(20.20 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71/8. Nejprve načtu onen návrh a pak poskytnu krátké zdůvodnění.

V § 17 odst. 3 se věta poslední - cituji - "Jde-li o systemizaci Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odst. 1 písm. a) a b) a objem prostředků na platy podle odst. 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok." zrušuje.

To odůvodnění je jednoduché a spočívá v tom, že v případě krize musí být možné snížit objem peněz na platy i u těch vyjmenovaných institucí, které se objevily ve třetí větě v § 17. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek má slovo. Připraví se pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já děkuji za slovo. Rád bych načetl následující návrh, to znamená, že v § 17 odst. 4 se slova "31. prosince" mění na "30. listopadu". Je to z toho důvodu, že nová systemizace musí být jasná dříve než den před její platností. To je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Beznoska, připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Dovolte, abych přednesl další pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71. V § 27 odst. 4 se slovo doplnit nahrazuje slovem nahradit. Písemná část úřednické zkoušky by mohla nahradit ústní část, protože může být větší počet uchazečů a samozřejmě ústní část by trvala neúměrně dlouho.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tento pozměňovací návrh se týká § 28 předmětného zákona. Tento paragraf se týká sestavování a práce výběrové komise, která má mít tři členy, z toho dva členy navrhuje příslušný ředitel odboru a pouze jednoho člena by měl jmenovat a odvolávat státní tajemník. Takže my navrhujeme, aby tomu bylo jinak. Aby řediteli odboru příslušelo pouze jmenování jednoho člena komise. A konečně dál v odst. 2 - myslíme si, že není třeba sestavovat pořadí všech žadatelů, jak uspěli u výběrové komise, ale stačí pouze pořadí prvních pěti. Čili pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71, služební zákon, zní takto:

1. V § 28 odst. 1 se slova "2 členy" mění na "1 člena".

2. V § 28 odst. 2 se mezi slova "pořadí" a "žadatelů" vkládají slova "prvních pěti nejúspěšnějších".

Zdůvodnění jsem již sdělil. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura má slovo. Připraví se pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh k návrhu zákona, který známe pod sněmovním tiskem č. 71, a to: V § 41 se odst. 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4. Jedná se o zrušení omezení pro termín podání opakované žádosti o provedení zkoušky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Karamazov. Připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážení kolegové, dovolte mi, abych přečetl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71. Je to velmi jednoduchý návrh: § 33 se zrušuje. Je to jednoduché, zrušení služebního slibu. Povinnosti vyplývají ze zákona, tudíž slib je pouhá šaškárna. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedo, dámy a pánové, tento pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71/8 atd. se týká problematiky, kterou tady zmínil ve svém vystoupení předseda Fiala, a to iracionality zamezení možnosti opakovat úřednickou zkoušku zejména tam, kde by se někdo ucházel o práci na jiném úřadě. Tento návrh má tedy umožnit možnost tohoto opakování a spočívá v jednoduché změně - já ji teď přečtu: V § 41 odst. 1 se věta poslední "Úřednickou zkoušku lze opakovat jen jednou." - tato věta se zrušuje. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71. V § 39 odst. 1 se číslovka 21 nahrazuje číslovkou 30.

Jedná se o to, že služební orgán ve spolupráci s generálním ředitelstvím a ústředním správním orgánem nejméně 30 dnů nově přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky. Při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k žádosti státního zaměstnance. Jedná se o to, že bude dostatečná doba, nebo dostatečně včas uchazeč informován o termínu konání příslušné zkoušky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71/8, který spočívá ve zrušení zvláštní části úřednické zkoušky a výjimek, které § 37 návrhu zákona obsahuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám. Prosím skupinu vpravo, aby se ztišila. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Návrh zní: § 37 zní nově takto: § 37 - Za prvé. Úřednická zkouška se koná písemně. Účelem úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné správy, práv a povinností a pravidel etiky státního zaměstnance vydaných služebním předpisem generálního ředitele, znalost právních předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy a základní znalosti práva Evropské unie. Provedení úřednické zkoušky zabezpečuje generální ředitelství.***
Přihlásit/registrovat se do ISP