(10.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

To, co samozřejmě dále přináší tento návrh zákona i po schválení upřesnění rozpočtovým výborem jako komplikaci, je povinnost, že na veškeré dotace, které budou vypláceny obcemi nebo kraji, musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva bez ohledu na to, zda jde o 500 korun, anebo třeba 50 milionů.

Přesto bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat, abyste podpořili usnesení rozpočtového výboru, protože je v mezích toho, co aspoň odpovídá základním připomínkám Svazu měst a obcí. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu rozpočtového výboru. Vystoupil jsem i z toho důvodu, že kdyby se totiž podpořil návrh pana poslance Bezecného, tak se už nemůže podpořit návrh rozpočtového výboru, protože tyto dva návrhy jsou neslučitelné, takže proto jsem považoval za nutné vystoupit i v rozpravě před třetím čtením.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si pan navrhovatel vezme závěrečné slovo. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Ne. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování o tomto zákonu. Máme zde k hlasování čtyři pozměňovací návrhy. Pod písmenem A je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pod písmenem B je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, o kterém před chvílí hovořil pan kolega Vilímec. Pod písmenem C je pozměňovací návrh poslance Zemánka, což jsou formální úpravy. A za čtvrté je pozměňovací návrh pana poslance Bezecného pod písmenem D, který zde zdůvodňovala paní poslankyně Langšádlová.

Navrhuji tuto proceduru: hlasovat po bodech a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování vždy body jednotlivých pozměňovacích návrhů, které spolu věcně souvisí, a to takto:

Za prvé hlasovat pozměňovací návrh A, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Za druhé hlasovat pozměňovací návrh B, rozpočtový výbor, a to tak, že pokud za a) bude schváleno, tak pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného je nehlasovatelný kromě D1, což je možné synonymum, a D3, takzvaná legislativně technická oprava, takže hlasovat D1 a D3; za b) pokud bude neschválen pozměňovací návrh B, tak hlasovat pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného.

Za třetí hlasovat pozměňovací návrh C poslance Zemánka a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba vysvětlit něco k proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se auditoria, zda má někdo dotaz, potřebuje upřesnit. Vypadá to, že tomu tak není. Má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 32. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro takto navržený postup 174. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Za prvé - pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 33. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Za druhé - pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 34. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 154. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro D1 a D3, části pozměňovacího návrhu pana poslance Bezecného. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 35. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro pozměňovací návrh poslance Zemánka. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 36. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 151. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno a nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňovacích usnesení."

Táži se na vaše stanovisko, pane zpravodaji. (Stanovisko kladné.) Pan ministr? (Souhlasí.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 37. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 152. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, odpusťte, že vás minutku zdržím. A já už jsem nechtěl jitřit diskusi o platech. Ale chci na druhou stranu využít situace, kdy je tu s námi přítomen pan místopředseda vlády a ministr financí, abych se obrátil s řečnickou otázkou na své kolegy poslance z hnutí ANO 2011.

Tím zákonem, který jsme schválili o platech, jsme si platy o 2,9 % zvýšili, anebo jsme si je o 23,1 % snížili? Já jsem s vámi v těch čtrnácti dnech vedl privátní diskuse a všichni jste přesvědčeni, že jsme si je snížili. Ano, my jsme si snížili platy o 23,1 % a myslím si, že na tomhle se shodneme, protože podle platného právního řádu k 1. 1. 2015 bychom jinak platy měli o 26 % vyšší. Takže jsme si snížili platy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP