(17.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Výhodou systému přímé volby starosty je, že moc v obci je rozdělená, starosta jako nezávislý orgán je protiváhou obecnímu zastupitelstvu. Funkce starosty je individuálním postem a stojí v tomto smyslu pod výraznější kontrolou občanů obce, kteří ho mohou v místním referendu odvolat. Další výhodou je jednodušší a pružnější správa obce. Další výhodou je, že přímá volba starosty znamená nejširší zapojení občanů do správy obce, a to je právě jeden z těch kladů.

A teď jaké jsou pravomoci zastupitelstva obce. A znovu říkám, že to je jenom model. To je model, který tady dávám jeden, konkrétně je to slovenský příklad, ale my se můžeme shodnout u prováděcího zákona, který nepředkládáme záměrně, aby došlo k široké politické shodě, a můžeme si na něj dát čas, znovu opakuji. Jakýkoli model, který je z funkčních zemí, třeba ze západu, takže mě tady nechytejte za slovo, já jenom vysvětluji tu otázku, jakým způsobem, protože tady bylo, že prý starosta, když nemá podporu zastupitelstva apod., tak to vysvětluji, jak to vlastně tady funguje.

Zastupitelstvo obce má na druhou stranu jiné pravomoci. Zastupitelstvo obce vykonává kontrolní činnost, např. kontrolu hospodaření, určuje zásady hospodaření a nakládání s majetkem obce a s majetkem státu, který má v užívání, schvaluje rozpočet a jeho změny, kontrolu čerpání rozpočtu, schvalování územního plánu obce, schvalování závěrečného účtu atd. Zastupitelstvo by také mělo mít možnosti iniciovat hlasování o odvolání starosty z funkce. Ovšem samotné odvolání starosty by se provádělo na základě hlasování občanů v místním referendu.

Vzájemné postavení zastupitelstva a starosty není tedy založeno na principu nadřízenosti a podřízenosti. Zastupitelstvo proto nemůže starostovi ukládat úkoly. Zastupitelstvu je zákonem svěřena rozhodovací pravomoc ve věcech, které jsou zákonem konkretizovány. Ve statutu si zastupitelstvo může vyhradit rozhodování i o jiných věcech. Nemůže si však vyhradit rozhodování ve věcech, které jsou zákonem vyhrazeny starostovi obce.

Co se týče volby starosty - a už je to jenom na pár minut. Starostu obce volí obyvatelé obce, kteří mají na jejím území trvalý pobyt, na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, a asi u nás by to bylo na čtyřleté funkční období. Starostou může být zvolen volič, u něhož nenastaly překážky ve výkonu volebního práva, což znamená výkon trestu odnětí svobody, resp. zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům apod., a který dovršil nejpozději v den voleb - a to je ten model v zahraničí - 25 let věku. 25 let věku. To je ale k diskusi samozřejmě. To je všechno k diskusi.

Každá obec tvoří pro volby jednomandátový volební obvod. Kandidátní listiny pro volbu starostů mohou podávat politické strany, z nichž každá může uvést na kandidátní listině pouze jednoho kandidáta. Politické strany mohou rovněž podat kandidátní listiny se společným kandidátem. Kandidovat na funkci starosty mohou rovněž nezávislí kandidáti, součástí kandidátní listiny je v tomto případě petice podepsaná stanoveným počtem voličů podporující kandidaturu na funkci starosty. Kandidát na funkci starosty musí mít v obci trvalý pobyt. V té obci, ve které kandiduje. Starostou je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se konají nové volby, neboli chcete-li druhé kolo.

To znamená, vlastně ty modely jsou úplně dány. Znovu říkám, vyjmenoval jsem tady snad půlku zemí Evropské unie, půlku zemí Evropy, kde to funguje. Znova zdůrazňuji, je to ve všech zemích kolem České republiky, ať je to na západ, na východ, na sever či na jih. Tímto jsem chtěl odpovědět na ty argumenty. Je to dávno vyřízené v jiných zemích, dávno to funguje, problémy s tím nejsou a v podstatě žádná země, která to zavedla, to nikdy nezrušila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní mám několik faktických poznámek. První je přihlášena paní poslankyně Němcová, poté pan poslanec Adam, pan poslanec Jakubčík a dále. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Jenom dvě poznámky k řečenému. Za prvé pokud jde o průzkum veřejného mínění, na základě něhož by mohlo dojít k zvýšení volební účasti o 10 %, tak já bych chtěla panu exsenátoru Okamurovi připomenout, že přímá volba do Senátu existuje a žádné dramatické volební účasti jsme se během ní nikdy nedočkali. Je tristní, v druhém kole někdy až kolem deseti, maximálně, procent. Tak to za prvé.

Za druhé, pokud jde o to, zda bude přímo zvolený starosta pod větší kontrolou. Tedy já už si neumím představit na malých a středních obcích nebo na menších městech, jak byste si to ještě představoval. Tam totiž žádná anonymita pro komunálního politika dnes neexistuje. Lidé jsou pod setrvalou každodenní kontrolou, skoro si říkám, že na malých obcích a městech je to už dnes sebeobětování, když lidé do této role nastoupí, protože každý den pod touto kontrolou jsou. Přímá volba starosty nenapomůže tomu, aby míra anonymity, která je zcela normálně ve velkých sídlech, velkých městech, aby kontrola takto zvoleného přímého starosty byla větší. Od toho skutečně ve velkých sídlech slouží daleko lépe zastupitelstvo, které je složeno i z opozičních, i z koaličních stran, kde každý pohyb každé koruny a každého personálního rozhodnutí je kontrolován. V tomto ohledu si myslím, že pan kolega Okamura nemá žádný přehled o tom, jak obce fungují, s největší pravděpodobností proto, že nikdy v komunální sféře nepracoval, nefungoval, na rozdíl od mnohých z nás.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Adam se svou faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Mám pouze řečnickou otázku nepřítomnému panu předsedovi Kalouskovi prostřednictvím přítomného pana předsedajícího. Byl byste proti přímé volbě prezidenta, i kdyby vyhrál váš kandidát? Funguje demokracie, pouze pokud vyhraje váš kandidát, a pokud nevyhraje, tak je demokracie špatná? Nebo jak si to mám vysvětlit?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám rád čísla. Pan předseda Okamura nás tady zahrnul čísly, jak všichni občané chtějí přímou volbu, jak by se na ni těšili, ale já si myslím, že situace je trošku odlišná. V roce 2013 v naší republice bylo 8,5 milionu voličů. Přesně 8 424 227. Voleb se zúčastnilo, čili volilo, necelých 5 milionů lidí, 4 969 984 lidí volilo. Stranu, která prosazovala přímou volbu, volilo 342 339 lidí, což je 6,88 %. Nejsem přesvědčen o tom, že z 8,5 milionu lidí 342 339 je nějaké závratné číslo a že nás to opravňuje k tomu, abychom přistoupili k tomuto v České republice, v české zastupitelské demokracii k naprosto bezprecedentnímu kroku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou pan poslanec Chvojka, připraví se pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Lank.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, už opravdu jenom pár krátkých poznámek, pak už reagovat nebudu. My se, prostřednictvím pana předsedajícího, s panem Okamurou neshodneme, to se nedá nic dělat.

Tři poznámky. Co se týče odvolávání starosty občany obce nebo města, já si nedokážu představit, nebo nedělo by se nic jiného, než že by si opozice se starostou, či někdo, kdo toho starostu nemá rád, nedělo by se nic jiného, než že by byla různá referenda, různé mítinky, různé sešlosti na téma odvolání starosty. A proč? No protože to je docela dobrý prostor pro to, jak se zviditelnit. Žádný jiný důvod nemusí být. Starosta může být naprosto skvělý, ale když máme tuto možnost si někoho zkusit odvolat, tak proč bychom si to nezkusili, protože to je prostě docela dobrý nástroj k tomu, jak se zviditelnit. To je nesmysl. Opravdu by mě to vyděsilo, kdyby se tohle konalo.

Co se týče teze, že zastupitelstvo má být protiváhou starosty, tak to je také nesmysl. Zastupitelstvo nemá být žádná protiváha, má to být orgán, ve kterém má mít starosta většinu pro to, aby mohl prosazovat svůj program, za který byl zvolen, resp. strana, za kterou byl zvolen, a ne že je tam nějaká protiváha nebo konkurence. To je prostě blbost, s prominutím, největšího kalibru.

Už to říkala paní kolegyně Němcová, opravdu přímá nebo kvazipřímá volba nezapříčiňuje nějakou vysokou volební účast. Díval jsem se na ctěného kolegu Okamuru, když kandidoval na Zlínsku v roce 2012, a ten svůj mandát získal při účasti 26 %. A je to přímá volba a nezapříčinila, že by pan tehdejší senátor, když vyhrál, měl nějaký větší mandát nebo byla nějaká větší volební účast. Prostě je to nesmysl, větší volební účast by nebyla, obecní zřízení, tak jak ho máme koncipováno, funguje a není důvod toto měnit jenom na základě nějakých populistických gest. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Z pracovních důvodů se od 18 hodin do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Zelienková.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Okamura a po něm pan poslanec Lank. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP