(20.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Obdobně je to v § 88, kdy se v rámci systemizace vyčleňuje praxe obecním úřadům obce s rozšířenou působností, jako kdyby praxe např. na stavebním úřadu obce s pověřeným obecním úřadem nebo praxe obce s matriční působností byla něco méně ve vztahu k tomuto návrhu služebního zákona.

S tím zásadně nemohu souhlasit. Docházelo by tak k rozdílům ve vztahu k praxi zaměstnanců obecních úřadů a v zásadě k dehonestaci postavení obecních úřadů, které nejsou obcí s rozšířenou působností. Proto navrhuji praxi vztáhnout obecně na pracovníky všech obecních úřadů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Přihlašuji se v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému jako sněmovní dokument číslo 1095, který řeší volbu generálního ředitele v rámci služebního zákona tak, že na doporučení vlády jmenuje a odvolává prezident. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Váhalovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Vážená vládo, kolegyně, kolegové, nabízím k úvaze a podpoře pozměňovací návrh ve znění: V § 188 odst. 1 písm. d) se doplňuje na konec věta: "Do doby výkonu činnosti podle tohoto ustanovení se započítává doba mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance nebo dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či karantény nejvýše 12 měsíců."

Důvodem pozměňovacího návrhu je, že zákon ve svém přechodném ustanovení nepamatuje na zaměstnance, kteří jsou či v nedávné době byli na mateřské a rodičovské dovolené či byli nemocní. Z hlediska podpory rodiny nemají být diskriminováni zaměstnanci, kteří pečují o dítě. Proto je umožněno započítání mateřské a rodičovské dovolené a nemoci do doby tří let nutné pro změnu pracovního poměru ve služební poměr. Zápočet je limitován maximálně 12 měsíců. Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Budu mít dva pozměňovací návrhy, které nejprve uvedu postupně, a potom přečtu tu větu, kterou navrhuji do toho zákona dát. U toho prvního pozměňovacího návrhu dopředu říkám, že sice nesouhlasím s tím, aby bylo zřizováno tzv. generální ředitelství, ale když pozoruji koaliční mašinérii, předpokládám, že tam to generální ředitelství bude, a já si myslím, že by tam mělo být v takovémto případě v jiné formě, protože ten cíl zákona je tzv. posílit autonomii státní služby na politickém vedení státu. Proto je proti smyslu tohoto zákona z generálního ředitelství dělat jen organizační útvar úřadu vlády.

Pro posílení samostatnosti veřejné služby proto navrhuji, aby bylo zřízeno jako samostatná organizační složka státu a aby její sídlo bylo odděleno od sídla vrcholného politického vedení státu v Praze. Navrhuji tedy, aby sídlo tohoto ředitelství bylo v Brně, které prokázalo, že z hlediska svého zázemí ve vysokých školách je schopno zajistit personální základ generálního ředitelství i další náležitosti úplně stejně jako Praha. Mimochodem, když se Brno stávalo justičním městem, tak se to v praxi naprosto projevilo jako správná věc, že sídlí jinde, než jsou politické nejvyšší orgány státu. Nutné vazby na Úřad vlády budou zajištěny tím, že generální ředitelství jim bude podřízeno a vláda bude mít vliv na obsazení jeho generálního ředitele. Vzniká tak vztah obdobný jako např. mezi Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Ministerstvem zemědělství.

Nyní mi dovolte, abych načetl přesně ten pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Moc se omlouvám, ale zklidním kolegy, protože hlasitost je opravdu velká.

 

Poslanec Pavel Blažek: A byla by větší, kdyby byl pan poslanec Koskuba, který nemá v oblibě Brno, ale on tu naštěstí není, takže je hluk menší.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já to načtu. § 13 odst. 1 zní: "(1) Generální ředitelství je organizační složka státu a účetní jednotka. Podřízeno je Úřadu vlády. Sídlo Generálního ředitelství je Brno."

Pokud jde o druhý pozměňovací návrh, tady bych chtěl říci, že v přechodném ustanovení zákon nepamatuje vůbec na zaměstnance, kteří jsou či v nedávné době byli na mateřské a rodičovské dovolené či byli nemocní. Jestliže je cílem vlády rovnost pohlaví a podpora rodiny, nemají být fakticky diskriminováni zaměstnanci, kteří pečují o dítě. Proto je tímto návrhem umožněno započítání mateřské a rodičovské dovolené a nemoc do doby tří let nutné pro změnu pracovního poměru ve služební poměr. Zápočet je limitován nejvýše polovinou doby požadované praxe.

A nyní prosím paragrafované znění, tak jak ho navrhuji a načítám, a je to: V § 188 odst. 1 písm. d) se doplňuje na konec věta: "Do doby výkonu činnosti podle tohoto ustanovení se započítává doba mateřské a rodičovské dovolené zaměstnance nebo dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či karantény ve výši nejvýše 18 měsíců."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k řečnickému pultíku pana místopředsedu Sněmovny poslance Bartoška. A prosím kolegy, aby opravdu zachovali klid, obzvlášť myslím tady tu lavici vlevo vpředu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych se zde chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 1086. Má dohromady 34 bodů a jsou to jednak technické úpravy, ale vzhledem k tomu, že nelze předjímat, jakým způsobem se bude dál vyvíjet jednání kolem tohoto zákona, tak to nechám na vás po dobrém přečtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím k řečnickému pultíku posledního přihlášeného zatím, pana poslance Podivínského.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi předložit pozměňující návrh, a to týkající se Českého statistického úřadu, a to ve třech bodech.

V prvním bodě ve třetí větě § 17 odst. 3 se navrhuje za text "Úřadu pro ochranu osobních údajů" doplnit text "nebo Českého statistického úřadu". Navrhuji zařadit Český statistický úřad mezi úřady, kterým nemůže vláda snížit počet služebních míst a objem prostředků na platy bez souhlasu předsedy, a důvodem je zajištění požadavku odbornosti, nezávislosti a nestrannosti tohoto úřadu, které vyplývají z národních i mezinárodních právních předpisů.

Za druhé, v § 19 odst. 5 navrhuji ve větě první za text "Úřadu pro ochranu osobních údajů" doplnit text "nebo Českého statistického úřadu", a to z toho důvodu, aby bylo možné zařadit Český statistický úřad mezi úřady, jejichž organizační strukturu schvaluje předseda, a nikoli generální ředitel státní služby, případně vláda. Omezení možností zásahů do organizační struktury by mělo zabezpečit dodatečnou podporu odbornosti, nezávislosti a nestrannosti Českého statistického úřadu.

A konečně za třetí, v § 2 odst. 1 písm. i) komplexního pozměňovacího návrhu se za slovo "předsedu" vkládají slova "a místopředsedu". Vynětí místopředsedy Českého statistického úřadu z osobní působnosti zákona o státní službě představuje podle mého soudu významné posílení záruk nezávislosti tohoto úřadu.

V souvislosti s tímto požadavkem na vynětí tedy místopředsedy ČSÚ způsobnosti zákona o státní službě navrhuji způsob jmenování a odvolání místopředsedy ČSÚ upravit v zákoně o státní statistické službě, a to následovně, kdy v § 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, odst. 3 a 4 by zněly:

Odst. 3: "Předsedu Českého statistického úřadu zastupuje místopředseda Českého statistického úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. Jmenuje-li předseda Českého statistického úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování."

A odst. 4: "Předseda Českého statistického úřadu i místopředseda Českého statistického úřadu jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě."

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP