(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájím hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro zákon jako celek. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 262. Z přítomných 151 poslance pro 128, proti nikdo. Bylo přijato. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 145.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

138.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Děkuji, že pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zaujal místo u stolku zpravodajů stejně jako pan zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jiří Valenta. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 135/4.

Otevírám rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás upozornil na návrhy z hospodářského výboru, který navrhuje v tomto zákoně rozdělit stávající ochranu účastníka na ochranu spotřebitele a účastníka. Zároveň v dalším článku navrhuje toho účastníka, jeho informovanost, omezit pouze na podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke změně původní smlouvy. Tyto body mají svou logiku a jsou docela dobře zdůvodněny a kolegové z hospodářského výboru v mnohém samozřejmě mají pravdu. Chci pouze upozornit na pozici osob samostatně výdělečně činných, tzv. íčařů, to jsou ti, kteří nemají zaměstnance, popř. minimum zaměstnanců, a jejich vztah vůči operátorům je dle mého názoru v rovině běžného spotřebitele. Já jako osoba samostatně výdělečně činná jsem si i tímto vztahem prošel a myslím si, že naši telekomunikační operátoři ještě nedospěli do stavu, kdy by přistupovali rovně k partnerům s podstatně menší silou vyjednávání, než jsou velké podniky. Proto pro tento návrh nebudu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Luzarovi. Žádný návrh, který by byl ve třetím čtení hlasovatelný, nepřednesl. Budeme tedy pokračovat. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Ano, pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolím si upozornit na svůj pozměňovací návrh pod písmenem B, který se týká toho, aby operátoři nemohli svévolně zrušit předplacené SIM karty, na kterých jsou nějaké zůstatky. To znamená, aby byla zachována čísla a ty zůstatky, které tam jsou. To je důležitý pozměňovací návrh, a pokud vím, tak má i podporu ze strany ČTÚ. Naopak jsem se dozvěděl, že to, co bylo přijato v hospodářském výboru, konkrétně změna § 63 odst. 6, že k tomu měl Český telekomunikační úřad záporné stanovisko, že tato část, tento návrh může být v rozporu s právem Evropské unie. Upozorňoval jsem na to již ve druhém čtení. Možná by bylo dobré, kdyby k tomu řekl ještě pan ministr, jestli si to s ČTÚ nějakým způsobem vyjasnili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Hovorkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan ministr Jan Mládek se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Tento návrh má zejména za cíl uvést zmíněné zákony do souladu s novým kontrolním řádem a dále doplňuje chybějící sankce za porušení některých povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Ve druhém čtení byl k návrhu, již dříve podaným pozměňovacím návrhům pánů poslanců Birkeho a Pflégra, načten pozměňovací návrh poslance Ludvíka Hovorky, jenž v § 63 doplňuje nový odstavec 12. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zákaz podmiňování čerpání nebo omezování čerpání zaplaceného kreditu u předplacených karet. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím ve chvíli, kdy se o nich bude hlasovat.

Závěrem bych vás i s ohledem na možnou hrozbu sankcí ze strany Evropské unie chtěl požádat o schválení předloženého návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

K dotazu pana poslance Hovorky. Ohledně § 63 odst. 6 jsem měl několik porad se svými úředníky a s předsedou ČTÚ. Nepodařilo se nalézt úplně jednoznačné stanovisko a úplně vyhodnotit rizika. Nicméně sděluji, že moje stanovisko v této věci bude neutrální. Jako výsledek všech těch debat. Co se týče návrhu pana poslance Hovorky, je to nepochybně zajímavý námět, že by měla být prodloužena doba, kdy platí ony kredity, ale vzhledem k tomu, že tento návrh přednesl pozdě a nebyl projednán v hospodářském výboru, v této podobě by asi nebyl přínosem, tak moje stanovisko bude negativní. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan zpravodaj. Já nemůžu pana kolegu Hovorku (hlásícího se o slovo) připustit, protože jsem uzavřel rozpravu a šlo o závěrečné slovo pana ministra.

Pan zpravodaj se závěrečným slovem? Nemá zájem. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr, který některé věci už dopředu oznámil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, navrhuji Sněmovně následující postup při hlasování. Za prvé, nejprve hlasovat jednotlivě o pozměňovacích návrzích obsažených v revokovaném usnesení hospodářského výboru číslo 59 ze dne 22. května tohoto roku. K revokaci došlo na 10. schůzi hospodářského výboru dne 3. září tohoto roku. Dále budeme hlasovat o načteném pozměňovacím návrhu z druhého čtení, jenž tedy již neprošel rozpravou a schvalovacím procesem v hospodářském výboru. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Ludvíka Hovorky, který jste mohli slyšet, který byl zaevidován v elektronickém systému Sněmovny pod číslem 1370 a v sumáři pozměňovacích návrhů sněmovní tisk 135/4 je zkonkretizován pod písmenem B. Domnívám se, že v obou podbodech tohoto pozměňovacího návrhu, tedy B1 a B2, lze hlasovat jediným hlasováním, neboť tyto podbody se vzájemně podmiňují.

A za druhé, přistoupíme k hlasování o tom, zda Sněmovna vysloví souhlas s návrhem zákona jako celkem, či nikoliv, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod šifrou A1. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pane zpravodaji. Nejdříve se musíme dohodnout, jestli pan kolega Hovorka souhlasí s hlasováním najednou u bodů B. Prosím, pane poslanče, k proceduře.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, souhlasím, aby o mém návrhu bylo hlasováno současně o obou bodech. Ale chtěl bych požádat, aby o tom hlasování hospodářského výboru, konkrétně o A3, bylo hlasováno samostatně, a to právě z toho důvodu, na který jsem upozornil, že tam je nesouhlasné stanovisko ČTÚ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to myslím pan zpravodaj říkal, že budeme áčko hlasovat všechno jednotlivé. Čili to souhlasí, to nemění proceduru. Všichni rozumějí proceduře nebo je zájem o schválení procedury? Jednotlivě A a jedním hlasováním pozměňovací návrhy pod bodem B. Nemusíme hlasovat. Děkuji.

 

Můžeme tedy hlasovat bod A1. Stanovisko, pane zpravodaji? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Rozhodneme v hlasování 263, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 263. Z přítomných 151 poslance pro 133, proti 2. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP