(9.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Vzhledem k tomu, že další bod, a tím je bod 96, je možno projednat až po jedenácté hodině, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. A já znovu prosím své kolegy a kolegyně, aby se ztišili, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, který nyní projednáváte, mění zákon o regulaci reklamy a obsahuje též dílčí drobnou změnu zákona o pohřebnictví.

Hlavním cílem návrhu je odstranit Evropskou komisí vytčené nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách vůči obyvatelstvu na vnitřním trhu, a to ve vztahu k zákonu o regulaci reklamy. Návrhem se také adaptuje zákon o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které se vztahuje i k reklamě, které je od poloviny prosince minulého roku přímo použitelné ve všech státech EU, tedy i v České republice. Mimoto návrh přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Vzhledem k tomu, že tato inspekce již vykonává dozor nad značením potravin, dojde přesunem k zefektivnění výkonu dozoru v dané oblasti. Obdobně dochází na základě dohody s Ministerstvem financí k přesunu dozorové pravomoci z krajských živnostenských úřadů na celní úřady v oblasti výkonu dozoru nad šířením reklamy na nepovolené nebo neoznámené loterie. Celní úřady jako orgány v působnosti Ministerstva financí mají totiž ihned k dispozici informace o tom, zda je konkrétní loterie povolena, či nikoliv, a výkon dozoru bude tedy i zde rychlejší a efektivnější.

Návrh rovněž upřesňuje ustanovení regulující tzv. volební reklamu. Porušení daných omezení dosud není možno vzhledem ke stávajícímu znění zákona o regulaci reklamy vůbec postihovat, neboť volební reklamu nelze podle dosud platné právní úpravy podřadit pod definici reklamy. Podle navrhované právní úpravy bude možné šířit jen taková oznámení týkající se voleb, která budou označena údajem o osobě, která si toto šíření objednala, a to v době od vyhlášení volební kampaně do ukončení hlasování. Nebude-li předmětné oznámení mít požadované náležitosti, bude jeho šíření podléhat pokutě.

Pro úplnost poznamenávám, že novela zákona o pohřebnictví, která je rovněž v návrhu obsažena, pouze ruší duplicitní, a tedy nadbytečné ustanovení o sankci za porušení podmínek stanovených pro reklamu na činnosti pohřebnictví.

Vážená paní předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, návrh, který máte nyní před sebou, odstraňuje, jak jsem již zmínil v úvodu, dílčí nedostatky v zákoně o regulaci reklamy, a to zejména s ohledem na výtku Evropské komise ohledně transpozice směrnice k nekalým obchodním praktikám. S přihlédnutím k tomu vás žádám, abyste návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Komárek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, zákon, který předkládá pan ministr Mládek, poměrně významně mění současný zákon o regulaci reklamy s odkazem právě na evropské směrnice a obecná ustanovení o nekalé soutěži. Ty zásahy do zákona o regulaci reklamy například víceméně povolují skrytou reklamu a povolují reklamu, která není rozeznatelná od jiného obsahu, zároveň zmírňují ochranu dětí. Samozřejmě ten zákon odkazuje na to, že tato ustanovení jsou už obsažena v jiných zákonech či směrnicích. Už v současné době, jak asi všichni víme a vnímáme, i tato ustanovení zákona o regulaci reklamy dosud platná jsou vysílateli buď porušována, nebo se vysílatelé často rádi pohybují na hraně, a proto mám určitou pochybnost, zda bude nová úprava dobře fungovat. Já skutečně jsem poslední člověk na světě, který by chtěl zasahovat do svobodné soutěže, ale na druhou stranu ctím ochranu slabších stran smlouvy, což jsou v tomto případě všichni příjemci vysílání, jedná-li se o skrytou reklamu nebo nerozlišení reklamy od jiného obsahu, zejména ale pak děti, na které ta agresivní reklama útočí. Čili tady já vidím určitý obsahový a právnický problém, který dle mého názoru je potřeba velice důkladně prodiskutovat ve výborech a stoprocentně se přesvědčit, zda práva těchto slabších stran smlouvy nebudou porušena.

Jinak se domnívám, že tento zákon, co se týče označování potravin, co se týče kontroly, co se týče volebních oznámení i co se týče pohřebnictví, zlepšuje současné podmínky na trhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já sdílím podobné obavy jako pan zpravodaj. Chtěl bych vaší pozornosti doporučit zejména to, co se v novém návrhu zákona ruší. Zejména ruší se toto ustanovení, že se zakazuje reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala. Stejně tak další část, která se týká působení reklamy na osoby mladší 18 let, kde se doporučuje vypustit dva odstavce - doporučuje ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb.

Já se domnívám, že toto jsou vážné věci a že tato ustanovení zákona by rozhodně neměla být vypouštěna. Je možné, že doslovný předklad směrnice evropské zní tak, jak je navrhováno, ale stejně bych rád slyšel, ve kterých jiných ustanoveních tohoto zákona nebo jiných zákonech, jak zmiňoval pan zpravodaj, jsou tyto věci ošetřeny. Já se domnívám, že toto bylo v zákoně zakotveno správně. Stejně tak se domnívám, že česká právní úprava nemá řádné ošetření reklamy na humánní léčivé přípravy, a potom dále část, která se týká darování lidských tkání a buněk, respektive reklamy na lidské tkáně a buňky. To souvisí s tím, že se běžně poskytují náhrady za darování tkáně a buněk. Myslím si, že toto jsou věci, kterými bychom se měli zabývat ve výborech, a věřím, že Sněmovna potom po důkladné rozpravě rozhodne správně.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP