(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pan premiér se chystá k odpovědi. Máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem vystupoval v první části reakce na svou písemnou odpověď na interpelaci paní poslankyně Němcové. Mohu pouze potvrdit, že nezákonné zveřejňování skutečnosti relevantní v trestním řízení je nepřijatelné, protože tím dochází mimo jiné ke zpochybňování principů spravedlivého procesu.

Problémy s odposlechy jsou závažným problémem a je otázka, zdali je tady nějaká zkušenost z jiných zemí, které mají demokratický právní stát, jakým způsobem lze omezit úniky odposlechů do médií v nějaké fázi vedení trestního řízení, které počítá s odposlechy jako s důkazním prostředkem. Já se domnívám, že se neobejdeme bez toho, aniž by pro trestní řízení odposlechy jako důkazní prostředky používány byly vzhledem k tomu, že je nutno bojovat s kriminalitou, s trestnou činností, která má v řadě případů velmi sofistikovanou podobu. Otázka je ovšem rozsahu pořizovaných odposlechů a toho, aby tyto odposlechy nebyly pořizovány k tíži třetích osob, které se na žádné závažné trestné činnosti nepodílejí, ale současně v případě, že dochází k úniku těchto odposlechů v rámci nějaké fáze trestního řízení, tak jsou porušována jejich práva. To si myslím, že je asi nejhorší případ, ke kterému může docházet. To znamená, že využití tohoto důkazního prostředku, využití odposlechu, nevede jenom k objasnění trestné činnosti a k potrestání pachatele, ale vede vlastně k jakési externalitě, kterou je fakt, že se tím stát touto svou činností dotýká práv občanů a jejich koneckonců také práva na zachování soukromí a na zachování důstojnosti.

To, co je samozřejmě ještě komplikovanější, je to, zdali všechny informace, které jsou zveřejňovány v rámci trestního řízení a mají dopad na práva a důstojnost osob, které jsou v těchto odposleších zmiňovány, jakým způsobem potom se ta věc zohlední v situaci, kdy dotyčné osoby nejsou shledány vinnými ze závažné trestné činnosti a jsou např. v průběhu soudního řízení zbaveny všech podezření a jsou osvobozeny.

Pokud zde paní poslankyně Němcová mluvila o počtu vyšetřování, která jsou vedena ze strany Generální inspekce ozbrojených sborů, GIBS, vůči Policii České republiky, tak samozřejmě že ta statistika ukazuje určitý nepoměr mezi počtem těchto šetření v jednotlivých bezpečnostních sborech. Ale já si myslím, že ten nepoměr je dán v zásadě objektivně tím, že právě policie se zabývá činnostmi, které se týkají vyšetřování, ve velkém rozsahu. Zde je tedy také statisticky největší potenciál k tomu, aby informace unikaly.

Já si nejsem vědom toho, že by v posledních deseti měsících došlo k nějakému zhoršení stávajícího trendu, a nejsem si vědom toho, že bychom za posledních deset měsíců zaznamenali nějaké případy tohoto typu, na které by bylo nutné poukazovat tady, přímo na půdě Poslanecké sněmovny, v rozpravě, kterou vedeme. Chtěl bych ujistit paní poslankyni Němcovou, že i na základě stanoviska ministra vnitra, které koneckonců i ministr vnitra uplatnil ve formě podnětu k činnosti Generální inspekce ozbrojených bezpečnostních sborů, je této věci ze strany GIBS věnována dostatečná pozornost, a přirozeně veškeré podněty, které v takovéto věci přijdou, a koneckonců veškeré podněty, které se týkají možné trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, jsou ze strany GIBS nestranně a nezávisle prověřeny a prošetřeny.

Myslím si, že pokud jde speciálně o tuto kategorii trestné činnosti, možná by stálo za to, kdyby touto oblastí a statistikou, která by byla speciálně zaměřena do oblasti úniku informací, popř. úniku informací ze spisů, z odposlechů, tak by pravděpodobně bylo možné, aby příslušné poslanecké komisi, která dozoruje Generální inspekci bezpečnostních sborů, byly podány podrobnější informace o tom, jaké jsou trendy z hlediska odhalování této trestné činnosti, tzn. jak se mění počet trestných činů, které jsou v této souvislosti odhalovány. Myslím, že by to mohl být námět pro jednání jednak stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, tak samozřejmě podnět pro komisi, která má tady v Poslanecké sněmovně na starosti kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP