona o Registru smluv pan poslanec Farský podával již v minulém volebním období a teď je hlavním podporovatelem tohoto návrhu. Nevím, kdo další ve Sněmovně. Byl podáván pravděpodobně s předpokladem, že takovýto návrh umožní ještě větší transparentnost, větší kontrolu nad hospodařením s veřejnými prostředky. Samozřejmě můžeme nejen ve vztahu ke státu, ale i k územním samosprávným celkům požadovat nastavení dalších kontrol, dalších kontrolních institucí v nějaké představě, že tím vyřešíme veškeré problémy v naší zemi.

Já bych jen připomněl jednu skutečnost. Nedávno, v průběhu ledna, jsme vlastně ex post ve vztahu k předpokládané účinnosti zákona schvalovali novelu rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Návrh zákona, nebo zákon jako takový určitě nebyl v takové mediální pozornosti jako zákon o Registru smluv, a tehdy alespoň ti, co hlasovali pro tento zákon, tak hlasovali určitě v nějaké představě, že ta novela zákona o územních rozpočtech nebo rozpočtových pravidlech územních rozpočtů omezí korupční prostředí, nastaví větší transparentnost. Jaký je výsledek? Můžete se zeptat nejen starostů, především starostů těch nejmenších obcí, ale především žadatelů o dotace z územních rozpočtů. Byť jsem s panem poslancem Zemánkem prosadil ještě omezení těch původně navrhovaných požadavků, beztak se obrovským způsobem navýšila administrativní zátěž z pohledu obcí, ale především z pohledu žadatelů. Nakonec menší obce, tak jak jsem se přesvědčil, musí vyplňovat ty složité žádosti za jednotlivé žadatele, protože prostě dobrovolné spolky, ať jsou to hasiči, rybáři apod., na takové administrativní požadavky vůbec nejsou připraveni. Ano, nemusí starostové těch malých obcí takovou podporu a pomoc těmto spolkům vůbec poskytovat. Nemusí. Mohou se odvolat na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pak ale zřejmě zaniknou tyto spolky a s tím vše pozitivní, co iniciativou zdola pro občany té či oné obce vytvářejí.

Koneckonců, ta novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovuje od 1. července letošního roku povinnost zveřejňovat také na úřední desce veškeré poskytnuté dotace, smlouvy o poskytnutých dotacích nad 50 tisíc korun. Alespoň podle toho komplexního návrhu, který je zatím předložen, se předpokládá, že pokud obce mají tu povinnost od 1. července zveřejňovat tyto smlouvy o dotacích na své úřední desce, tak už nemusí zveřejňovat v Registru smluv, tak jak navrhuje pan poslanec Farský. Ta idea, že všechna data budou na jednom místě, stejně neplatí.

Já se obávám, že tento zákon k nějakým kýženým pozitivním výsledkům nepovede. Ano, mohou být uspokojeny, a pravděpodobně, pokud bude schválen ten zákon, budou uspokojeny iniciativy typu Rekonstrukce státu, odškrtnou si splnění jednoho ze svých požadavků, ať to stojí co to stojí. A že to bude stát hodně, to je nasnadě.

Podle mého názoru zvláště v případě malých příspěvkových organizací nebo dobrovolných svazků obcí jsou takové požadavky zcela mimo jejich administrativní možnosti. Proto podporuji vyjmutí z tohoto zákona, pokud nakonec bude prohlasován, povinnosti pro ty subjekty, samosprávné subjekty, které hospodaří již teď pod značnou veřejnou kontrolou s poměrně malými rozpočty, tedy pro malé obce nebo dobrovolné svazky obcí. To je podle mého názoru správná cesta.

A teď k tomu mému pozměňovacímu návrhu, který vlastně doplňuje pozměňovací návrh pana poslance Stanjury a je také podáván s vědomím a se souhlasem Svazu měst a obcí. Týká se trvalého vyjmutí povinnosti, zveřejňovat smlouvy pro dobrovolné svazky obcí. Já k tomu poskytnu poměrně stručné odůvodnění.

Tyto dobrovolné svazky obcí vznikají podle zákona o obcích buďto za účelem vykonávání konkrétních společných služeb na území členských obcí, nebo jako výraz spolupráce jednotlivých obcí v rámci jejich samostatné působnosti. V mnoha případech se stává -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím všechny hloučky, aby případné diskuse nad jiným tématem, než je registr smluv, přesunuly do předsálí. Děkuji, pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. V mnoha případech se stává, že jedna obec je členem více svazků na konkrétním území. A také určitě aspoň starostové vědí, že ty dobrovolné svazky jsou různých velikostí. Máme větší dobrovolné svazky, velmi malé dobrovolné svazky, které sestávají pouze z několika málo malých obcí. Někdy skutečně dobrovolné svazky mají úplně minimální, takřka žádný administrativní aparát. Jsou sice financovány z členských příspěvků jednotlivých obcí - někdy je to třeba koruna na jednoho obyvatele, takových případů je hodně - ale ty nemohou pokrývat výdaje na osobní náklady zaměstnanců. Takže v mnoha případech to vypadá tak, že jedna obec svými zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností zajišťuje základní administrativní povinnosti pro takový dobrovolný svazek obcí.

V poslední době Svaz měst a obcí naplňuje projekt tzv. meziobecní spolupráce, který poprvé kompletněji analyzoval dosavadní výsledky spolupráce obcí. Existuje shoda, že spolupráce obcí by měla pokračovat, že stát by měl takovou spolupráci usnadňovat. Návrh tedy, aby mezi povinně uveřejňovanými dokumenty Registru smluv byly i smlouvy, jejichž stranou je dobrovolný svazek obcí, naopak takovou spolupráci velmi zatěžuje.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí na rozdíl od různých sdružení obcí vzniklých ještě na základě občanského zákoníku dle spolků je v zásadě již teď přezkoumáváno povinným auditem, dobrovolné svazky obcí musí plnit povinnosti dané zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, atd. Na ně se také vztahují povinnosti ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tyto dobrovolné svazky obcí se pohlíží tak jako na každou obec, kdežto na sdružení obcí, které nejsou v návrhu zákona, se pohlíží víceméně pouze na svazek, který také hospodaří z veřejnými prostředky, ale žádné povinnosti ani z územních rozpočtových pravidel ani z toho návrhu zákona o Registru smluv nemá. Požadovat tedy po těchto svazcích vykonávání dalších povinností dle zákona o Registru smluv je z pohledu rozsahu veřejných prostředků, s kterými hospodaří tyto svazky, naprosto neefektivní a znamenalo by další administrativní zátěž, kterou by, obávám se, mnohé dobrovolné svazky obcí nemohly vůbec naplňovat.

Z těchto důvodů tedy navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, aby tyto dobrovolné svazky obcí byly vyškrtnuty z těch subjektů, které musí povinně zveřejňovat smlouvy do Registru smluv. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP