(20.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného místopředsedu Sněmovny poslance Gazdíka a pak mám řádně přihlášené pana poslance Stanjuru, Beznosku, Zahradníka, Novotného a Vilímce. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme právě dokončili načítání pozměňovacích návrhů a já vás prosím o malou pozornost. My tady od rána posloucháme od pana ministra, od navrhovatelů, že ten zákon je úžasný, skvělý, krásný a chytrý, že po jeho schválení bude slunce svítit víc, tráva bude zelenější a v naší zemi bude lépe, a tady slyšíme jeden pozměňovací návrh za druhým, který jeden vedle druhého je výjimka, protože tu se pro ten úřad nehodí, tu není dost dobrý, tady nejsou správně legislativně technické věci v tom návrhu zákona. Tak jak to tedy je - je dobrý, nebo špatný?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl uklidnit pana místopředsedu Gazdíka. Ten zákon je špatný a takhle neprojde, tak myslím, že může mít klidné spaní.

Já jsem v obecné rozpravě položil 22, resp. 23 konkrétních dotazů. Ministr bez portfeje, bez práce se kasal, jaké týmy pracovníků na tom dělají - nedostal jsem jedinou odpověď, což mě nutí k tomu, abychom podali pozměňovací návrhy, tak jak jsme slíbili, abyste je viděli. Berte je, tyto pozměňovací návrhy jako vstup do diskuse o těch ostatních parametrech kromě těch čtyř základních, které jsme oznámili na tiskové konferenci. Mnohé z nich jsou velmi užitečné a věřím, že mnohé z nich nakonec, až se jednou k hlasování dostaneme, podpoříte.

Takže dovolte, abych načetl pozměňovací návrh. V § 19 odst. 1 se číslovka 30 mění na 20. Číslovky jsou v uvozovkách dole a uvozovkách nahoře. Jednoduché zdůvodnění: zkracujeme tím lhůtu generálního ředitele pro rozhodnutí o systemizaci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan poslanec Beznoska, připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezký večer. Kolegové, kolegyně, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71/8 část I/2, komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71. Jedná se o služební zákon.

V § 15 odst. 4 se slova "po projednání s příslušným členem vlády a v Úřadu vlády s vedoucím Úřadu vlády" mění na "se souhlasem příslušného člena vlády a v Úřadu vlády s vedoucím Úřadu vlády". Je potřeba, aby tam byl přímý souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Zahradník má slovo, po něm pan poslanec Novotný? Novotný.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já bych si dovolil předložit pozměňovací návrh, který se týká § 7 odst. 4 projednávaného návrhu. Tento odstavec vyjmenovává některé nechvalně známé školy a učiliště z doby komunismu nebo sídlící na území Sovětského svazu, které se pro účely tohoto zákona nepovažují za učiliště udělující vysokoškolské vzdělání, z nich ale je v poslední vedlejší větě vyňato z nějakých důvodů učiliště známé pod zkratkou MGIMO neboli Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě. Náš návrh se tedy týká vynětí této podmínky a zní takto.

Nyní tedy přečtu znění našeho návrhu: V § 7 odst. 4 se slova "nejde-li o vzdělání získané studiem na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO)" zrušují.

Uvedení této podmínky je nadbytečné, protože pokud existují někteří státní úředníci, kteří prošli tímto učilištěm a získali tam své vzdělání, tak jsou natolik dobří, že bychom jejich ztrátu zaznamenali, no tak podle § 198 odst. 1 jim může být ta podmínka vzdělání odpuštěna. No a pro nové zaměstnance, které budeme přijímat, už studium v tomto institutu pro nás samozřejmě přijatelné není. Děkuji za pozornost i případnou podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych také chtěl za chvilku načíst pozměňovací návrh. Myslím si, že jeho motivace je docela zásadní. Je to pozměňovací návrh, který má sloužit jakési apologii, obhajobě vůbec zachování role politiky, politického řízení, zejména na úrovni ministerstev.

V tom současném návrhu, jak tady padlo i v obecné rozpravě, se vytvářejí funkce politických náměstků, maximálně dvě, s velmi okleštěnými pravomocemi, a ony funkce náměstků pro řízení sekcí, funkce jakýchsi sekčních ředitelů. Jednak jsme si dělali kvantifikaci. Podle stávající struktury ministerstev by tak vzniklo cca 50 nových náměstků. To je totiž počet sekcí, které mají sekčního ředitele místo náměstka. Musela by se kompletně předělat organizační struktura téměř u všech ministerstev atd. atd. My se proto v rámci té apologie zachování vlivu politiky alespoň na té vrcholové úrovni snažíme vrátit k té zavedené praxi a není to jenom o terminologii, že zůstane terminus technicus, vrchní ředitel, není to jenom o tom, že 19. století je ustálený termín, a nikoli století páry. Jde skutečně o zrušení náměstka pro řízení sekce.

Já teď načtu příslušný návrh:

Paragraf 9 odst. 2 písm. a) se mění takto: "a) vrchní ředitel sekce". Název § 57 "Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce" se mění na "Jmenování na služební místo vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce".

V § 57 odst. 1, tento paragraf nově zní: "Ředitele sekce jmenuje vedoucí služebního úřadu na základě výsledků výběrového řízení. Vrchního ředitele sekce jmenuje státní tajemník na základě výsledků výběrového řízení."

V § 175 odst. 2 se zrušuje a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

V dosavadním § 175 odst. 3 se slova "s výjimkou náměstka pro řízení sekce" zrušují.

§ 186 odst. 5 věta první pak nově zní: "Služební orgán vyhlásí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce. Toto výběrové řízení se zpravidla dokončí do 31. července 2015."

A konečně v § 85 odst. 1 se slova "náměstek pro řízení" nahrazují slovy "vrchní ředitel" a slova "dvou let" se nahrazují slovy "jednoho roku".

Tolik tedy načtení tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Blažek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP