(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji. Zatím nebudeme pokračovat v rozpravě, ale s faktickou poznámkou - prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Já bych na to také ještě ráda jednou reagovala. Nevím, o kterých pozemcích mluvíte, protože žádné pozemky Středočeský kraj v Benešově nevlastní. Vy jste je totiž ještě nestihli za 15 let převést od Pozemkového fondu. Vy jste tak liknaví, až vám je někdo vytáhne! Takže prosím, nemaťte aspoň tady tu Poslaneckou sněmovnu a buďte natolik féroví, že řeknete, že pozemky jsou Pozemkového fondu a jsou v pronájmu, je o ně dána žádost a nejsou vydány. Takže o tyto pozemky nebude moct jít.

A protože držíte moji brožuru, tak ráda bych reagovala na tu kauzu, kterou rozvíjíte na krajském úřadě ve snaze nějak školu poškodit. Prosím, je to brožura, která naprosto přesně v souladu s požadavky kraje propojuje školu s praxí. Nejenom že se tam propaguje Agrofert, ale i jiné firmy. A samozřejmě že tam hovoří i zástupci ODS, například na poslední straně za Svaz zemědělců. Je tam logo Středočeského kraje a jsou tam loga samozřejmě také jiných firem.

Děkuju vám, pane Bendle, za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Ivaně Dobešové. Pan kolega Schwarz byl přihlášen ještě před kolegou Bendlem k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych vás poprosil, kolegyni i kolegu, bavme se o školském zákoně. Já se nechci zastávat, já ten váš problém nechci řešit. Jenom vás chci požádat, když už mě bavilo poslouchat návrhy tamhle z pravicového spektra, co bychom mohli odhlasovat, tak bych prosil, nestrhávejme zase tuhle sněmovnu někam. Bavíme se o školském zákoně. Nechápu střet zájmů. Řešme školský zákon, který bude pro všechny školy - nejenom její nebo Agrofertu nebo Středočeského kraje. Prosím vás, pro všechny školy. Třeba u mě i v Mostě. Děkuju. (Tleskají poslanci ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Schwarzovi. Jenom upozorňuji, že každý poslanec, který vystupuje, pokud se cítí v konfliktu zájmů, to má před svým vystoupením ohlásit, to je zákon o jednacím řádu. Čili v tomto ohledu nemohu té diskusi nijakým způsobem zabránit.

Prosím, pan poslanec Bendl k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už budu stručný. Prostě paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího, vlastně jste potvrdila, že o těch pozemcích víte. Občanská demokratická strana už druhé volební období nemá koalici na kraji, nevyjednávala s vámi jako s ředitelkou jím řízené organizace a Agrofertem o zájmu o odkoupení či dlouhodobém pronájmu střední školy. Nicméně tady navrhujete, aby se v zákoně, o kterém dneska mluvíme, zavedly paragrafy, které by vám usnadnily cestu k tomu, aby Agrofert tuto střední školu koupil. A to, že jste zmínila tuhle brožuru - no já ji tady mám dlouhou dobu schovanou, protože tam prezentujete především Agrofert a vůbec ne zřizovatele, který vás financuje. Ale to už je jenom vaše věc a věc hnutí ANO, kterého jste členem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Dobešové. Pak se snad dostane na řádně přihlášenou kolegyni Alenu Nohavovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Moc děkuju, že si ji konečně pan poslanec Bendl přečetl. Obávám se, že když byl hejtmanem, tak žádnou moji brožuru nečetl. Jestli jsem dosáhla toho efektu, že se opravdu seznámil se školou, tak mě to velmi těší. Doufám, že vy ostatní si ji také přečtete. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní budeme pokračovat v řádné rozpravě. Vystoupí paní poslankyně Alena Nohavová, připraví se pan poslanec Ivan Gabal. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěla vyjádřit k § 47 školského zákona, který jedná o zřizování přípravných tříd. Vládní návrh říká, že obec, kraj, svazek obcí, náboženské společnosti mohou zřizovat přípravné třídy v základních školách pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, zejména dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky. V pozměňovacím návrhu navrhuji nahradit slovo zejména slovem přednostně, a to z toho důvodu, že ve skutečnosti by takovéto třídy mohly být naplněny dětmi mladšími, a to i dětmi pětiletými, a děti s odkladem školní docházky by v podstatě byly opomenuty. Slovo přednostně tedy tuto nejednoznačnost napravuje. Tím není nikterak bráněno zřizovatelům - prostě přednostně budou umístěny děti s odkladem školní docházky, a bude-li místo, mohou být zařazeny do této třídy i děti bez odkladu, zejména děti s hraničními stavy, kdy sice podle odborníků by byl vhodný odklad školní docházky, ale rodiče s tím nesouhlasí. Nebo zase naopak, kdy rodiče odklad požadují, ale dle názoru odborných pedagogů není odklad nezbytný. Uvedené znění jednoznačně tedy upřednostní děti s odkladem školní docházky a to navíc navazuje i na připravovanou novelu o zřizování povinného posledního ročníku mateřské školy. V podrobné rozpravě se potom přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. V rozpravě vystoupí pan poslanec Ivan Gabal a připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, vládo. Já v podrobné rozpravě přednesu svůj pozměňovací návrh. Teď se do ní hlásím. Dovolte mi jenom pár slov k jeho zdůvodnění.

Vzdělávací systém je integrující nejenom v oblasti přenosu poznatků kulturního kapitálu, rozvíjení schopností, tradic, ale také z hlediska vývoje společenských nerovností v přístupu na pracovní trh, v zaměstnanosti, v kvalitě i v životní úrovni. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů vzdělanostních nerovností v České republice a nerovností vzdělanostních šancí je sociální původ. Vzdělání a sociální postavení rodičů významným způsobem, jak ukazují výsledky dostupných analýz, ovlivňují šance dětí. Vzdělávací systém tak přímo ovlivňuje nerovnosti v české společnosti, její soudržnost, výskyt a šance na překonání špatné sociální situace, nižšího vzdělání rodičů apod. V mezinárodních srovnáních a výzkumech např. OECD patří Česká republika dlouhodobě k zemím, kde jsou vzdělanostní výsledky a vzdělanostní dráhy dětí nadprůměrně silně ovlivněny jejich sociálním původem a jsou tak silně ovlivněny mimoškolními faktory. Pro vaši představu: dlouhodobě zhruba ze 60 a 70 srovnávaných zemí je Česká republika z hlediska síly vlivu sociálního původu na vzdělanostní dráhu dětí asi čtvrtá, pátá s nejsilnějším efektem.

Česká republika dosud čerpá informace o váze sociálního původu a nižší přidané hodnotě školy pro šance dětí zejména z mezinárodních výzkumů PISA. A protože se dlouhodobě nedaří zlepšovat výsledky žáků pramenící z jejich sociálního původu, je nutné zavést pravidelné sledování a na základě našeho vlastního podrobného šetření provádět vývoj jak vzdělanostních drah a šancí dětí právě na základě jejich ekonomického, sociálního a etnického původu. To vše je nezbytné pro efektivní zavádění a využívání školské politiky, pro její optimalizaci včetně finančních investic.

Je potřeba zdůraznit, a pro vaši představu, že u nás mají tyto nerovnosti mimořádně významný územní dopad na snižování šancí dětí z některých regionů bez ohledu na jejich individuální schopnosti. To znamená pro poslance z Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, částečně Olomouckého kraje je to opravdu silné téma a hledání odpovědi na to, proč jsou děti v těchto regionech strukturálně zatížené znevýhodněny a mají nižší šance na dosahování vyšších stupňů vzdělání, je skutečně relevantní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP