(12.00 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Žádáme vás proto, abyste se za tato slova rozhodně neomlouval, jak vás k tomu vyzývá mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny. K omluvě nemáte mandát od svých voličů. Vyjadřujeme vám podporu v principu vyslovovat o komunistických reáliích pravdu. Pravda se má říkat právě na půdě Poslanecké sněmovny. Žádáme vás, abyste s tímto základním poselstvím oslovil všechny poslance Sněmovny.

V úctě bez komunistů.cz, platforma občanských, demokratických a protikomunistických iniciativ.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom krátká noticka k tomu, co tady před chvilkou zaznělo. Pokud přijmeme premisu, že po listopadu 1989 se zde kradlo, a já nepochybuji o tom, že řada tehdejších majetkových transferů se dá nazvat krádeží, tak chápu výroky pana předsedy Kováčika jako z velké části kritiku svých stranických předchůdců. Stačí se jen podívat na to, jací lidé tehdy často přicházeli k majetkům a kdo jim k tomu majetku pomáhal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, pojďme se podívat na ten problém bez politické mlhy, kterou se tady mnozí mí předřečníci snažili vytvořit.

Základní fakta. Mandátový a imunitní výbor je disciplinárním orgánem Poslanecké sněmovny, který dohlíží nad tím, aby poslanci dodržovali pravidla stanovená jednacím řádem a dalšími předpisy. Musí se tedy pohybovat striktně v mezích jednacího řádu a být pokud možno nestranný.

Podle § 13 odst. 2 jednacího řádu lze disciplinární řízení zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v jejích orgánech urazí poslance. Podle § 13 odst. 4 jednacího řádu se takové řízení zahajuje na návrh uraženého. Podle § 15 odst. 1 jednacího řádu lze poslanci za disciplinární provinění uložit povinnost omluvit se za nevhodný výrok ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nebo uložit pokutu až do výše jednoho měsíčního platu poslance.

Takže jinými slovy, mandátový a imunitní výbor může poslanci uložit sankci při splnění tří podmínek. Za prvé musí tento poslanec jiného poslance urazit, za druhé k tomu musí dojít ve Sněmovně nebo v jejích orgánech a za třetí si dotyčný uražený musí u mandátového a imunitního výboru stěžovat. Že k onomu výroku došlo ve Sněmovně, to je prokázáno, to je nepochybné, stejně jako je nesporné, že si pan poslanec Ondráček u mandátového a imunitního výboru stěžoval. Zbývá se tedy zabývat poslední otázkou, to jest, za pan poslanec Kalousek svým výrokem urazil pana poslance Ondráčka.

Pan poslanec Kalousek jej označil jako komunistického fízla. Je to urážkou, nebo není? Není pochyb o tom, že se pan poslanec Ondráček podílel na potlačování protikomunistických demonstrací před rokem 1989 coby příslušník pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. To ostatně nepopírá ani on sám. Není také pochyb o tom, že totalitní komunistický režim v Československu v letech 1948 až 1989 je zavrženíhodný a nenávratně poškodil českou společnost. Tedy je pravdou, že pan poslanec Ondráček byl příslušníkem komunistické policie, nebo chcete-li komunistickým esenbákem. Pomineme nyní skutečnost, že mu bylo v té době dvacet let. To je jiný příběh.

Termín "komunistický fízl" je k označení "komunistický esenbák" vulgární alternativou. Předpokládám, že pan poslanec Kalousek je natolik inteligentní, že používá-li vulgární označení pro něco, co lze říci slušně, činí tak zcela záměrně. Tím záměrem nemůže být v tomto případě nic jiného než oponenta zesměšnit, urazit, ublížit. Tedy nepochybně se o urážku jedná. No a protože se jedná o urážku, je naplněna i poslední podmínka, za které lze poslance postihnout disciplinárním řízením, což také mandátový a imunitní výbor učinil. Tedy rozhodnutí mandátového a imunitního výboru je zcela v souladu s jednacím řádem.

Panu poslanci Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího lze jen poradit, aby příště nepřistupoval k vulgaritám, chce-li hovořit v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech o jiných poslancích. Pokud má potřebu někoho zesměšnit, může to udělat slušně. Při jeho rétorických schopnostech mu to nebude jistě činit žádný problém. Pan poslanec Kalousek nám sdělil, že vulgární označení používá, protože je tak zvyklý z minula, že by ho ani nenapadlo, že to vlastně nějaký vulgarismus je, popřípadě že jím může někoho urazit. Ano, to se může stát. Naštěstí se nemusíte bát, vážené kolegyně, vážení kolegové, je zde mandátový a imunitní výbor, na který se můžete obrátit. Jednou komunista, podruhé třeba někdo z ODS nebo z TOP 09. Stejně tak jako se v minulosti na mandátový a imunitní výbor obrátil pan poslanec Miroslav Kalousek, když jej podobně nelichotivě označil pan poslanec David Rath.

Zároveň mi dovolte informovat vás o tom, že mandátový a imunitní výbor na svém zasedání dne 23. září 2014 přijal usnesení následujícího znění: Mandátový a imunitní výbor vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se při jednání Poslanecké sněmovny a v jejích orgánech zdrželi výroků, které by mohly být vnímány jako urážlivé.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Teď tu mám tři faktické poznámky - nejprve pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Horáček, po něm pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, k poznámce pana kolegy Benešíka. Když bych teď, kolegyně a kolegové, požádal vás všechny s výjimkou klubu KSČM o to, abyste zvedli ruce, kdo jste byli členy KSČ, případně Sboru národní bezpečnosti příslušníky nebo Československé lidové armády či jiných složek. To by zřejmě nebylo málo rukou. (Zvedající se hluk napravo.)

Tím chci říct jenom k poznámce pana kolegy Benešíka to, že my, co jsme zůstali, jsme si ani nenahrabali, ani se nepodíleli na něčem, za co teď musíme sklízet v uvozovkách slávu. Děkuji. (Tleskají poslanci KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to od pana poslance Kováčika pouze jako řečnickou otázku, nechce to provádět fakticky. (Poslanec Kováčik z místa: Až přijde čas.) Až přijde čas. Děkuji.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Václav Horáček: Dobrý den, dámy a pánové. Chci jen reagovat na vystoupení pana poslance Fichtnera, prostřednictvím pana předsedajícího. Stačí, když si otevřete wiki slovník, kde slovo fízl je normálně uvedeno. A je tam uvedeno ne vulgární slovo, ale v obecném jazyce zhruběle. A zhruběle je to příslušník tajné policie.

Domnívám se, že to, co tady říkal pan poslanec Fiala, že pak tady všichni budeme chodit k imunitnímu a mandátovému výboru, protože mluvíme tady zhruběle, o tom není pochyb. Takže jestli toto nebylo vulgární slovo, tak druhé je tam "komunistický". (Oživení v sále.) No tak to si řekněme, že už je přes čáru úplně, to bych si ani ke svým kolegům nedovolil. A jestli to budeme řešit tady takovýmto způsobem, tak mám strach i o svého velkého herce, kterého mám hrozně rád, ten už nežije - Ladislava Peška, který řekl "obušku, z pytle ven!". On to řekl a pan Ondráček to udělal. Děkuji. (Potlesk z lavic zcela napravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musím se přiznat, že stejně jako moji kolegové z mandátového a imunitního výboru, jehož jsem členem, nemám žádnou velkou radost z toho, že tady tuhle tu záležitost řešíme. Ani já neřeším, aby bylo jasno, jestli pan kolega Ondráček byl, či nebyl tím, čím ho pan kolega Kalousek nazval. I mně nejde o obsah, ale o formu. Protože i kdyby to byla pravda, tak se to dá říct elegantně a inteligentně. A vy, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, to nepochybně umíte.

Já chápu, že jsme mnozí byli zvyklí nazývat příslušníky StB nebo pohotovostního pluku různě, různými jmény. I já. Ale teď jde o to, jestli to chceme používat tady na plénu Sněmovny. Když teď řekneme, že to je v pořádku, tak se potom ale nesmíme divit, až někdo bude mluvit a označovat tak, jak byl zvyklý, až tady budeme debatovat třeba o prostitutkách, mentálně nebo tělesně postižených. Děkuji. (Potlesk z lavic hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji poslanci Lankovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Blažek a pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, budu krátce reagovat. Dával jsem si velký pozor, protože já jsem řekl "straničtí předchůdci", takže já neobviňuji nikoho ze současného klubu KSČM. A také jsem řekl "z velké části", nikoliv ze sta procent, abychom si rozuměli. Takže doufám, že jsem nikoho neurazil v této Sněmovně. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi za vysvětlení. S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Stává se občas, že člověk musí souhlasit s komunistou, tak to prostě je. Čili já bych rád navázal na pana poslance Kováčika, trošku ale z jiného hlediska. Už jsem tady kdysi říkal, že ať se nám to líbí, nebo ne, nemám moc rád ty debaty o minulosti tady, zkrátka a dobře komunistů je v této Sněmovně pořád dost, protože existuje určitá skupina národa, která si myslí, že kdyby zůstal zachován předchozí režim, tak by jim bylo lépe. To je prostě věc, se kterou my tady nehneme, a já se nechci vracet k minulosti a nechci na nikoho útočit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP