(20.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Vilímec, po něm pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 71/8 služebního zákona. Je to návrh, který zužuje počty stupňů služebního hodnocení. Místo navrhovaných čtyř stupňů - vynikající výsledky, dobré výsledky, dostačující výsledky nebo nevyhovující výsledky - navrhuji pouze dva stupně. Směrodatné pro možnost propuštění zaměstnance při opakovaném neúspěchu je pouze stejně jeden, ten poslední stupeň, a to jsou nevyhovující výsledky. Takže teď načtu onen pozměňovací návrh. (V sále panuje neúnosný hluk.)

§ 157 odst. 4 nově zní: "Služební hodnocení musí obsahovat závěr o tom, zda státní zaměstnanec dosahoval ve službě a) vyhovující výsledky, nebo -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím všechny, kteří nesledují pozměňovací návrhy kolegů z ODS, aby se odebrali mimo jednací sál, protože hladina hluku už je opravdu nesnesitelná a kolegové mají právo přednést své pozměňující návrhy v důstojné atmosféře.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane předsedo. Já tedy znovu načtu příslušný paragraf. Takže § 157 odst. 4 nově zní: "Služební hodnocení musí obsahovat závěr o tom, zda státní zaměstnanec dosahoval ve službě a) vyhovující výsledky nebo b) nevyhovující výsledky."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mám další pozměňovací návrh a ten zní: § 76 odst. 1 písm. h) se zrušuje.

Toť vše. Pro záznam - ona se někdy ta písmena - písmeno h (zdůrazňuje.), vy byste možná čekali, jak se říká lidsky jako něco, že řeknu slovo, co si o tom zákoně myslím, takže to slovo neřeknu. A je to h jako Hamáček. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chcete mě zrušit, pane kolego.

Pan poslanec Zahradník. Po něm pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, ctihodná vládo, tento pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 71/8 část 1/2, tedy k tomu vašemu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, se týká paragrafu 63 - zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, což je v řeči obecné známo jako takzvaně být na překážce. Zde v tomto návrhu zákona je stanovena tato doba na nejdéle 12 měsíců, po kterou státní zaměstnanec pobírá 50 % měsíčního platu plus 10 % za každou další vyživovanou osobu. To je pro ně nevýhodné, je to nevýhodné také pro jeho rodinu i pro stát. Měl by si hledat co nejrychleji jinou práci, pokud není pro něj ve státní správě. Proto navrhujeme, aby se doba 12 měsíců zkrátila na 6 měsíců v § 63 a logicky pak je nutné promítnout tuto změnu i do § 74 odst. 1 písm. e), kde se pak hovoří o zrušení pracovního poměru po uplynutí lhůty zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.

Tedy ten pozměňovací návrh zní takto:

Za prvé. V § 63 větě první se číslovka 12 nahrazuje číslovkou 6.

Za druhé. V odstavci 74 odst. 1 písm. e) se číslovka 12 nahrazuje číslovkou 6.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Karamazov má slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Opravuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, tak pokračujte.

 

Poslanec Jan Zahradník: Jestli dovolíte, pane předsedo, abych opravil chybu, kterou jsem učinil a na kterou mě upozornila paní zapisovatelka, za což jí děkuji.

Ta druhá část návrhu zní takto: V § 74 odstavec 1 písm. e) se číslovka "12" nahrazuje číslovkou "6".

Děkuji mnohokrát za upozornění i za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Beznoska. Pardon, pan poslanec Novotný se připraví, potom pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych přečetl další pozměňovací návrh k už několikrát zmíněnému sněmovnímu tisku číslo 71/8.

§ 74 odst. 2 nově zní: "Při skončení služebního poměru na dobu neurčitou z důvodu podle odst.1 písm. e) má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného při nepřetržité době trvání služebního poměru a) nepřesahující 6 let přísluší odbytné ve výši trojnásobku měsíčního platu, b) přesahující 6 let přísluší odbytné ve výši šestinásobku měsíčního platu."

Jak jste jistě postřehli, jedná se o omezení odstupného neboli odbytného na maximálně šest platů z původních dvanácti. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný má slovo, po něm pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, v tomto pozměňovacím návrhu jde o řešení problematiky striktního vyloučení výkonu funkcí v politických stranách pro nově zaváděné takzvané představené. Jsme přesvědčeni, že jednak jde o věci, které se týkají zásadních ústavních práv a svobod občanů naší země, a některé konsekvence by vedly k absurditám, že představený by nemohl vykonávat třeba ani funkci pokladníka, to je naprosto nepolitickou, z hlediska obsahu politiky irelevantní funkci v nějaké politické straně.

Ten pozměňovací návrh je proto velmi jednoduchý a zní: § 82 se zrušuje. Je to právě ten paragraf, který vylučuje vykonávat funkci v politické straně pro nově zaváděnou kategorii představených. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Ještě jednou hezký večer. Dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku číslo 71/8 část 1/2 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 71. Tentokrát těch věcí bude více, prosím proto o zvýšenou pozornost. Jedná se o zrušení Rady státních zaměstnanců. Tuto funkci mají vykonávat prostě odbory, protože jsou dlouhodobě dávno v naší legislativě zakotveny. Vymýšlet další orgán se stejnými pravomocemi je samozřejmě nesmysl. Pokud by v úřadě odbory zřízeny nebyly, tak je samozřejmě tyto věci, záležitosti se zaměstnanci projednávat individuálně.

Konkrétní dopad do znění tohoto zákona:

§ 131 odst. 4 se zrušuje.

V části osmé se hlava tři zrušuje.

V § 142 odst. 1 se slova "členové rady státních zaměstnanců a zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby" včetně čárky zrušují.

V § 142 odst. 2 se slova "radě státních zaměstnanců nebo zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby" včetně čárky zrušují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP