(15.40 hodin)

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Část věcí mně pan ministr teď vzal. Já bych jenom zareagoval na pana Bendla, jinak diskusi si už potom necháme do výboru, prostřednictvím paní předsedající.

Jak to tady zaznělo, v zásadě v medicíně nemáte nikde to, že byste neměl riziko. Dokonce na dětských odděleních je riziko takové, kdy tam pro děti pořádáme nějaké akce a přišel mi tam převlečený čert, tak mi jedno jedenáctileté dítě málem vyskočilo z okna, protože se ho bálo. A dělali jsme to v dobré víře. Takže v zásadě bychom nemohli operovat, nemohli bychom podat žádný lék, protože každý lék má nějaký nežádoucí účinek. A z tohoto pohledu je vytrženo jakoby to očkování samostatně z kontextu. Je to samozřejmě složitá záležitost, ale slíbili jsme, budeme o tom diskutovat, a věřte, že se na tu diskusi těším.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě je tady přihláška do obecné rozpravy. Paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, člověk rozmýšlí, jestli vůbec může vystoupit v Poslanecké sněmovně a vést diskusi v případě, že není označen za toho pravého odborníka. Ale mám-li navázat na to, co zde říkal v posledním slově pan ministr, tak bych se možná zastavila u dvou věcí. Ta první je o tom, jak tu diskusi vedeme, tou druhou je samotné jednání Ústavního soudu.

Jak vedeme diskuse. Já rozumím tomu, že akt rodičů, které vy nazýváte alternativními rodiči, přijdou-li před ministerstvo, že tam opravdu žádná věcná diskuse se asi na té ulici vést nemůže. To všichni víme. Oni tam přijdou říct nějaký svůj protest. Jsou à priori proti tomu způsobu, který vy navrhujete, a přijdou vám to říci tou nejviditelnější podobou. Tam nějaké úsilí o to, dobrat se nějakého konsensu, nějakého kompromisu na té ulici, možné není. A kde to možné je, tak je to právě tady v Poslanecké sněmovně. Protože ti rodiče, ať už jim budeme říkat alternativní, nealternativní, jakkoliv, tak prostě mají své volené zástupce zde v Poslanecké sněmovně. A ti rodiče se na nás obracejí, a nejsou to jenom ti, které vy nazýváte alternativními. My jsme dnes na našem poslaneckém klubu debatu o zákonu a o tom, jak s ním naložit, vedli a netroufnu si říct, ale řekla bych, že většina, dvě třetiny poslanců našeho poslaneckého klubu byly přesvědčeny o tom, že zákon je potřeba změnit, že je dobře, že se vrátí do druhého čtení, že o něm ještě bude možno diskutovat. Protože tak jak navržen je, my si prostě myslíme, že v pořádku to není.

Ráda bych se vrátila ještě k tomu druhému, co bych tedy doporučila našemu odbornému výboru k projednání, až se o tom budete bavit. Je zde vedle toho rozhodnutí Ústavního soudu také odlišné stanovisko, které formulovala paní soudkyně Kateřina Šimáčková právě k tomuto výroku Ústavního soudu. Nevím, já to tady nemohu číst, protože určitě by se vám zdálo, že tím zbytečně prodlužuji debatu, má to asi 5 nebo 6 stránek. Ať už jste alternativními rodiči, nebo nealternativními rodiči, ať už jste odborníky, nebo laiky, ať už jste ve zdravotním výboru, nebo nejste, myslím si, že by vás toto vyjádření paní soudkyně mělo zajímat zejména z toho důvodu, že ona se tam snaží dobrat podstaty toho právního aktu, kterým je stanovení povinnosti očkování dětí. A zaráží ji zejména to, že to je povinnost uložená vyhláškou, tedy povinnost svěřená do rukou exekutivy, nikoliv do rukou zákonodárného sboru. Dává zde jako porovnání příklad toho, kdy jde lázeňskou péči, kdy Ústavní soud rozhodl v případě lázeňské péče o její možnosti dvou- nebo třítýdenním absolvování, tak rozhodl, že toto musí být uloženo zákonem. Takže dámy a pánové, my jako zákonodárkyně a zákonodárci musíme naplnit vůli Ústavního soudu a rozhodnout o lázeňské léčbě zákonem, ale o povinném očkování dětí, o jeho načasování a o jeho rozsahu rozhodne pouze vyhláška ministra zdravotnictví.

Mně se zdá, že kdyby nás nezajímaly odborné aspekty, a řeknete, že my laici do toho nemáme co mluvit, i když se cítíme být rodiči, zodpovědnými rodiči a bojíme se, aby naše děti nebyly nemocné buď proto, že absolvují očkování, nebo že je neabsolvují, tak jestli se máme něčím zabývat, tak tímto právním aspektem rozhodně ano. Paní doktorka. Šimáčková uvádí, že Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a Kanada jsou zeměmi, kde není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost a - teď z ní cituji - dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě dětí očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých a ostatních dětí. Jak jsem řekla, její stanovisko je asi pěti- nebo šesti stránkové. Prosím vás všechny, abyste se s ním seznámili, protože v té další diskusi by pro nás mělo být velmi významným vodítkem.

Děkuji vám všem za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 jednacího řádu. Svolám všechny kolegy z předsálí, také vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na navrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 13, do kterého je přihlášeno 144 přítomných. Pro 113, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat, návrhem tohoto zákona se bude znovu zabývat garanční výbor.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu dnešního programu. Tím je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaný návrh obsahuje především dva okruhy změn.

Za prvé, navrhuje se přiznat účastníkovi, který nebyl v občanském soudním řízení zastoupen advokátem, případně notářem nebo patentovým zástupcem, a nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, paušální náhradu těchto hotových výdajů, jejichž konkrétní výše bude stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Předpokládá se přitom, že uvedená náhrada bude obdobná paušální náhradě nákladů, která je již podle advokátního tarifu poskytována účastníkům zastoupeným advokátem. Konkrétně to tedy znamená, že by měla být nezastoupenému účastníkovi za každý úkon přiznána náhrada hotových výdajů ve výši stanovené advokátním tarifem. Původní návrh Ministerstva spravedlnosti směřoval k tomu, aby paušální náhrada byla stanovena za celé řízení, aniž by se rozlišovalo, kolik úkonů účastník vykonal.

Za druhé, mění se právní úprava nařizování výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, a to zejména v těchto ohledech: Soud bude nově povinen před nařízením výkonu zjišťovat, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky evidována smlouva nebo rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP