(20.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Bod druhý. Za rovnocennou úřednické zkoušky se považuje zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka úředního samosprávného celku.

Tolik nové znění § 37. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tady mám faktickou poznámku pana poslance Plzáka. Omyl, dobrá, odmazávám. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám pozměňovací návrh, který má tři body a týká se složení výběrových komisí. Je to zřejmě výsledkem nějakého kompromisu, kdo bude mít víc hlasů, jestli úředníci, nebo ministr. Bylo to řešeno tak šalamounsky, že to vypadá, že je to fifty fifty, ale reálně mají víc úředníci. Tak já myslím, že když to tak má být, tak se to má přiznat.

To znamená, dovolte mi, abych přečetl tento pozměňovací návrh:

1. V § 56 odst. 2 se ve větě první slova "4 členy" nahrazují slovy "5 členů" a ve větě druhé se slova "4 členy" nahrazují slovy "5 členů".

2. V § 56 odst. 6 se mezi slova "pořadí" a "účastníků" vkládají slova "prvních 5 nejúspěšnějších".

3. V § 57 odst. 7 se mezi slova "pořadí" a "účastníků" vkládají slova "prvních 5 nejúspěšnějších".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Zahradník má slovo, po něm pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážená vládo, já přicházím s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku, který tady teď projednáváme a má číslo 71/8, konkrétně k jeho části 1/2 ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Tento návrh se týká § 48, který hovoří o možnostech, jak může být státní zaměstnanec přeložen. A ten návrh je řekněme takový sebevysvětlující, takže se spokojím pouze s tím, že jej tady přečtu.

Ten návrh zní takto. V § 48 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: "Přeložení státního zaměstnance do jiné obce na dobu delší než 60 dní je možné pouze se souhlasem státního zaměstnance."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek. Pardon, omlouvám se, pan poslanec Karamazov byl přihlášen před panem poslancem Blažkem. Omlouvám se.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl další pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 71/8, část číslo 1/2, komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71.

V § 43 odst. 3 se číslovka 8 nahrazuje číslovkou 10.

Jedná se o omezení vyslání matek s dítětem do deseti let na služební cestu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má prostor pan poslanec Blažek a po něm pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já bych rád načetl další pozměňovací návrh, a to:

1. V § 53 odst. 1 se číslovka "7" nahrazuje číslovkou "5".

2. V § 53 odst. 3 se slova "dosáhli věku 40 let" zrušují.

3. V § 54 odst. 1 se číslovka "7" nahrazuje číslovkou "5".

4. V § 54 odst. 3 se slova "dosáhli věku 40 let" zrušují.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný má slovo. Připraví se pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedo, dámy a pánové, předmětem tohoto pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 71/8, komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 71, je problematika zlogičtění procedury v případě odvolání představeného, a to v případě jeho vlastní žádosti, to je, kdy ten člověk už nechce vykonávat tuto funkci. Domníváme se, že nemá smysl jej nadále držet dva měsíce v této funkci.

Ten pozměňovací návrh je jednoduchý a zní takto: V § 61 odst. 2 se číslovka "60" nahrazuje číslovkou "30".

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal další pozměňovací návrh k projednávanému sněmovnímu tisku číslo 71/8, konkrétně část 1/2, komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 71. Jedná se o § 55, který řeší jmenování na služební místo státního tajemníka. V té první části bych rád omezil funkční období státního tajemníka na 5 let. Čili původní text "státního tajemníka jmenuje generální ředitel na dobu 7 let na základě výsledků výběrového řízení" by byla nahrazena číslovka 7 číslovkou 5 a zněl by takto: "státního tajemníka jmenuje generální ředitel na dobu 5 let na základě výsledků výběrového řízení".

Druhá změna v příslušném paragrafu číslo 55 odst. 2, nově by zněla věta takto: Výběrová komise má 5 členů, které jmenuje a odvolává generální ředitel, z toho 3 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády.

Jedná se o to, že úprava výběrové komise se posiluje pozice ministra. To znamená, že výběrová komise by neměla původně navržené 4 členy, ale nově 5 členů.

Třetí změna se týká § 55 odst. 6. Ten zní: "Výběrová komise sestaví pořadí účastníků, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam účastníků, kteří ve výběrovém řízení neuspěli." Nově by tento paragraf 55 odst. 6 zněl takto, resp. mezi slova "pořadí" a "účastníků" by se vložila slova "prvních 5 nejúspěšnějších", čili to oznámení by se týkalo prvních pěti nejúspěšnějších.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Můj pozměňovací návrh se týká úspor ve státní správě. V návrhu je navrženo, aby každý státní zaměstnanec měl placené studijní volno 6 dní ročně. Nám to přijde poměrně velkorysé, myslíme si, že stačí polovina, takže dovolte, abych přečetl přesně text tohoto pozměňujícího návrhu: V § 110 odst. 1 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "3".

Opravdu, ještě jednou zopakuji, jedná se o udělení tří dnů placeného studijního volna každý rok každému státnímu zaměstnanci. Můžeme to samo porovnat, kdo z vás někdy pracoval v privátní sféře, kolik zaměstnavatelů to svým zaměstnancům poskytuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP