(19.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Dalším bodem úpravy pro zajištění požadavku nezávislosti a nestrannosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je jeho zařazení mezi úřady, kterým nemůže vláda snížit počet služebních míst a objem prostředků na platu bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele. Nezávislost a nestrannost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je podporována nejen omezením vládních zásahů do systematizace, ale i omezením možnosti zásahu přímo do organizační struktury. Proto je vhodné zařadit i tento úřad mezi úřady, jejichž organizační strukturu schvaluje nikoli generální ředitel, případně vláda, ale přímo ten, kdo je v jejich čele.

To jen ve stručnosti, abych vás seznámila s mým pozměňovacím návrhem, který naleznete v systému pod číslem 1050. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Korte.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vedeny jako sněmovní dokumenty číslo 1043 a 1049. Jedná se za prvé o právní režim NKÚ a druhý pozměňovací návrh se týká Národního bezpečnostního úřadu. Jedná se o totožné pozměňovací návrhy, které jsem předkládal na ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Hnyková.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se chci pouze přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem avizoval v obecné rozpravě, je zařazen v systému pod číslem 1061. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Paní poslankyně Hnyková, poté pan poslanec Kubíček.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobrý večer. Přihlašuji se v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům vloženým do systému jako sněmovní dokumenty 1057, 1058 a 1059. Zdůvodnila jsem to v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Kubíček má slovo, připraví se pan poslanec Rais.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 1094 a týká se Technologické agentury České republiky, jak již zde bylo zmiňováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan poslanec Rais, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, a to číslo 1088, také se to týká Technologické agentury. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Kovářová má slovo, připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům číslo 1082 a 1083. Předkládala jsem je též v ústavněprávním výboru a jedná se o rozšíření možnosti vstupu do výběrového řízení vynětím některých úřadů z působnosti zákona a generálního ředitelství, resp. vynětí systematizace z kompetencí generálního ředitelství.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Vilímec a připraví se pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pozměňovací návrh, resp. dva pozměňovací návrhy, a to ke sněmovnímu tisku 71/8, tedy komplexnímu pozměňovacímu návrhu ÚPV k tisku 71/0.

Bod 1: V § 185 odst. 1 písm. c) zní takto: "c) zaměstnanců v obecních úřadech, kteří pracují jako tajemníci obecního úřadu, obce s rozšířenou působností nebo s pověřeným obecním úřadem".

Za druhé: V § 188 odst. 1 písm. d) zní takto: "d) vykonával v den podání žádosti v uplynulých deseti letech ve správních úřadech, v obecním úřadu, krajském úřadu anebo v Evropské komisi činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu tří let".

Přečtu odůvodnění těchto dvou bodů, byť částečně jsem o nich mluvil formou otázek, na které nebylo odpovězeno, i v obecné rozpravě.

Komplexní pozměňovací návrh v případě tzv. přechodných ustanovení rozšiřuje výčet osob v pracovních pozicích, které mohou být poprvé jmenovány státním tajemníkem, i na ředitele krajských úřadů a tajemníky obcí s rozšířenou působností, pokud splňují zákonem stanovené předpoklady. Samotné rozšíření výčtu těchto pracovních pozic i o zaměstnance územních samosprávných celků má zřejmě za cíl při prvním jmenování hledat osoby i mimo vedoucí zaměstnance stávajících ministerstev a útvaru vlády. Rozšíření o další dvě definované pracovní pozice je beztak neúplné a v jistém smyslu i eliminační. Návrh v tomto ohledu pouze dílčím způsobem rozšiřuje více pozic i o tajemníky obcí s pověřeným obecním úřadem. Rozdělování tajemníků pro účely zmíněného § 185 s možností ucházet se o pozici státního tajemníka dle toho, zda obec, na jejímž úřadu vykonává pozici tajemníka, je obcí s rozšířenou působností, nebo pověřeným úřadem, považuji za velmi nešťastné a nemoudré. I tajemníci v obcích s pověřeným úřadem vykonávají náročnou pozici vedoucího zaměstnance a jsou plně kompetentní k osvojení platné legislativy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP