(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud jde o podstatu věci, která se týká otázky kontrol, zejména tedy otázky chybného výpočtu roční sazby nákladů na spotřebitelský úvěr v případě prodeje ojetých vozidel v autobazarech, chtěl bych říci, že sazba RPSN je pouze jedním z mnoha údajů, jehož správnost Česká obchodní inspekce při své dozorové činnosti kontroluje. Výpočet RPSN je komplexní. V daném případě bylo Českou obchodní inspekcí zjištěno, že poskytovatelé úvěrů v rozporu s platnou právní úpravou nezahrnují určitý typ poplatků, konkrétně poplatek za uzavření smlouvy, započítaný do jistiny spotřebitelského úvěru, do vzorce, který slouží k výpočtu roční procentní sazby nákladů, což mělo za následek zkreslení skutečné výše roční procentní sazby nákladů. V řadě kontrolovaných případů, které byly kontrolovány ze strany České obchodní inspekce, však k takové praktice ze strany poskytovatelů úvěrů nedošlo. V těchto případech Česká obchodní inspekce výpočet roční procentní sazby nákladů posoudila správně, čili nešlo o nějaký plošný jev u všech poskytovatelů úvěrů, ale šlo o jev u některých poskytovatelů úvěrů.

Chtěl bych také dodat, že v současnosti je i v takových specifických případech, jako byl případ nezohlednění poplatku za uzavření smlouvy při výpočtu sazby RPSN, již praxe České obchodní inspekce sjednocena. Čili podle informací, které jsem obdržel z Ministerstva průmyslu a obchodu, by již nemělo docházet k tomu, že by Česká obchodní inspekce přistupovala jakkoliv rozdílně k posuzování těch údajů, které získává při své kontrole k dispozici.

Já bych chtěl pouze odmítnout tvrzení o tom, že zde tedy existuje nějaká povinnost státu v rozsahu snad údajně 6 miliard korun, která by měla být vynaložena na odškodnění spotřebitelů. Na základě platného právního stavu konstatuji, že možné odškodnění spotřebitelů je otázkou soukromoprávní, týkající se smluvního vztahu mezi spotřebitelem a poskytovatelem úvěru. A chtěl bych také říci, a to je myslím také velmi důležité, upozornit na to, že jestliže Česká obchodní inspekce tím, že při svých kontrolách neodhalila některá protiprávní jednání poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, neporušila obecně závazné předpisy a nepostupovala ani v rozporu se zásadami výkonu veřejné moci. A tady musím říci, že není naplněna jedna ze základních podmínek vzniku odpovědnosti za vznik škody. Čili z pohledu právního se domnívám, že tady takovýto závazek není a že skutečně otázka event. škody se musí řešit v rámci soukromoprávního vztahu.

Tolik velmi stručně ještě k interpelaci paní poslankyně Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného a tou je paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já myslím, že jsme tady jak já ve své otázce, tak pan předseda ve své odpovědi popsali zhruba, o co jde. Česká obchodní inspekce neměla sjednocenou metodiku, jak tedy kontrolovat roční průměrnou sazbu nákladů. V řadě případů docházelo tedy k tomu, že spotřebitelé byli poškozeni. Dá se z toho vyvodit to, že Česká obchodní inspekce postupovala na jednom místě nějak a na jiném místě jinak. Já se nechci přít o to, jestli právní stav věci zakládá povinnost státu na odškodnění těm poškozeným spotřebitelům, protože to je určitě složitá právní otázka, na kterou tady není ani prostor, ale ani já jsem se téhle té otázce, té právní zodpovědnosti, tak důkladně nevěnovala. Nicméně ten odvolaný ředitel České obchodní inspekce ve svém textu říká, že si myslí, že zde odpovědnost státu je pro to, protože právě Česká obchodní inspekce v některých případech kontrolu prováděla a odsouhlasila to, že byli ti spotřebitelé takto poškozeni, a v tom on spatřuje odpovědnost státu, neb Česká obchodní inspekce je tedy institucí státu.

Druhou věcí, kterou cítím jako velmi důležitou, je, že z vaší odpovědi, vážený pane předsedo vlády, bych ráda ocitovala toto: Žádosti pana inženýra Jiřího Pěkného o zařazení - to je v té vaší odpovědi - o zařazení do kontrolní skupiny věnující se problematice spotřebitelských úvěrů bylo vyhověno. Jinak řečeno, on žádal, protože viděl, že něco je špatně, žádal, aby byla vytvořena kontrolní komise, chtěl být jejím členem, vyhověno mu bylo. Pan inženýr Pěkný, dále pokračuji, byl členem pracovní skupiny, ustavené při České obchodní inspekci pro účely zlepšení koordinace a celkového výkonu dozoru nad poskytováním spotřebitelských úvěrů. Výsledkem práce této skupiny je materiál, který výrazně přispívá ke sjednocení výkladu problematiky spotřebitelských úvěrů.

A mě by tedy zajímalo, jestliže podle vaší odpovědi, tak jak ji připravila Česká obchodní inspekce, odvedl pan inženýr Jiří Pěkný profesionální práci, přispěl k nápravě věci, která určitě v pořádku nebyla - proč byl potom vyhozen z práce?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan premiér se chystá k odpovědi. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych skutečně chtěl ještě připomenout jeden důležitý fakt. Účelem kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí v oblasti spotřebitelského úvěru bylo zjištění, zda kontrolovaný subjekt řádně dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy. Do kontrolního protokolu byla zaznamenána zjištění, která obsahovala nálezy s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, ze kterých tato kontrolní zjištění vycházejí. Je potřeba si uvědomit, že kontrolním protokolem tak nebylo verifikováno, že jednání kontrolovaných osob je v souladu s právními předpisy. Protože kdybychom uplatňovali takový to názor, tak by to fakticky znamenalo, že pokud dozorový orgán, a musím říci jakýkoliv dozorový orgán, v daný okamžik protiprávní jednání kontrolované osoby neodhalí, tak že vlastně takové jednání protiprávním není. To si myslím, že by byla velmi nebezpečná premisa, která by fakticky znamenala, že jakákoliv kontrola ze strany státních orgánů, která by v jakémkoliv případě neodhalila všechna pochybení, by vlastně amnestovala ta pochybení, která během kontroly identifikována nebyla. Myslím si, že takovým to způsobem skutečně nelze z tohoto úhlu pohledu a touto interpretací nelze přistupovat k vyhodnocení kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí. (V sále značný hluk.)

Pokud jde o důvody odvolání pana Pěkného z funkce ředitele východočeského inspektorátu České obchodní inspekce, musím říci, že k tomu se ústřední ředitel České obchodní inspekce již vyjádřil v tiskové zprávě ze dnes 19. června letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane premiére, já se moc omlouvám, nechci zdržovat, ale je tady opravdu velký hluk a myslím si, že to je zbytečné. Obzvlášť některé hloučky tady mluví nahlas. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Pokud budu vycházet z vyjádření ředitele České obchodní inspekce, důvodem pro odvolání pana Pěkného z funkce byla nespokojenost ústředního ředitele České obchodní inspekce se způsobem, vystupováním, jednáním a pracovní komunikací odvolaného ředitele, jak s ním samotným, tak s ostatními řediteli regionálních inspektorátů. To je tedy odpověď, kterou jsem dostal na svoji otázku směrem k důvodům po odvolání pana Pěkného z funkce ředitele východočeského inspektorátu České obchodní inspekce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a znovu prosím k mikrofonu paní poslankyni Němcovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Co vám asi tak, vážený pane předsedo, mohli napsat. Že ho vyhodili, protože jim tam vadil a viděl jim pod prsty? Napsali vám, že ho vyhodili, protože neuměl komunikovat, protože já nevím, co všechno, aby to hezky znělo a na papíře dobře vypadalo.

Bohužel máme minutu. Já tedy navrhuji Poslanecké sněmovně usnesení, že nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády na tuto interpelaci s tím, že sám dodává, že podal v této věci trestní oznámení. Trestní oznámení je podáno na něho. Tato věc bude mít pokračování. Sněmovna by se jí měla zabývat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP